Download  Print this page

Installation - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

INSTALLATION

Bänkmontering
När maskinen levereras från fabriken är handtaget låst i
nedsänkt läge av låstappen. Ta bort låstappen genom att
sänka handtaget en aning och sedan dra ut låstappen.
Fig.1
Maskinen skall fästas på en plan och stabil yta med två
bultar i de bulthål som finns i maskinens sågbord. Detta
förhindrar att maskinen välter och orsakar skada.
Fig.2
Vrid inställningsbulten medurs eller moturs så att den
kommer i kontakt med golvytan, för att maskinen skall
stå stabilt.
Fig.3
FUNKTIONSBESKRIVNING
VARNING!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätsladden urdragen innan du justerar eller
funktionskontrollerar maskinen.
Klingskydd
För alla länder utanför Europa
Fig.4
När du sänker handtaget lyfts klingskyddet automatiskt.
Klingskyddet är försett med en fjäder så att det går
tillbaka till ursprungsläget när sågningen är avslutad och
handtaget
höjs.
BLOCKERA
AVLÄGSNA
ALDRIG
FJÄDERN SOM FÄSTER KLINGSKYDDET.
För din personliga säkerhet bör klingskyddet alltid hållas
i gott skick. Om klingskyddet inte fungerar som det ska
måste detta åtgärdas direkt. Kontrollera även att fjädern
gör att klingskyddet går tillbaka. ANVÄND ALDRIG
MASKINEN OM KLINGSKYDDET ELLER FJÄDERN
ÄR SKADADE, INTE FUNGERAR KORREKT ELLER
ÄR BORTTAGNA. SÅDAN ANVÄNDNING ÄR MYCKET
FARLIG
OCH
KAN
PERSONSKADOR.
För länder i Europa
Fig.5
När du sänker handtaget lyfts klingskyddet A automatiskt.
Klingskyddet B lyfts när det kommer i kontakt med ett
arbetsstycke. Klingskydden är försedda med en fjäder
så att de går tillbaka till ursprungsläget när sågningen är
avslutad och handtaget höjs. BLOCKERA ALDRIG
ELLER AVLÄGSNA ALDRIG KLINGSKYDDEN ELLER
DEN FJÄDER SOM FÄSTER KLINGSKYDDET.
För din personliga säkerhet bör klingskydden alltid
hållas i gott skick. Om klingskydden inte fungerar som
de ska måste detta åtgärdas direkt. Kontrollera även att
fjädern gör att klingskydden går tillbaka. ANVÄND
ALDRIG MASKINEN OM KLINGSKYDDEN ELLER
DESS FJÄDER ÄR SKADADE, INTE FUNGERAR
ALDRIG
ELLER
KLINGSKYDDET
ELLER
ORSAKA
ALLVARLIGA
KORREKT
ELLER
ANVÄNDNING ÄR MYCKET FARLIG OCH KAN
ORSAKA ALLVARLIGA PERSONSKADOR.
Om det genomskinliga klingskyddet blir smutsigt eller
om sågspån fastnar på det så att inte klingan syns bra,
måste maskinen kopplas ur och skyddet rengöras noga
med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller
petroleumbaserade rengöringsmedel då det skadar
plasten i skyddet.
Om klingskyddet är mycket smutsigt så att du inte kan
se klart genom det lossar du insexbulten som fäster
mitthöljet med insexnyckeln. Lossa insexbulten moturs
och lyft klingskyddet och mitthöljet. Med klingskyddet i
detta läge är en mer noggrann och effektiv rengöring
möjlig. När rengöringen är klar gör du bara på motsatt
sätt och drar åt bulten. Ta inte bort det fjäderupphängda
klingskyddet. Om klingskyddet blir missfärgat p.g.a.
UV-ljus eller genom slitage kontaktar du ett Makita
servicecenter
för
KLINGSKYDDET FÅR ALDRIG BLOCKERAS ELLER
TAS BORT.
Fig.6
Inställning av spårbädd
Fig.7
Fig.8
Denna maskin är utrustad med spårbädden infälld i
geringsskivan, för att göra slitaget vid utgången av
sågningen så minimalt som möjligt. Spårbädden är
fabriksinställd så att sågklingan inte kommer i kontakt
med den. Ställ in spårbädden på följande sätt före
användning:
Koppla först bort maskinen från elnätet. Lossa alla
skruvar (2 skruvar på vardera vänster och höger sida)
som håller fast spårbäddarna. Dra endast åt dem så
pass igen att spårbäddarna fortfarande lätt kan röras för
hand. Sänk ner handtaget helt och tryck in låstappen för
att fästa handtaget i det nedsänkta läget. Lossa de två
låsskruvarna som håller skjutstängerna. Dra vagnen mot
dig helt och hållet. Justera spårbäddarna så att de precis
vidrör sidorna på sågklingans tänder. Dra åt de främre
skruvarna (dra inte åt hårt). Skjut vagnen helt mot
anhållet och justera spårbäddarna så att de precis lätt
vidrör sidorna på klingans sågtänder. Dra åt de bakre
skruvarna (dra inte åt hårt).
Dra ur låstappen och lyft handtaget efter att spårbäddarna
justerats. Dra sedan åt alla skruvarna ordentligt.
FÖRSIKTIGT!
Justera alltid spårbäddarna enligt ovan före och
efter ändring av vinkel för vinkelsågning.
Upprätthållande av maximal sågkapacitet
Fig.9
Fig.10
Denna maskin är fabriksinställd för att ge en maximal
sågkapacitet med en 190 mm sågklinga.
25
ÄR
BORTTAGNA.
att
ett
nytt
SÅDAN
klingskydd.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl