Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 75

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1.
Zāģēšanas leņķis
Att.47
Bīdiet atbalstu vadotnes ierobežotāja virzienā un,
lai
nostiprinātu
spīlējuma skrūves.
Atbrīvojiet rokturi, ar ko piestiprināta pagriežamā
pamatne. Grieziet pagriežamo pamatni tā, lai
rādītājs būtu vērsts pret 0° atzīmi uz zāģēšanas
leņķa skalas. Tad nedaudz pagrieziet pagriežamo
pamatni pulksteņrādītāja virzienā un pretēji tam, lai
to iestatītu 0° zāģēšanas leņķa ierobā. (Atstājiet to,
kā ir, ja rādītājs nav vērsts pret 0° leņķa atzīmi.) Ar
seššķautņu
uzgriežņu
seššķautņu
padziļinājuma
piestiprināts vadotnes ierobežotājs.
Nolaidiet rokturi uz leju līdz galam un nobloķējiet
rokturi zemākajā stāvoklī, nospiežot aiztura tapu.
Ar leņķmēru, lekālu, u.c. izlīdziniet asmens malu ar
vadotnes ierobežotāja priekšējo daļu. Tad virzienā
no labās puses cieši pieskrūvējiet vadotnes
ierobežotāja seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi.
Att.48
Pārbaudiet, vai rādītājs ir vērsts pret 0° leņķa
atzīmi uz zāģēšanas leņķa skalas. Ja rādītājs nav
vērsts pret 0° leņķa atzīmi, atskrūvējiet skrūvi, ar
ko piestiprināts rādītājs, un noregulējiet pēdējo tā,
lai tas būtu vērsts pret 0° leņķa atzīmi.
Att.49
2.
Slīpais leņķis
(1)
0° slīpais leņķis
Bīdiet atbalstu vadotnes ierobežotāja virzienā
un, lai nostiprinātu atbalstu, pieskrūvējiet divas
spīlējuma skrūves. Nolaidiet rokturi uz leju līdz
galam un nobloķējot rokturi zemākajā stāvoklī,
nospiežot aiztura tapu. Atbrīvojiet sviru, kas
atrodas darbarīka aizmugurē.
Lai asmeni sasvērtu uz labo pusi, divas vai
trīs reizes pretēji pulksteņrādītāja virzienam
pagrieziet 0° slīpleņķa regulēšanas bultskrūvi
(apakšējo bultskrūvi), kas atrodas kloķa
labajā pusē.
Att.50
Ar leņķmēru, lekālu, u.c. rūpīgi izlīdziniet
asmens malu ar pagriežamās pamatnes
augšējo
virsmu,
regulēšanas
virzienā. Tad sviru cieši pievelciet.
Att.51
Pārbaudiet, vai rādītājs, kas atrodas uz kloķa,
ir vērsts pret 0° atzīmi uz slīpā leņķa skalas,
kas atrodas uz kloķa turekļa. Ja tas nav
vērsts pret 0° leņķa atzīmi, atskrūvējiet skrūvi,
ar ko piestiprināts rādītājs, un noregulējiet
pēdējo tā, lai tas būtu vērsts pret 0° leņķa
atzīmi.
atbalstu,
pieskrūvējiet
atslēgu
atskrūvējiet
bultskrūvi,
pagriežot
bultskrūvi
pulksteņrādītāja
Att.52
(2)
Att.53
divas
ar
ko
Lāzera līnijas stāvokļa regulēšana
Modelim LS0714FL un LS0714L
Att.54
Att.55
BRĪDINĀJUMS:
Kad darbarīks ir pievienots elektrotīklam, ievērojiet
īpašu piesardzību, jo īpaši slēdža darbības laikā,
regulējot lāzera līnijas stāvokli. Nejauši pavelkot
slēdža mēlīti, darbarīks negaidīti sāk darboties un
rada ievainojuma risku.
UZMANĪBU:
Nekad
lāzerstars bojā acis.
Nekad neizmantojiet pūšanas vai trieciena spēku
pret darbarīku. Pūšanas vai trieciena spēka
rezultātā lāzera līnija nav pareiza, sabojājas
lāzerstara izstarošanas mehānisms vai saīsinās
darbarīka ekspluatācijas laiks.
Ja lāzera mehānisms ir sabojājies, remonts jāveic
Makita pilnvarotajam apkopes centram. Nav
atļauts nomainīt pret cita veida lāzeru.
Regulējot lāzera stars kļūst redzams zāģa asmens
kreisajā pusē
1
slīpleņķa
1. Skrūvēt, lai mainītu regulēšanas skrūves kustības
diapazonu
2. Regulēšanas skrūve
3. Sešstūra atslēga
4. Lāzera līnija
5. Zāģa asmens
005527
75
45° slīpais leņķis
Regulējiet 45° slīpleņķi tikai pēc tam, kad ir
noregulēts 0° slīpleņķis. Lai noregulētu 45°
slīpleņķi, atbrīvojiet sviru un sasveriet asmeni
pa kreisi līdz galam. Pārbaudiet, vai rādītājs,
kas atrodas uz kloķa, ir vērsts pret 45° atzīmi
uz slīpā leņķa skalas, kas atrodas uz kloķa
turekļa. Ja rādītājs nav vērsts pret 45° leņķa
atzīmi, pagrieziet kloķa labajā pusē esošo
45° slīpleņķa regulēšanas bultskrūvi (augšējo
bultskrūvi), līdz rādītājs ir vērsts pret 45°
leņķa atzīmi.
tieši
neskatieties
2
4
3
lāzerstarā.
Tiešs
5

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl