Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 27

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
funktion.
Tända lamporna
För modell LS0714F, LS0714FL
Fig.18
FÖRSIKTIGT!
Lampan är inte vattentät. Den får inte tvättas i
vatten, eller användas i regn eller på våta platser.
Det kan leda till elektriska stötar och rökutveckling.
Vidrör inte lampans lins eftersom den är mycket
varm så länge lampan lyser och en stund efter det
att den har släckts. Detta kan orsaka brännskador.
Utsätt inte lampan för slag eftersom det kan orsaka
skador på lampan eller förkorta dess livslängd.
Lys inte mot ögonen. Det kan orsaka synskador.
Täck inte för lampan med tyg, tjocka papper,
kartong eller liknande material så länge den lyser.
Det kan leda till antändning och eldsvåda.
Tryck på strömbrytarens övre del för att tända lampan,
och den undre delen för att släcka den.
Du kan ändra lampans inriktning så att den lyser på ett
annat område.
OBS!
Använd en torr tygduk för att torka bort smuts från
lampans lins. Var försiktig så att inte lampans lins
repas, eftersom ljuset då kan bli svagare.
Laserstrålens funktion
För modell LS0714FL, LS0714L
Fig.19
FÖRSIKTIGT!
Titta aldrig in i laserstrålen. Direkt laserljus kan
skada ögonen.
LASERSTRÅLNING, TITTA INTE DIREKT IN I
STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT, KLASS
2M LASERPRODUKT.
Sätt på lasern genom att trycka upptill (I) på brytaren.
Stäng av genom att trycka nertill (O).
Laserlinjen kan flyttas antingen till vänster eller till höger
om sågklingan genom att vrida på inställningsskruven
på följande sätt.
Fig.20
1.
Lossa inställningsskruven genom att skruva upp
den moturs.
2.
Medan inställningsskruven är lös skjuter du
inställningsskruven till höger eller vänster så långt
som möjligt.
3.
Dra åt inställningsskruven ordentligt i det läge där
den inte kan skjutas längre.
Laserlinsen är fabriksinställd så att den ligger inom 1
mm från sågklingans sida (sågposition).
OBS!
När laserlinjen är suddig och nästan helt osynlig på
grund av direkt solbelysning, inne eller ute, flyttar
du arbetsplatsen till en plats som inte är solbelyst.
Inriktning av laserlinje
Fig.21
Laserlinjen kan flyttas antingen till vänster eller till höger
sida om klingan, beroende på vilken typ av sågning som
ska utföras. Flyttning av laserlinjen beskrivs i avsnittet
"Laserstrålens funktion".
OBS!
Använd träskoning mot anhållet när såglinjen riktas
längs laserlinjen vid sidan om anhållet, vid
kombinationssågning (vinkelsågning 45 grader och
geringsvinkel höger 45 grader).
A) När du får korrekt storlek på arbetsstyckets
vänstersida
Flytta laserlinjen till vänster om klingan.
B) När du får korrekt storlek på arbetsstyckets högersida
Flytta laserlinjen till höger om klingan.
Rikta såglinjen i arbetsstycket längs laserlinjen.
MONTERING
VARNING!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätsladden urdragen innan maskinen repareras.
Förvaring av insexnyckel
Fig.22
Insexnyckeln förvaras på det sätt som framgår av bilden.
Dra ut insexnyckeln ur dess hållare när den ska
användas och sätt tillbaka den i hållaren igen efter
användning.
Montering eller borttagning av sågblad
Fig.23
VARNING!
Kontrollera alltid att maskinen är avstängd och att
nätkabeln är utdragen innan sågbladet monteras
eller tas bort.
FÖRSIKTIGT!
Använd endast medföljande insexnyckel från
Makita för att montera eller demontera klingan. I
annat fall kan det leda till att insexbulten dras åt för
hårt eller för löst, vilket kan orsaka skada.
Lås handtaget i det upphöjda läget genom att trycka in
låstappen.
När du ska ta ur klingan använder du insexnyckeln för
att lossa på insexbulten som håller fast mitthöljet genom
att vrida den moturs. Lyft på klingskyddet och mitthöljet.
Fig.24
Tryck på spindellåset för att låsa spindeln och använd
insexnyckeln för att lossa på insexbulten genom att vrida
den medurs. Ta sedan bort insexbulten, den yttre
flänsen och klingan.
Fig.25
För att montera klingan placerar du den försiktigt på
spindeln och ser till att riktningen på den pil som finns på
27

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl