Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 83

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
anksčiau.
Maksimalaus pjovimo pajėgumo palaikymas
Pav.9
Pav.10
Šis įrankis gamykloje nustatytas maksimaliam pjovimo
pajėgumui 190 mm pjovimo diskui.
Montuodami naują pjovimo diską, visada patikrinkite
apatinę ribinę disko padėtį ir, jeigu reikia, pareguliuokite
ją tokiu būdu:
Pirmiausia atjunkite įrankį nuo elektros tinklo. Iki galo
stumkite suportą link kreipiamojo užtvaro ir visiškai
nuleiskite rankenėlę. Šešiakampiu veržliarakčiu sukite
reguliavimo varžtą tol, kol pjovimo disko kraštas truputį
nusileis žemiau sukiojamo pagrindo paviršiaus tame
taške, kur kreipiamojo užtvaro priekis liečiasi su
sukiojamo pagrindo viršutiniu paviršiumi.
Neįjungdami įrankio, sukite pjovimo diską ranka,
laikydami
iki
galo
patikrintumėte,
ar pjovimo
apatiniame pagrinde esančios dalies. Jeigu reikia, dar
truputį pareguliuokite.
ĮSPĖJIMAS:
Sumontavę naują pjovimo diską, visada patikrinkite,
ar visiškai nuleidus rankenėlę, pjovimo diskas
neliečia jokios apatiniame pagrinde esančios dalies.
Tikrinkite tik išjungę įrankį iš maitinimo tinklo.
Fiksavimo rankena
Pav.11
Apatinę ribinę pjovimo disko padėtį galima lengvai
nustatyti, naudojant fiksavimo rankeną. Norėdami ją
nustatyti, sukite fiksavimo rankeną rodyklės kryptimi,
kaip parodyta piešinyje. Pareguliuokite reguliavimo
varžtą taip, kad visiškai nuleidus rankenėlę, pjovimo
diskas sustotų norimoje padėtyje.
Įžambaus kampo nustatymas
Pav.12
Atlaisvinkite rankeną, sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
Pasukite sukiojamą
svirtelę žemyn. Pasukę rankeną į tokią padėtį, kurioje
rodyklė ant įstrižo kampo skalės rodo norimą kampą,
tvirtai priveržkite rankeną, sukdami ją pagal laikrodžio
rodyklę.
DĖMESIO:
Sukdami sukiojamą pagrindą, rankenėlė turi būti iki
galo pakelta.
Pakeitę įžambųjį kampą, visuomet užtvirtinkite
sukiojamą pagrindą, tvirtai užverždami rankeną.
Įstrižo kampo nustatymas
Pav.13
Pav.14
Norėdami nustatyti įstrižą kampą, atlaisvinkite įrankio
gale esančią svirtelę, sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
nuspaustą
rankenėlę,
diskas neliečia jokios
pagrindą, spausdami fiksavimo
Norėdami pakreipti pjūklo peilį, stumkite rankenėlę į
kairę, kol rodyklė ant įstrižos skalės rodys norimą kampą.
Po to, norėdami užtvirtinti rankeną, užveržkite svirtelę,
sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę.
Norėdami pakreipti pjovimo diską į dešinę, atsukę
svirtelę, spauskite įrankio gale esantį atlaisvinimo
mygtuką, tuo pačiu metu truputį pakreipdami pjovimo
diską į kairę. Atleisdami nuspaustą mygtuką, pakreipkite
pjovimo diską į dešinę.
DĖMESIO:
Sukdami sukiojamą pagrindą, rankenėlė turi būti iki
galo pakelta.
Keisdami įstrižą kampą, visada užtvirtinkite raneną,
užverždami svirtelę paga laikrodžio rodyklę.
Keisdami įstrižus kampus, atitinkamai nustatykite
prapjovimo plokštes, kaip paaiškinta skyriuje
„Prapjovimo plokščių nustatymas".
kad
Svirtelės padėties nustatymas
Pav.15
Kai svirtelė iki galo nepriveržta, ją galima nustatyti,
keičiant kampą kas 30°.
Atsukite ir ištraukite varžtą, tvirtinantį įrankio gale
esančią svirtelę. Nuimkite svirtelę ir vėl ją uždėkite taip,
kad ji būtų šiek tiek aukščiau virš horizontalios
plokštumos. Tvirtai prisukite svirtelę varžtu.
Jungiklio veikimas
DĖMESIO:
Prieš jungdami įrenginį visada patikrinkite, ar
jungiklis gerai įsijungia, o atleistas grįžta į padėtį
OFF (išjungta).
Kai įrankio nenaudojate, išimkite atlaisvinimo
mygtuką ir laikykite jį saugioje vietoje. Taip
apsisaugosite, kad be leidimo niekas nedirbtų su
įrankiu.
Negalima
nenuspaudus
sugadinti jungiklį.
Europos šalims
Pav.16
Kad gaidukas nebūtų atsitiktinai nuspaustas, yra
atlaisvinimo mygtukas. Norėdami įjungti įrankį, svirtelę į
kairę, spauskite atlaisvinimo mygtuką, po to spauskite
gaiduką. Norėdami išjungti, atleiskite gaiduką.
Visoms šalims, išskyrus Europos šalis
Pav.17
Kad gaidukas nebūtų atsitiktinai nuspaustas, yra
atlaisvinimo mygtukas. Norėdami įjungti įrankį, spauskite
atlaisvinimo mygtuką ir nuspauskite gaiduką. Norėdami
sustabdyti, atleiskite gaiduką.
ĮSPĖJIMAS:
NIEKADA nenaudokite įrankio, jeigu gaidukas
blogai veikia. Bet koks įrankis, kurio jungiklis blogai
veikia, yra NEPAPRASTAI PAVOJINGAS; prieš
83
stipriai
spausti
jungiklio
atlaisvinimo
mygtuko.
gaiduko,
Galite

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl