Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 69

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BRĪDINĀJUMS:
NEKAD neekspluatējiet darbarīku, ja slēdža mēlīti
nav iespējams darbināt pilnībā. Darbarīks, kura
slēdzi nav iespējams darbināt, ir ĻOTI BĪSTAMS,
un pirms turpmākas ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Jūsu drošības nolūkos šis darbarīks ir aprīkots ar
atbloķēšanas
pogu,
iedarbināšanu
neekspluatējiet darbarīku, ja tas darbojas, kad
vienkārši pavelciet slēdža mēlīti, nenospiežot
atbloķēšanas
ekspluatācijas
apkopes centrā, lai to atbilstoši salabotu.
NEKAD nenovērtējiet par zemu vai neignorējiet
atbloķēšanas pogas mērķi un funkcijas.
Lampu ieslēgšana
Modelim LS0714F un LS0714FL
Att.18
UZMANĪBU:
Šī gaisma nav ūdensnecaurlaidīga. Nemazgājiet
gaismu ūdenī vai nelietojiet to lietū vai mitrā vietā.
Šādi rīkojoties, var izraisīt elektriskā trieciena risku
un izgarojuma tvaikus.
Nepieskarieties gaismas lēcai, jo degot vai uzreiz
pēc izslēgšanas tā ir ļoti karsta. Rezultātā cilvēks
var apdedzināties.
Neizdariet triecienu uz gaismu, jo tādējādi to var
sabojāt vai saīsināt ekspluatācijas laiku.
Nenovirziet gaismas starus pret savām acīm.
Tādējādi varat tās savainot.
Kad gaisma ir iedegta, neapklājiet to ar apģērbu,
papi, kartonu vai līdzīgiem priekšmetiem, jo var
izcelties ugunsgrēks vai liesmas.
Lai gaismu ieslēgtu, nospiediet slēdža augšējo daļu, bet
lai to izslēgtu, - apakšējo daļu.
Pārvietojiet gaismu, lai apgaismotu citu vietu.
PIEZĪME:
Ar sausu lupatiņu notīriet netīrumus no lampas
lēcas. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu lampas lēcu,
jo
pretējā
gadījumā
pasliktināties.
Lāzerstara darbība
Modelim LS0714FL un LS0714L
Att.19
UZMANĪBU:
Nekad neskatieties lāzerstarā. Tiešs lāzerstars var
bojāt jūsu acis.
LĀZERA
RADIĀCIJA.
LĀZERA STARU VAI NEAPLŪKOJIET TO AR
OPTISKU
INSTRUMENTU
KLASES LĀZERA IZSTRĀDĀJUMS.
Lai ieslēgtu lāzerstaru, nospiediet slēdža augšējo daļu
(I). Lai to izslēgtu, nospiediet slēdža apakšējo daļu (O).
Lāzera līniju iespējams pārvietot gan uz kreiso, gan labo
kas
nepieļauj
bez
uzraudzības.
pogu.
PIRMS
atgrieziet
darbarīku
apgaismojums
NESKATIETIES
PALĪDZĪBU.
zāģa asmens pusi, šādi noregulējot regulēšanas skrūvi.
Att.20
1.
Atskrūvējiet regulēšanas skrūvi, griežot to pretēji
pulksteņrādītāja virzienam.
2.
Kad regulēšanas skrūve ir atskrūvēta, virziet to uz
labo vai uz kreiso pusi līdz galam.
darbarīka
3.
Cieši pieskrūvējiet regulēšanas skrūvi stāvoklī,
NEKAD
kurā to vairs nevar pavirzīt.
Lāzera līnija ir noregulēta rūpnīcā tā, ka atrodas 1 mm
robežās no asmens malas virsmas (zāģēšanas stāvoklī).
turpmākas
MAKITA
PIEZĪME:
Ja lāzera līnija ir blāva vai gandrīz nav redzama no
darba iekštelpu vai ārpuses logu plūstošas tiešas
saules gaismas dēļ, pārvietojiet darba zonu vietā,
kurā nav tiešas saules gaismas.
Lāzera līnijas savietošana
Att.21
Lāzera līniju iespējams pārvietot gan uz kreiso, gan labo
asmens pusi atbilstoši veicamajam zāģēšanas darbam.
Sīkāk par šo pārvietošanas metodi skat. sadaļā
„Lāzerstara darbība".
PIEZĪME:
Kombinētas zāģēšanas gadījumā (slīpais leņķis -
45 grādi, un zāģēšanas leņķis uz labo pusi - 45
grādi), savietojot zāģēšanas līniju ar lāzera līniju
vadotnes ierobežotāja pusē, pret šo ierobežotāju
novietojiet koka finierējumu.
A) Kad ir panākts pareizais izmērs apstrādājamā
materiāla kreisajā pusē
Pārvietojiet lāzera līniju uz asmens kreiso pusi.
B) Kad ir panākts pareizais izmērs apstrādājamā
materiāla labajā pusē
Pārvietojiet lāzera līniju uz asmens labo pusi.
Apstrādājamā materiāla zāģēšanas līnijas savietošana
ar lāzera līniju.
MONTĀŽA
BRĪDINĀJUMS:
var
Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts
un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas
darbības ar instrumentu.
Sešstūra atslēgas uzglabāšana
Att.22
Seššķautņu uzgriežņu atslēgu uzglabā tā, kā attēlots
zīmējumā. Ja vēlaties izmantot seššķautņu uzgriežņu
atslēgu, izvelciet to ārā no turekļa. Pēc seššķautņu
UZ
uzgriežņu atslēgas izmantošanas atlieciet to atpakaļ
tureklī.
2M
69

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl