Download  Print this page

Funkciju Apraksts - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
UZSTĀDĪŠANA
Galda uzstādīšana
Darbarīku piegādājot, rokturis ar aiztura tapas palīdzību
ir nobloķēts zemākā stāvoklī. Atbrīvojiet aiztura tapu,
nedaudz pavirzot uz leju rokturi un pavelkot aiztura tapu.
Att.1
Šis darbarīks jāpieskrūvē ar divām bultskrūvēm,
izmantojot tām paredzētos caurumus darbarīka pamatnē,
uz līdzenas un stabilas virsmas. Tādējādi tas neapkritīs
un jūs nesavainosieties.
Att.2
Pagrieziet regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja virzienā
vai pretēji tam tā, lai skrūve saskartos ar grīdas virsmu
un saglabātu darbarīka stabilitāti.
Att.3

FUNKCIJU APRAKSTS

BRĪDINĀJUMS:
Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību,
vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts
un atvienots no barošanas.
Asmens aizsargs
Visām citām valstīm, izņemot Eiropas valstis
Att.4
Nolaižot zemāk rokturi, asmens aizsargs pacelsies
automātiski. Aizsargs ir nospriegots ar atsperi tā, ka tas
atgriežas sākotnējā stāvoklī, kad zāģēšana ir pabeigta
un rokturis ir pacelts. NEKAD NEIZJAUCIET UN
NENOŅEMIET ASMENS AIZSARGU VAI ATSPERI,
KAS TAM PIESTIPRINĀTA.
Jūsu pašu drošībai vienmēr rūpējieties, lai asmens
aizsargs būtu labā stāvoklī. Nekavējoties jāizlabo jebkura
asmens aizsarga nepareiza darbība. Pārbaudiet, vai
aizsarga atsperes nospriegojuma darbība ir pareiza.
NEKAD NEEKSPLUATĒJIET DARBARĪKU, JA ASMENS
AIZSARGS VAI ATSPERE IR BOJĀTA, AR DEFEKTIEM
VAI IR NOŅEMTA. ŠĀDA RĪCĪBA IR ĻOTI BĪSTAMA, KĀ
REZULTĀTĀ VAR RADĪT NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.
Eiropas valstīm
Att.5
Nolaižot zemāk rokturi, asmens aizsargs A pacelsies
automātiski. Asmens aizsargs B paceļas, saskaroties ar
apstrādājamo materiālu. Aizsargi ir nospriegoti ar atsperi
tā, ka tie atgriežas sākotnējā stāvoklī, kad zāģēšana ir
pabeigta un rokturis ir pacelts. NEKAD NEIZJAUCIET
UN
NENOŅEMIET
ATSPERI, KAS TIEM PIESTIPRINĀTA.
Jūsu pašu drošībai vienmēr rūpējieties, lai visi asmens
aizsargi būtu labā stāvoklī. Nekavējoties jāizlabo jebkura
asmens aizsargu nepareiza darbība. Pārbaudiet, vai
aizsargu atsperes nospriegojuma darbība ir pareiza.
NEKAD
NEEKSPLUATĒJIET
ASMENS AIZSARGI VAI ATSPERE IR BOJĀTA, AR
ASMENS
AIZSARGUS
DARBARĪKU,
DEFEKTIEM VAI IR NOŅEMTA. ŠĀDA RĪCĪBA IR ĻOTI
BĪSTAMA, KĀ REZULTĀTĀ VAR RADĪT NOPIETNUS
IEVAINOJUMUS.
Ja caurspīdīgais asmens aizsargs kļūst netīrs vai tam ir
pielipušas tik daudz zāģu skaidas, ka asmens ir ar
grūtībām saskatāms, atvienojiet zāģi no barošanas
avota un ar mitru lupatiņu rūpīgi notīriet aizsargu. Tīrot
plastmasas aizsargu, nelietojiet šķīdinātājus vai tīrītājus
uz naftas produktu bāzes.
Ja asmens aizsargs ir īpaši netīrs un redzamība caur to
ir pasliktināta, ar komplektā esošo seššķautņu uzgriežņu
atslēgu atskrūvējiet seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi,
ar ko piestiprināts centrālais apvalks. Atskrūvējiet
seššķautņu padziļinājuma bultskrūvi, griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, un paceliet asmens aizsargu
un centrālo apvalku. Kad asmens aizsargs ir šādi
novietots, iespējams veikt tīrīšanu daudz labāk un
efektīvāk. Kad tīrīšana ir pabeigta, rīkojieties pretēji
iepriekš minētajai procedūrai un pieskrūvējiet bultskrūvi.
Nenoņemiet atsperi, ar ko piestiprināts asmens aizsargs.
Ja aizsargs laika gaitā vai ultravioletā starojuma
iedarbībā zaudē krāsu, iegādājieties Makita apkopes
centrā
jaunu
NENOŅEMIET AIZSARGU.
Att.6
Iezāģēšanas plātnes novietošana
Att.7
Att.8
Šī
darbarīka
iezāģēšanas plātnes, lai zāģējuma beigās nesabojātu
materiālu. Iezāģēšanas plātnes ir noregulētas rūpnīcā tā,
lai
zāģa
asmens
ekspluatācijas noregulējiet iezāģēšanas plātnes šādi:
Sākumā
atvienojiet
Atskrūvējiet visas skrūves (kopā 2 - labajā un kreisajā
pusē), ar ko piestiprinātas iezāģēšanas plātnes.
Pieskrūvējiet tās atpakaļ tā, lai iezāģēšanas plātnes
varētu viegli pārvietot ar roku. Nolaidiet rokturi uz leju
līdz galam, iespiediet aiztura tapu, lai to nobloķētu
zemākajā stāvoklī. Atskrūvējiet divas spīlējuma skrūves,
ar ko piestiprināti slīdbalsti. Pavelciet atbalstu virzienā
pret sevi līdz galam. Noregulējiet iezāģēšanas plātnes tā,
lai tās saskartos tikai ar asmens zobu malām.
Pieskrūvējiet priekšējās skrūves (neskrūvējiet tās cieši).
Bīdiet atbalstu vadotnes ierobežotāja virzienā līdz galam
un noregulējiet iezāģēšanas plātnes tā, lai tās saskartos
tikai ar asmens zobu malām. Pieskrūvējiet aizmugures
skrūves (neskrūvējiet tās cieši).
Pēc iezāģēšanas plātņu noregulēšanas atlaidiet aiztura
VAI
tapu un paceliet rokturi. Tad cieši pieskrūvējiet visas
skrūves.
UZMANĪBU:
Pirms un pēc slīpā leņķa mainīšanas, vienmēr
noregulējiet iezāģēšanas plātnes tā, kā aprakstīts
JA
iepriekš.
67
aizsargu.
NEIZJAUCIET
pagriežamajā
pamatnē
nesaskartos
ar
darbarīku
no
UN
atrodas
tām.
Pirms
elektrotīkla.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl