Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 87

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DĖMESIO:
Atlikdami pjovimą slenkant, PIRMIAUSIA IKI
GALO PATRAUKITE SUPROTĄ LINK SAVĘS ir
nuspauskite rankenėlę į žemiausią padėtį, po to
STUMKITE
SUPROTĄ
NIEKAD NEPRADĖKITE PJAUTI, PIRMA IKI
GALO NEATITRAUKĘ SUPORTO LINK SAVĘS.
Jeigu pradėsite pjauti iki galo neatitraukę suproto
link savęs arba jeigu pjovimą slenkant atliksite
slinkdami suportą link savęs, pjovimo diskas gali
sudaryti netikėtą atatranką, dėl ko galite sunkiai
SUSIŽEISTI.
Niekad nepjaukite slinkdami, jeigu rankenėlė
užfiksuota
žemiausioje
fiksavimo smaigą.
Jeigu pjovimo diskas sukasi, niekad neatlaisvinkite
suveržimo varžto, kuris užtvirtina suportą, kol jis
nesustos. Galite rimtai susižeisti.
3.
Įžambus pjovimas
Žr. anksčiau aprašytą
nustatymas".
4.
Įstrižasis pjovimas
Pav.39
Norėdami nustatyti įstrižą kampą, atlaisvinkite
svirtelę ir pakreipkite pjovimo diską (žr. anksčiau
aprašytą skyrių „Įstrižo kampo nustatymas").
Patikrinkite, ar nustatę pasirinktą įstrižą kampą,
tvirtai užveržėte svirtelę. Suspauskite ruošinį
spaustuvais. Suportas turi būti iki galo atitrauktas
link operatoriaus. Įjunkite įrankį - pjovimo diskas
neturi liesti ruošinio - ir palaukite, kol jis pradės
suktis visu greičiu. Po to atsargiai nuleiskite
rankenėlę į žemiausią padėtį, tuo pačiu metu
lygiagrečiai
spausdami
NORĖDAMI
PRADĖTI
STUMKITE
SUPORTĄ
Pabaigę pjauti, išjunkite įrankį ir, prieš atkeldami
diską, PALAUKITE, KOL JIS VISIŠKAI NUSTOS
SUKTIS.
DĖMESIO:
Įstrižojoo pjovimo metu pjovimo diskas turi judėti
įstrižai. Saugokite rankas, kad jos neatsidurtų
pjovimo disko kelyje.
Įstrižojo pjūvio metu gali atsitikti taip, kad nupjautoji
dalis bus prispausta prie pjovimo disko šono. Jeigu
pjovimo diską atkelsite kai diskas vis dar sukasi,
diskas šią nupjautą dalį gali įsukti ir pradėti svaidyti
nuolaužas, o tai pavojinga. Pjovimo diską galima
atkelti TIK tada, kai jis visiškai sustoja.
Nuspausdami rankenėlę žemyn, kartu spauskite ir
pjovimo diską. Jeigu pjovimo metu pjovimo diskas
atitinkamai nespaudžiamas, disko pjovimo kampas
gali pakisti ir pjūvis bus netikslus.
LINK
KREIPTUVO.
padėtyje,
nuspaudus
skyrių „Įžambaus kampo
pjovimo
diską
PJAUTI
RUOŠINĮ,
LINK
KREIPTUVO.
5.
Kombinuotasis pjovimas
Kombinuotasis pjovimas - tai procesas, kai
ruošinys tuo pačiu metu pjaunamas įstrižu ir
įžambiu kampu. Kombinuotąjį pjovimą galima atlikti
lentelėje nurodytais kampais.
Įžambusis kampas
Kairysis ir dešinysis 45
Dešinysis 50
Dešinysis 55
Dešinysis 57
006393
Atlikdami kombinuotąjį pjovimą, žr. paaiškinimus
skyriuose
„Pjovimas
„Įstrižasis pjovimas".
6.
Dekoratyvinių ir skliautinių karnizų pjovimas
Dekoratyvinius ir skliautinius lubų karnizus galima
išpjauti kombinuotu skersavimo ir kampų suleidimo
pjūklu, padėjus karnizus ant sukiojamo pagrindo.
Pav.40
Paprastai naudojami dvejų tipų dekoratyviniai
karnizai ir vieno tipo skliautiniai karnizai: 52/38°
kampų tarp sienos ir lubų dekoratyviniai karnizai,
45° kampo tarp sienos ir lubų karnizai ir 45° kampo
tarp sienos ir lubų skliautiniai karnizai. Žr. pav.
(1) (2) (3) (4)
1
A pav.
ir,
001556
Pav.41
Gali būti dekoratyviniai ir skliautiniai karzinų
sujungimai, kurie sudaro „vidinius" 90° kampus ((1)
bei (2) A pav.) ir „išorinius" 90° kampus ((3) bei (4)
A pav.).
Matavimai
Išmatuokite sienos ilgį ir dėkite ruošinį ant
darbastalio, kad atpjautumėte reikiamo sieną
liečiantį kraštą. Visuomet įsitikinkite, kad atpjauto
ruošinio ilgis ruošinio galinėje pusėje sutaptų su
sienos ilgiu. Nustatykite pjūvio ilgį pagal pjūvio
kampą.
bandomuosius pjūvius ant atliekamų ruošinių, kad
nustatytumėte pjovimo kampus.
Pjaudami
karnizus,
kampus, kaip nurodyta lentelėje (A), ir dėkite
karnizus ant pjūklo pagrindo, kaip nurodyta
lentelėje (B).
87
Įstrižasis kampas
Kairysis 0 - 45
Kairysis 0 - 40
Kairysis 0 - 30
Kairysis 0 - 25
„Pjovimas,
naudojant
slenkant",
„Įžambus
1. Vidinis kampas
2. Išorinis kampas
2
Pradžioje
visuomet
dekoratyvinius
ir
skliautinius
nustatykite
įstrižus
spaudimą",
pjovimas"
ir
atlikite
kelis
lubų
ir
nuožambius

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl