Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 28

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
klingans sida stämmer överens med pilens riktning på
klinghöljet. Montera den yttre flänsen och insexbulten,
och använd sedan insexnyckeln för att dra åt
insexbulten (vänstergängad, dra åt moturs) ordentligt
medan du håller in spindellåset.
Fig.26
Fig.27
För tillbaka klingskyddet och mitthöljet till dess
ursprungliga läge. Dra sedan åt insexbulten medurs för
att fästa mitthöljet. Släpp handtaget från upplyft läge
genom att dra ut låstappen. Sänk ner handtaget för att
försäkra dig om att klingskyddet fungerar som det ska.
Kontrollera att spindellåset inte längre låser fast spindeln
innan du börjar såga.
Dammpåse (valfritt tillbehör)
Fig.28
Användning av dammpåse ger ett rent sågarbete och
förenklar uppsamlingen av damm. Anslut dammpåsen
på munstycket för spånutkast.
Ta bort dammpåsen från maskinen när den är cirka
halvfull och dra ut plastlåset. Töm dammpåsen på dess
innehåll och slå lätt på den för att avlägsna partiklar som
fastnat på insidan, vilket annars kan hindra fortsatt
uppsamling.
OBS!
Du kan arbeta mer effektivt och få rent under arbetet om
du ansluter en dammsugare från Makita till sågen.
Dammuppsamlingslåda (valfritt tillbehör)
Fig.29
Sätt
i
dammuppsamlingslådan
spånuppsamling.
Töm dammuppsamlingslådan så tidigt som möjligt.
Tryck in knappen och öppna skyddet för att tömma ut
sågdamm
ur
lådan.
ursprungsläget
där
Dammuppsamlingslådan kan lätt tas bort genom att dra
ut den medan du vrider den nära munstycket för
spånuppsamling på maskinen.
OBS!
Du kan arbeta mer effektivt och få rent under
slipningen om du ansluter en dammsugare från
Makita till maskinen.
FÖRSIKTIGT!
Töm
dammuppsamlingslådan
uppsamlade
cylinderdelen.
Fig.30
Fig.31
i
munstycket
För
tillbaka
skyddet
det
låser
innan
mängden
sågdamm
Fastsättning av arbetsstycke
VARNING!
Det är ytterst viktigt att alltid fästa arbetsstycket
ordentligt och hårt med tvingen. I annat fall kan det
leda till att maskinen skadas och/eller att
arbetsstycket
RESULTERA I PERSONSKADA. Lyft ALDRIG
klingan förrän den har stannat helt efter sågningen.
FÖRSIKTIGT!
Vid sågning av långa arbetsstycken måste de
stöttas upp så att hela arbetsstycket är i jämnhöjd
med geringsskivans ovansida. Lita inte helt på att
vertikal och/eller horisontal tving ensamt kan hålla
fast arbetsstycket.
Tunna material kan tyngas ner. Stötta hela
arbetsstyckets längd för att undvika att klingan
nyper fast och eventuellt orsakar ett BAKÅTKAST.
Fig.32
Vertikal tving
Fig.33
Den vertikala tvingen kan installeras i två lägen,
antingen på vänster eller höger sida om anhållet eller
hållarsatsen (valfritt tillbehör). Sätt i tvingens fäststav i
hålet på anhållet eller hållarsatsen och fästa skruven för
att fästa tvingens fäststav.
Sätt tvingarmen i läge så att den passar till
arbetsstyckets tjocklek och form och fäst den sedan
genom att dra åt skruven. Om skruven som fäster
tvingarmen kommer i kontakt med anhållet måste den
flyttas till tvingarmens andra sida. Se till att ingen del av
för
maskinen
kommer
maskinhandtaget sänks till sin lägsta position eller när
vagnen skjuts framåt eller dras bakåt hela vägen. Om
någon del kommer i kontakt med tvingen monterar du
till
om den.
fast.
Tryck arbetsstycket plant mot anhållet och geringsskivan.
Placera arbetsstycket i önskat sågläge och fäst det
stadigt genom att dra åt tvingens ratt.
FÖRSIKTIGT!
Arbetsstycket
geringsskivan och anhållet med tvingen under all
drift.
Horisontal skruvtving (valfritt tillbehör)
Fig.34
den
Den horisontala tvingen kan monteras antingen på
når
vänster eller höger sida av sågbordet. Om du vrider
tvingens ratt moturs frigörs skruven och tvingaxeln kan
sedan snabbt föras in eller dras ut. Om du vrider
tvingens ratt medurs fästs skruven. Fäst arbetsstycket
genom att försiktigt skruva in tvingens ratt medurs tills
den utskjutande delen når sitt yttersta läge och fäst
därefter ordentligt. Om tvingens ratt tvingas in eller dras
ut medan den skruvas medurs, kan den utskjutande
28
förstörs.
DET
KAN
i
kontakt
med
tvingen
måste
fästas
säkert
OCKSÅ
när
mot

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl