Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 72

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2.
Zāģēšana ar virzīšanu (spiešanu)
(zāģējot platus materiālus)
Att.38
Pretēji
pulksteņrādītāja
divas spīlējuma skrūves, ar ko piestiprināti
slīdbalsti, lai atbalstu varētu brīvi virzīt. Ar
skrūvspīlēm nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Pavelciet atbalstu virzienā pret sevi līdz galam.
Ieslēdziet darbarīku, asmenim nesaskaroties ar
virsmu, un nogaidiet, kamēr asmens darbojas ar
pilnu jaudu. Nospiediet uz leju rokturi un BĪDIET
ATBALSTU
VADOTNES
VIRZIENĀ
UN
MATERIĀLAM.
izslēdziet
darbarīku
ASMENS IR PILNĪBĀ PĀRSTĀJIS DARBOTIES
pirms atgriežat to atpakaļ pilnībā paceltajā stāvoklī.
UZMANĪBU:
Virzot
zāģi
zāģējot,
PAVELCIET ATBALSTU VIRZIENĀ PRET SEVI
LĪDZ
GALAM,
viszemākajam stāvoklim, un pēc tam BĪDIET
ATBALSTU
VADOTNES
VIRZIENĀ. NEKAD NEUZSĀCIET ZĀĢĒŠANU,
JA ATBALSTS NAV PAVILKTS VIRZIENĀ PRET
JUMS LĪDZ GALAM. Ja zāģēsiet, virzot zāģi,
nepavelkot atbalstu līdz galam, vai ja zāģēsiet,
virzot zāģi, virzienā pret sevi, asmens var negaidīti
radīt
atsitienu,
IEVAINOJUMUS.
Nekad nezāģējiet, virzot zāģi, nobloķējot rokturi
zemākajā stāvoklī, nospiežot aiztura tapu.
Asmenim
griežoties,
spīlējuma skrūvi, ar ko piestiprināts atbalsts.
Rezultātā var gūt nopietnus ievainojumus.
3.
Zāģēšana leņķī
Skatiet
iepriekš
noregulēšana".
4.
Slīpleņķa zāģēšana
Att.39
Atbrīvojiet sviru un, lai uzstādītu slīpo leņķi,
sasveriet zāģa asmeni (skatiet iepriekš sadaļu
„Slīpā leņķa noregulēšana"). Obligāti vēlreiz no
jauna cieši pievelciet sviru, lai droši nostiprinātu
izvēlēto slīpo leņķi. Ar skrūvspīlēm nostipriniet
apstrādājamo materiālu. Pārbaudiet, vai atbalsts ir
pavilkts atpakaļ operatora virzienā līdz galam.
Ieslēdziet darbarīku, asmenim nesaskaroties ar
virsmu, un nogaidiet, kamēr asmens darbojas ar
pilnu jaudu. Tad uzmanīgi nolaidiet rokturi līdz
viszemākajam stāvoklim, spiežot paralēli asmenim,
un, LAI ZĀĢĒTU APSTRĀDĀJAMO MATERIĀLU,
BĪDIET ATBALSTU VADOTNES IEROBEŽOTĀJA
VIRZIENĀ. Kad zāģēšana ir pabeigta, izslēdziet
darbarīku un NOGAIDIET, LĪDZ ASMENS IR
virzienam
atskrūvējiet
IEROBEŽOTĀJA
CAURI
APSTRĀDĀJAMAJAM
Kad
zāģēšana
ir
un
NOGAIDIET,
VISPIRMS
UZMANĪGI
tad
nospiediet
rokturi
IEROBEŽOTĀJA
rezultātā
varat
nekad
neatskrūvējiet
sadaļu
„Zāģēšanas
PILNĪBĀ PĀRSTĀJIS DARBOTIES pirms atgriežat
to atpakaļ pilnībā paceltajā stāvoklī.
UZMANĪBU:
Vienmēr pārbaudiet, vai slīpleņķa zāģēšanas laikā
asmens virzīsies uz leju slīpā leņķa virzienā.
Rūpējieties, lai netuvinātu rokas zāģa asmens
ceļam.
Slīpleņķa zāģēšanas laikā var gadīties tā, ka
nozāģētais gabals atbalstīsies pret asmens malu.
Ja asmeni pacelsiet, kamēr tas vēl griežas, asmens
var šo gabalu ieraut un tad izsvaidīt nozāģētus
gabaliņus, kas ir bīstami. Asmens jāpaceļ TIKAI
tad, kad asmens ir pilnībā pārstājis darboties.
pabeigta,
Spiežot rokturi uz leju, spiediet paralēli asmenim.
LĪDZ
Ja zāģējot nespiedīsiet paralēli asmenim, asmens
leņķis var nobīdīties, un zāģis vairs nesazāģēs
precīzi.
5.
Kombinētā zāģēšana
Kombinētā zāģēšana ir process, kurā slīpais leņķis
uz apstrādājamā materiāla tiek veidots vienlaicīgi
līdz
ar
iespējams veikt tabulā redzamajā leņķī.
Zāģēšanas leņķis
Pa kreisi un pa labi 45
006393
gūt
Zāģējot kombinēti, skatiet skaidrojumus sadaļā
„Zāģēšana ar spiedienu", „Zāģēšana, virzot zāģi",
„Zāģēšana leņķī" un „Slīpleņķa zāģēšana".
6.
Jostiņu virs dzegas un stūrlīstu zāģēšana
Jostiņas virs dzegas un stūrlīstes var izzāģēt ar
kombinēto leņkzāģi, profilus novietojot plakaniski
uz pagriežamās pamatnes.
Att.40
leņķa
Ir divi standarta jostiņu virs dzegas veidi un viens
stūrlīstes veids; 52/38° sienas leņķa jostiņa virs
dzegas, 45° sienas leņķa jostiņa virs dzegas un
45° sienas leņķa stūrlīste. Skatiet attēlus.
A att.
001556
Att.41
Ir jostiņu virs dzegas un stūrlīstu saduras, kas
izgatavotas „iekšējiem" 90° stūriem ((1) un (2) A
attēlā) un „ārējiem" 90° stūriem ((3) un (4) A.
attēlā).
72
zāģēšanas
leņķi.
Pa labi 50
Pa labi 55
Pa labi 57
(1) (2) (3) (4)
1
2
Kombinēto
zāģēšanu
Slīpais leņķis
Pa kreisi 0 - 45
Pa kreisi 0 - 40
Pa kreisi 0 - 30
Pa kreisi 0 - 25
1. Iekšējais stūris
2. Ārējais stūris

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl