Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 70

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zāģa asmens uzstādīšana un noņemšana.
Att.23
BRĪDINĀJUMS:
Pirms asmens uzstādīšanas vai noņemšanas
vienmēr pārbaudiet, vai darbarīks ir izslēgts un
atvienots no strāvas.
UZMANĪBU:
Asmeni
uzstādiet
komplektācijā esošo Makita seššķautņu uzgriežņu
atslēgu.
Ja
padziļinājuma bultskrūve būs pieskrūvēta pārāk
cieši vai pārāk vaļīgi. Tādējādi var rasties
savainojumu risks.
Nospiežot aiztura tapu, nobloķējiet rokturi paceltā
stāvoklī.
Lai noņemtu asmeni, ar seššķautņu uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi, ar ko
piestiprināts centrālais apvalks, griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam. Paceliet asmens aizsargu un
centrālo apvalku.
Att.24
Nospiediet vārpstas bloķētāju, lai nobloķētu vārpstu, un
ar
seššķautņu
uzgriežņu
virzienā atskrūvējiet seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi.
Pēc tam izņemiet seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi,
ārējo atloku un asmeni.
Att.25
Lai uzstādītu asmeni, uzmanīgi to uzlieciet uz vārpstas,
pārbaudot, vai bultiņa uz asmens virsmas ir vērsta tajā
pašā virzienā, kādā asmens korpusa bultiņa. Uzstādiet
ārējo atloku un seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi, un
tad
ar
seššķautņu
pulksteņrādītāja
virzienam
seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi (ar kreiso vītni),
turot nospiestu vārpstas bloķētāju.
Att.26
Att.27
Novietojiet asmens aizsargu un centrālo apvalku to
sākotnējā stāvoklī. Tad, lai nostiprinātu centrālo apvalku,
pulksteņrādītāja
virzienā
padziļinājuma
bultskrūvi.
atbrīvojiet rokturi no paceltā stāvokļa. Nolaidiet rokturi,
lai pārliecinātos, vai asmens aizsargs virzās pareizi.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet vai vārpstas bloķētājs ir
vārpstu atbloķējis.
Putekļu maiss (papildpiederums)
Att.28
Lietojot putekļu maisu, zāģēšanas laikā neizceļas putekļi,
jo pavisam vienkāršā veidā tie tiek savākti. Lai uzstādītu
putekļu maisu, uzlieciet to uz putekļu sprauslas.
Kad putekļu maiss ir aptuveni līdz pusei piepildīts,
noņemiet to nost no darbarīka un stiprinājumu izspiediet
ārā. Iztukšojiet maisa saturu, viegli pa to pasitot, lai
atdalītu iekšpusē pielipušās daļiņas, kas turpmāk varētu
vai
noņemiet
nerīkosities,
seššķautņu
atslēgu
pulksteņrādītāja
uzgriežņu
atslēgu
cieši
pieskrūvējiet
pieskrūvējiet
seššķautņu
Pavelkot
aiztura
traucēt putekļu savākšanai.
PIEZĪME:
Ja šim zāģim pievienosiet Makita putekļsūcēju, darbs ar
to būs vēl efektīvāks un tīrāks.
Putekļu ieliktnis (papildpiederums)
Att.29
Putekļu sprauslā ievietojiet putekļu ieliktni.
tikai
ar
Iztukšojiet putekļu ieliktni pēc iespējas ātrāk.
Lai iztukšotu putekļu ieliktni, atveriet aizsargu, nospiežot
pogu, un atbrīvojiet to no zāģa skaidām. Novietojiet
aizsargu tā sākotnējā stāvoklī, līdz tas nobloķējas.
Putekļu ieliktni var viegli noņemt, ja to velk, griežot to pie
putekļu sprauslas, kas atrodas uz darbarīka.
PIEZĪME:
Ja
putekļsūcēju, darbs ar to būs vēl efektīvāks un
tīrāks.
UZMANĪBU:
Iztukšojiet putekļu ieliktni, kamēr uzkrājušās zāģu
skaidas nav sasniegušas cilindra daļu.
Att.30
Att.31
Apstrādājamā materiāla nostiprināšana
BRĪDINĀJUMS:
Ļoti svarīgi, lai apstrādājamais materiāls vienmēr
būtu pareizi un cieši nostiprināts ar skrūvspīlēm. Ja
šādi nerīkosieties, darbarīks un/vai apstrādājamais
materiāls var sabojāties. REZULTĀTĀ VARAT ARĪ
pretēji
GŪT IEVAINOJUMUS. Turklāt, kad zāģēšana ir
pabeigta, NEPACELIET asmeni, līdz tas nav
pilnībā pārstājis darboties.
UZMANĪBU:
Zāģējot garus materiālus, izmantojiet atbalstus,
kas ir vienā līmenī ar pagriežamās pamatnes
augšējo virsmu. Neizmantojiet tikai vertikālās
un/vai horizontālās skrūvspīles, lai nostiprinātu
materiālu.
Plāni
tapu,
apstrādājamo materiālu visā tā garumā, lai asmens
neiestrēgtu un lai nerastos ATSITIENS.
Att.32
Vertikālās skrūvspīles
Att.33
Vertikālās skrūvspīles var uzstādīt divos stāvokļos -
vadotnes
(papildpiederums) kreisajā vai labajā pusē. Ievietojiet
skrūvspīļu stieni vadotnes ierobežotāja vai turekļa
montējuma
nostiprinātu šo stieni.
Novietojiet skrūvspīļu kloķi atbilstoši apstrādājamā
materiāla biezumam un formai un nostipriniet skrūvspīļu
70
šim
darbarīkam
pievienosiet
materiāli
mēdz
ieliekties.
ierobežotāja
vai
caurumā
un
pieskrūvējiet
Makita
Nostipriniet
turekļa
montējuma
skrūvi,
lai

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl