Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 86

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DĖMESIO:
Visų operacijų metu, ruošinys turi būti tvirtai
spaustuvu pritvirtintas prie sukiojamo pagrindo ir
kreiptuvo.
Horizontalus spaustuvas
(pasirenkamas priedas)
Pav.34
Horizontalų
spaustuvą
pagrindo pusėje. Sukant spaustuvo rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę, varžtas atsukamas ir spaustuvo
veleną galima greitai kišti ir traukti. Sukant spaustuvo
rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, varžtas lieka
užtvirtintas. Norėdami suspausti ruošinį, atsargiai sukite
spaustuvo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol
išsikišimas pasieks aukščiausią padėtį, po to tvirtai
užveržkite. Sukant pagal laikrodžio rodyklę, ir tuo pačiu
metu jėga stumiant arba traukiant, spaustuvo rankenėlė
gali sustoti kampu. Tokiu atveju, prieš pradėdami vėl
atsargiai sukti pagal laikrodžio rodyklę, sukite rankenėlę
atgal, prieš laikrodžio rodyklę, kol varžtas atsilaisvins.
Horizontaliu spaustuvu galima suspausti ruošinį, kurio
didžiausias plotis - 120 mm.
DĖMESIO:
Suspauskite ruošinį tik tada, kai išsikišimas yra
aukščiausioje padėtyje. Jeigu nesilaikysite šio
nurodymo,
ruošinys
nepakankamai. Dėl to ruošinys gali būti nusviestas,
gali būti sugadintas pjovimo diskas arba galite
prarasti valdymą, ir dėl to SUSIŽEISTI.
Laikikliai ir laikiklio įtaisas
(pasirenkami priedai).
Pav.35
Laikiklius ir laikiklio įtaisą galima sumontuoti bet kurioje
pusėje - tai patogi ruošinių horizontalaus laikymo
priemonė. Sumontuokite juos, kaip parodyta piešinyje.
Po to tvirtai užveržkite varžtus, užtvirtindami laikiklius ir
laikymo agregatą.
Pjaudami ilgus ruošinius, naudokite laikiklio-strypo įtaisą
(pasirenkamas priedas). Jis sudarytas iš dviejų laikiklio
įtaisų ir dviejų strypų 12.
Pav.36
DĖMESIO:
Visuomet prilaikykite ilgus ruošinius ant sukiojamo
pagrindo, kad jie lygiai gulėtų ant paviršiaus ir
pjūviai būtų tikslūs, bei jūs neprarastumėte įrankio
kontrolės.
NAUDOJIMAS
DĖMESIO:
Prieš pradėdami naudoti įrankį, būtinai atleiskite
rankenėlę iš žemiausios padėties, ištraukdami
fiksavimo smaigą.
galima
sumontuoti
gali
būti
suspaustas
Prieš įjungdami jungiklį, patikrinkite, ar pjovimo
diskas neliečia ruošinio ir pan.
Pjaudami, per daug nespauskite rankenėlės. Per
didelė jėga gali sukelti variklio perkrovą ir/arba
sumažinti
rankenėlę žemyn tik tokia jėga, kokios reikia
sklandžiam pjovimui ir smarkiai nedidinkite disko
sukimosi greičio.
Norėdami
kairėje
rankenėlę žemyn. Jeigu nuspausite rankenėlę jėga
arba naudosite šoninę jėgą, diskas pradės vibruoti
ir paliks ant ruošinio žymes (pjovimo žymes), todėl
pjūvio tikslumas bus prastas.
Slenkamo pjūvio metu, atsargiai nesustodami
stumkite suportą link kreiptuvo. Jeigu pjovimo metu
suporto judėjimas sustabdomas, ant ruošinio liks
žymė ir pjūvio tikslumas bus prastas.
1.
Pjovimas, naudojant spaudimą
(mažų ruošinių pjovimas)
Pav.37
50 mm aukščio ir 97 mm pločio ruošinius galima
pjauti tokiu būdu.
Iki galo stumkite suportą link kreiptuvo ir užveržkite
du
varžtus,
sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Suspauskite
ruošinį spaustuvais. Įjunkite įrankį - pjovimo diskas
neturi liesti ruošinio - ir, prieš nuleisdami diską,
palaukite, kol jis pradės suktis visu greičiu. Po to
atsargiai iki galo žemyn nuleiskite rankenėlę ir
pradėkite pjauti ruošinį. Pabaigę pjauti, išjunkite
įrankį ir, prieš atkeldami diską, PALAUKITE, KOL
JIS VISIŠKAI NUSTOS SUKTIS.
DĖMESIO:
Tvirtai užveržkite du suveržimo varžtus, laikančius
slankiojamus strypus, sukdami pagal laikrodžio
rodyklę taip, kad darbo metu suportą nejudėtų.
Nepakankamai užveržus, gali kilti netikėta pjovimo
disko atatranka. Dėl to galima sunkiai SUSIŽEISTI.
2.
Pjovimas slenkant (stumiant) ruošinį
(plačių ruošinių pjovimas)
Pav.38
Atlaisvinkite du varžtus, laikančius slankiojamus
strypus, sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kad
suportą galima būtų lengvai slinkti. Suspauskite
ruošinį spaustuvais. Iki galo link savęs patraukite
suportą. Įjunkite įrankį - pjovimo diskas neturi liesti
ruošinio - ir palaukite, kol jis pradės suktis visu
greičiu. Nuspauskite rankenėlę ir STUMKITE
SUPORTĄ LINK KREIPTUVO IR PJAUKITE
RUOŠINĮ. Pabaigę pjauti, išjunkite įrankį ir, prieš
atkeldami diską, PALAUKITE, KOL JIS VISIŠKAI
NUSTOS SUKTIS.
86
pjovimo
efektyvumą.
atlikti
pjūvį,
atsargiai
laikančius slankiojamus strypus,
Spauskite
nuspauskite

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl