Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 33

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
(2)
45° vinkel för vinkelsågning
Fig.53
Justera vinkeln för 45° vinkelsågning först
efter att vinkeln för 0° vinkelsågning har
ställts in. Lossa spaken och luta klingan så
långt det går till vänster, för att justera vänster
vinkel för 45° vinkelsågning. Kontrollera att
pekaren
armhållarens
inställningsbulten för 45° vinkelsågning (övre
bulten) på armens högra sida, om pekaren
inte indikerar 45°, tills den indikerar 45°.
Inställning av laserlinjens läge
För modell LS0714FL, LS0714L
Fig.54
Fig.55
VARNING!
Eftersom maskinen är inkopplad när du justerar
laserlinjens läge måste du vara mycket försiktig
speciellt när du sätter på maskinen. Att trycka in
avtryckaren oavsiktlig kan leda till en oavsiktlig
start av maskinen med personskador som följd.
FÖRSIKTIGT!
Titta aldrig direkt in i laserstrålen. Direkt laserljus
kan skada ögonen.
Akta maskinen för slag eller stötar. Ett slag eller en
stöt orsakar inkorrekt läge av laserlinjen, skada på
laserlinsen utstående del eller förkortar maskinen
livslängd.
Låt maskinen repareras på ett auktoriserat Makita
servicecenter om det blir något fel på laserenheten.
Inget byte med annan typ av laser är tillåten.
Justering av laserlinjen på vänster sida av
sågklingan
1
1. Skruva för att ändra justeringsskruvens flyttbara
område
2. Inställningsskruv
3. Insexnyckel
4. Laserlinje
5. Sågblad
005527
armen
indikerar
vinkelskala.
2
4
3
Justering av laserlinjen på höger sida av sågklingan
1
45°
Vrid
1. Skruva för att ändra justeringsskruvens flyttbara
område
2. Sågblad
3. Laserlinje
005528
Gör på följande sätt för justering av båda.
1.
Se till att maskinens nätsladd är utdragen.
2.
Rita in såglinjen på arbetsstycket och placera det
på geringsskivan. Sätt inte fast arbetsstycket nu
med tving eller liknande.
3.
Sänk ner klingan genom att dra ner handtaget för
att kontrollera läget av såglinjen och sågklingan.
(Bestäm vilken del av såglinjen som skall sågas.)
4.
När detta är gjort återställer du handtaget till
ursprungsläget. Sätt fast arbetsstycket med
vertikal tving utan att flytta det ur det redan
kontrollerade läget.
5.
Sätt på maskinen och lasern.
6.
Ändra läget på laserlinjen på följande sätt.
Laserlinjens
inställningsskruvens flyttbara område för lasern ändras
när du vrider de två skruvarna med en insexnyckel.
(Laserlinjens flyttbara område är fabriksinställt inom 1
mm från sågklingans sidoyta.)
Flytta laserlinjens flyttbara område längre bort från
klingans sidoyta genom att vrida de två skruvarna
moturs efter att ha lossat inställningsskruven. Lossa
inställningsskruven och vrid de här två skruvarna
medurs för att flytta närmare klingans sidoyta.
Se
avsnittet
5
inställningsskruven så att såglinjen på ditt arbetsstycke
är i linje med laserlinjen.
OBS!
Kontrollera regelbundet laserlinjens läge för att
bibehålla noggrannheten.
Låt maskinen repareras på ett auktoriserat Makita
servicecenter om det blir något fel på laserenheten.
Utbyte av lysrör
Endast för modell LS0714F, LS0714FL
Fig.56
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och att
nätsladden är utdragen innan du byter ut lysröret.
Akta lysröret för tryck, stötar eller repor då detta
kan ta söder lysrörets glas och utsätta dig eller
andra i din närhet för skada.
33
2
läge
kan
ändras
"Laserlinjens
funktion"
3
genom
att
och
justera

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl