Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 32

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10. Spårsågning
Fig.44
Spårsågning kan utföras genom att göra på
följande sätt:
Justera klingans lägsta position genom att vrida på
inställningsskruven och stopparmen för att ställa in
klingans sågdjup. Se avsnittet "Stopparm" som
beskrivits tidigare.
Såga parallella spår tvärs över arbetsstyckets hela
bredd med skjutsågning (trycksågning) såsom
visas i figuren, efter att klingans nedre gränsläge
justerats.
Avlägsna
arbetsstycket mellan spåren med ett stämjärn.
Försök inte utföra denna typ av sågning genom att
använda en bred (tjock) klinga eller med en
panelsågningsklinga. Risk finns att du förlorar
kontrollen, med skador som följd.
FÖRSIKTIGT!
Se noga till att stopparmen återförs till det
ursprungliga
läget
spårsågning.
Bära maskinen
Fig.45
Fig.46
Se till att maskinens nätsladd är utdragen. Fäst klingan
vid 0° vinkel för vinkelsågning och vrid geringsskivan
helt mot höger geringsvinkel. Fäst skjutstängerna så att
den nedre skjutstången är låst i vagnsläget och helt
dragen mot användaren, och de övre skjutstängerna är
låsta i vagnsläget och helt tryckta mot anslaget. Sänk
ned handtaget helt och lås det i nedsänkt läge genom att
trycka in låstappen.
Bär maskinen genom att hålla i båda sidorna av sågbordet,
såsom visas i figuren. Om hållare, dammpåse etc. tas bort
går det lättare att bära maskinen.
FÖRSIKTIGT!
Fäst alltid alla rörliga delar innan du bär maskinen.
Låstappen används endast när maskinen ska
bäras och förvaras och inte när sågning utförs.
UNDERHÅLL
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln
urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.
Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande.
Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå
VARNING!
Se alltid till att klingan är vass och ren för att få ett
så bra och säkert resultat som möjligt.
sedan
materialet
vid
annan
sågning
Inställning av sågvinkeln
Maskinen är noga inställd och inriktad på fabriken, men
ovarsam hantering kan påverka detta. Om maskinen
inte är korrekt riktad gör du på följande sätt:
1.
Geringsvinkel
Fig.47
Tryck vagnen fullständigt mot anhållet och dra åt
de två låsskruvarna för att fästa vagnen.
Lossa handtaget som fäster geringsskivan. Vrid
geringsskivan så att pekaren indikerar 0° på
geringsskalan. Vrid sedan geringsskivan en aning
från
medurs och moturs för att sätta geringsskivan i
hacket för 0° geringsvinkel. (Lämna det som det är
om pekaren inte indikerar 0°.) Lossa insexbulten
som fäster anhållet med insexnyckeln.
Sänk ned handtaget helt och lås det i nedsänkt
läge genom att trycka in låstappen. Justera
klingans sida och anhållets framsida i rät vinkel
med en vinkelhake, vinkellinjal etc. Dra sedan åt
insexbulten ordentligt, som håller anhållet, i
än
ordningsföljd från höger sida.
Fig.48
Kontrollera
geringsskalan. Om pekaren inte pekar på 0° lossar
du skruven som fäster pekaren och justerar
pekaren så att den indikerar 0°.
Fig.49
2.
Vinkel för vinkelsågning
(1)
0° vinkel för vinkelsågning
Tryck vagnen fullständigt mot anhållet och
dra åt de två låsskruvarna för att fästa
vagnen. Sänk ner handtaget helt och lås det i
nedsänkt läge genom att trycka in låstappen.
Lossa spaken på maskinens baksida.
Vrid inställningsbulten (nedre bulten) för 0°
vinkel för vinkelsågning på den högra sidan
av armen två eller tre varv moturs för att luta
klingan till höger.
Fig.50
Justera
geringsskivans ovansida i rät vinkel med en
vinkelhake, vinkellinjal etc. genom att vrida
inställningsbulten
vinkelsågning medurs. Dra sedan åt spaken
ordentligt.
Fig.51
Kontrollera att pekaren på armen indikerar 0°
på armhållarens vinkelskala. Om pekaren
inte indikerar 0° lossar du skruven som fäster
pekaren och justerar den så att den indikerar
0°.
Fig.52
32
att
pekaren
indikerar
noggrannt
klingans
för
sida
och
vinkel
för

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl