Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 40

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
måte ved behov:
Først, kople verktøyet ut. Skyv vognen helt inn mot
føringsvernet, og senk håndtaket fullstendig. Bruk
sekskantnøkkelen for å dreie justeringsskruen til bladets
periferi stikker litt nedenfor dreiefotens øvre flate akkurat
der hvor føringsvernets fremside møter dreiefotens øvre
overflate.
Roter bladet for hånd mens du holder håndtaket helt ned
for å forsikre deg omat det ikke berører noen deler av
den nedre foten (sagen må være koblet fra). Etterjuster
noe ved behov.
ADVARSEL:
Når du har montert et nytt bad, må du alltid forsikre
deg om at bladet ikke er i kontakt med noen deler
av den nedre foten når håndtaket er helt senket.
Dette må alltid gjøres mens sagen ikke har strøm.
Stopperarm
Fig.11
Nedre grensestilling for bladet kan justeres på en enkel
måte med stopperarmen. Stopperarmen justeres ved at
du beveger den i pilretningen som vist i figuren. Juster
skruen slik at bladet stopper i ønsket posisjon når du
senker håndtaket helt.
Justere gjæringsvinkelen
Fig.12
Løsne grepet ved å dreie det mot klokken. Drei
dreiefoten mens du trykker låsespaken ned. Når du har
beveget håndtaket til den stillingen hvor pekeren viser
mot ønsket vinkel på gjæringsskalane, må du stramme
grepet godt med klokken.
FORSIKTIG:
Når du dreier dreiefoten, må du heve håndtaket
helt.
Når du har endret gjæringsvinkelen, må du alltid
sikre dreiefoten ved å stramme grepet godt.
Justere skråvinkelen
Fig.13
Fig.14
Juster skråvinkelen ved å løsne spaken bak på sagen
mot klokken.
Skyv håndtaket mot venstre for å vippe sagbladet til
pekeren viser mot ønsket vinkel på skråskalaen. Stram
spaken godt med klokken for å sikre armen.
For å vippe bladet mot høyre, må du trykke på
utløserknappen bak på sagen mens du vipper bladet lett
mot venstre etter at du har løsnet spaken. Vipp
sagbladet mot høyre med utløserknappen trykket.
FORSIKTIG:
Når du vipper sagbladet, må du heve håndtaket
helt.
Når du har endret skråvinkelen, må du alltid sikre
armen ved å stramme spaken med klokken.
Når du endrer skråvinklene, må du forvisse deg om
at snittplatene plasseres riktig (forklart i "Plassere
snittplater"-avsnittet).
Justere spakens posisjon
Fig.15
Spaken kan plasseres i alle vinkler på 30° hvis den ikke
er helt strammet.
Løsne og ta av skruen som fester spaken bak på sagen.
Ta av spaken og monter den igjen slik at den er litt over
nivå. Sikre spaken godt med skruen.
Bryterfunksjon
FORSIKTIG:
Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid
kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på
riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den
slippes.
Når du ikke bruker verktøyet, må du ta av
AV-sperrehendelen og oppbevare den på et trygt
sted. Dette forhindrer at uvedkommende kan bruke
verktøyet.
Ikke press hardt på startbryteren uten å trykke inn
AV-sperreknappen. Dette kan få bryteren til å
brekke.
For land i Europa
Fig.16
For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en
feiltakelse, er sagen utstyrt med en AV-sperreknapp.
Start verktøyet ved å skyve spaken mot venstre, trykke
inn AV-sperreknappen og dra i startbryteren. Slipp
startbryteren for å stoppe sagen.
For alle land utenfor Europa
Fig.17
For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en
feiltakelse, er sagen utstyrt med en AV-sperreknapp. For
å starte maskinen må du trykke på AV-sperreknappen og
trykke på startbryteren. Slipp startbryteren for å stoppe
sagen.
ADVARSEL:
Maskinen må ALDRI brukes uten at startbryteren
er i perfekt stand. En maskin med en bryter som
ikke virker er MEGET FARLIG og må repareres før
ytterligere bruk.
Av hensyn til din sikkerhet er denne maskinen
utstyrt med en AV-sperreknapp som forhindrer
utilsiktet start av maskinen. Maskinen må ALDRI
brukes hvis den begynner å gå bare du trykker på
startbryteren,
AV-sperreknappen også. Returner maskinen til et
MAKITA-servicesenter for å få den reparert FØR
videre bruk.
AV-sperreknappen må ALDRI holdes inne med
tape, og den må ALDRI tas ut av funksjon.
40
uten
at
du
trykke

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl