Download  Print this page

Efter Användning; Valfria Tillbehör - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lägg ifrån dig lysröret ett tag efter direkt
användning och byt sedan ut det. Annars kan du
bränna dig.
Ta bort skruvarna som fäster lamphuset.
Dra ut lamphuset genom att lätt trycka på dess övre del,
enligt illustrationen till vänster.
Ta ut lysröret och byt ut det mot ett nytt original från
Makita.
Rengöring av laserns lins
För modell LS0714FL, LS0714L
Fig.57
Om laserns lins blir smutsig eller om sågspån fastnar på
den så att inte laserlinjen syns stänger du av maskinen,
tar bort linsen och rengör den försiktigt med en fuktig
mjuk
trasa.
Använd
petroleumbaserade rengöringsmedel på linsen.
Fig.58
För att ta bort laserns lins tar du först bort sågklingan
enligt
avsnittet
"Montering
sågklinga".
Använd en skruvmejsel och lossa på skruven som håller
linsen men ta inte bort den.
Dra ut linsen enligt figuren.
OBS!
Om linsen inte kan dras ut kan du lossa skruven
ytterligare, utan att ta bort den, och sedan försöka
dra ut linsen igen.
Byte av kolborstar
Fig.59
Ta bort och kontrollera kolborstarna regelbundet. Byt
dem när de är slitna ner till slitmarkeringen. Håll
kolborstarna rena så att de lätt kan glida in i hållarna.
Båda kolborstarna ska bytas ut samtidigt. Använd
endast identiska kolborstar.
Använd en skruvmejsel för att ta bort locken till
kolborstarna. Ta ur de utslitna kolborstarna, montera nya
och montera locken.
Fig.60
Efter användning
Ta bort de spån och det damm som har fastnat på
maskinen med en tygduk eller liknande efter att
arbetet är avslutat. Se till att du håller klingskyddet
rent, i enlighet med de anvisningar som tidigare
beskrivits i avsnittet med titeln "Klingskydd". Smörj
in de rörliga delarna med maskinolja för att
förhindra rostbildning.
Dra vagnen fullständigt mot dig när maskinen skall
ställas undan för förvar så att skjutstången är helt
inskjuten i geringsskivan.
För att upprätthålla produktens SÄKERHET och
TILLFÖRLITLIGHET
justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita
servicecenter och med reservdelar från Makita.
inte
lösningsmedel
eller
demontering
bör
allt
underhålls-
VALFRIA TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGT!
Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för
användning tillsammans med den Makita-maskin
som denna bruksanvisning avser. Om andra
tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk
för personskador. Använd endast tillbehören eller
tillsatserna för de syften de är avsedda för.
Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver
ytterligare information om dessa tillbehör.
Sågklinga med hårdmetallspetsar
Tvingsats (Horisontal tving)
Vertikal tving
Hållarsats
eller
Hållaruppsättning
Stånghållarsats
Batterilock
Dammpåse
av
Vinkelhake
Säkerhetsknapp (2 delar)
Lysrör
Insexnyckel
OBS!
Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i
maskinpaketet som standardtillbehör. De kan
variera mellan olika länder.
och
34

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl