Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 76

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Regulējot lāzera stars kļūst redzams zāģa asmens
labajā pusē
1
1. Skrūvēt, lai mainītu regulēšanas skrūves kustības
diapazonu
2. Zāģa asmens
3. Lāzera līnija
005528
Lai veiktu abus regulēšanas darbus, rīkojieties šādi.
1.
Pārbaudiet,
vai
elektrotīkla.
2.
Uz apstrādājamā materiāla uzzīmējiet zāģēšanas
līniju, un novietojiet materiālu uz pagriežamo
galdu. Šajā gadījumā nenostipriniet apstrādājamo
materiālu
ar
nostiprināšanas ierīci.
3.
Nolaidiet zemāk asmeni, nolaižot rokturi, un
vienkārši pārbaudiet, kur atrodas zāģēšanas līnija
un kāds ir zāģa asmens stāvoklis. (Izvēlieties,
kādā stāvoklī zāģēt līnijā.)
4.
Kad ir izvēlēts zāģēšanas stāvoklis, atgrieziet
rokturi
sākotnējā
apstrādājamo
skrūvspīlēm, nepārvietojot materiālu citā stāvokļi
pēc pārbaudīšanas.
5.
Pievienojiet darbarīku elektrotīklam un ieslēdziet
lāzera slēdzi.
6.
Noregulējiet lāzera līnijas stāvokli šādi.
Lāzera līnijas stāvokli iespējams mainīt, jo lāzera
regulēšanas skrūves kustības diapazons ir maināms, ar
seššķautņu uzgriežņu atslēgu pagriežot divas skrūves.
(Lāzera līnijas kustības diapazons ir noregulēts rūpnīcā
1 mm robežās no asmens malas virsmas.)
Lai novirzītu lāzera līnijas kustības diapazonu tālāk no
asmens
malas
virsmas,
regulēšanas skrūvi, bet pēc tam divas skrūves pagrieziet
pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Lai to pārvietotu tuvāk
asmens
malas
virsmai,
regulēšanas skrūvi, bet tad minētās abas skrūves
pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā.
Lai noregulētu regulēšanas skrūvi noregulētu tā, lai
zāģēšanas līnija uz apstrādājamā materiāla būtu
savietota ar lāzera līniju, skat. sadaļu „Lāzera līnijas
darbība".
PIEZĪME:
Regulāri pārbaudiet lāzera līnijas stāvokli, vai tā ir
precīza.
Ja lāzera mehānisms ir sabojājies, remonts jāveic
Makita pilnvarotajam apkopes centram.
2
darbarīks
ir
atvienots
skrūvspīlēm
vai
stāvoklī.
Nostipriniet
materiālu
ar
vertikālajām
vispirms
atskrūvējiet
vispirms
atskrūvējiet
Luminiscējošās spuldzes nomaiņa
Tikai modelim LS0714F un LS0714FL
Att.56
3
UZMANĪBU:
Pirms
vienmēr pārbaudiet, vai darbarīks ir izslēgts un
atvienots no strāvas.
Nespiediet, nesitiet vai neskrāpējiet luminiscējošo
spuldzi, jo tādējādi varat saplēst tās stiklu, kā
rezultātā jūs vai apkārtējie var gūt ievainojumus.
Kādu
luminiscējošo spuldzi, un tikai tad to nomainiet. Ja
tā nerīkosieties, jūs varat apdedzināties.
Izskrūvējiet skrūves, ar ko piestiprināts apgaismojuma
lampas ieliktnis.
Izvelciet lampas ieliktni ārā, nedaudz uzspiežot uz tās
no
augšējās virsmas, kā tas norādīts zīmējumā pa kreisi.
Izvelciet luminiscējošo spuldzi ārā un tad nomainiet to ar
jaunu Makita oriģinālo spuldzi.
Lāzera gaismas lēcas tīrīšana
līdzīgu
Modelim LS0714FL un LS0714L
Att.57
Ja lāzera gaismas lēca kļūst netīra vai ja pie tās
pielipušas zāģa skaidas, kā rezultātā lāzerlīnija ir ar
grūtībām saskatāma, atvienojiet zāģi no elektrotīkla,
noņemiet lāzera gaismas lēcu un ar mitru un mīkstu
lupatiņu
to
šķīdinātājus vai tīrītājus uz naftas produktu bāzes.
Att.58
Lai noņemtu lāzera gaismas lēcu, vispirms noņemiet
zāģa asmeni atbilstoši norādēm, kas minētas sadaļā
„Zāģa asmens uzstādīšana vai noņemšana".
Ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi, ar ko piestiprināta lēca,
taču neizņemiet šo skrūvi.
Izvelciet lēcu tā, kā attēlots zīmējumā.
PIEZĪME:
Ja lēcu nevar izvilkt, vēl vairāk atskrūvējiet skrūvi
un, to neizņemot, izvelciet lēcu ārā.
Ogles suku nomaiņa
Att.59
Regulāri izņemiet un pārbaudiet ogles sukas. Kad ogles
sukas ir nolietojušās līdz robežas atzīmei, nomainiet tās.
Turiet ogles sukas tīras un pārbaudiet, vai tās var brīvi
ieiet turekļos. Abas ogles sukas ir jānomaina vienlaikus.
Izmantojiet tikai identiskas ogles sukas.
Noņemiet sukas turekļa vāciņus ar skrūvgrieža palīdzību.
Izņemiet nolietojušās ogles sukas, ievietojiet jaunas un
nostipriniet sukas turekļa vāciņus.
Att.60
Pēc ekspluatācijas
Pēc ekspluatācijas ar lupatiņu vai ko līdzīgu no
darbarīka notīriet tam pielipušās skaidas un
putekļus. Rūpējieties, lai asmens aizsargs būtu tīrs,
76
luminiscējošās
spuldzes
laiku
pēc
ekspluatācijas
rūpīgi
notīriet.
Tīrot
nomainīšanas
neaiztieciet
lēcu,
nelietojiet

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl