Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 43

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
arbeidsemnet være får dårlig sikret. Dette kan
resultere i at arbeidsemnet kastes, forårsake
skade på bladet eller forårsake at du mister
kontrollen. Det er fare for PERSONSKADE.
Holdere og holderenheter (valgfritt tilbehør)
Fig.35
Holderne og holderenheten kan monteres på begge
sider som en praktisk måte å støtte arbeidsemnet på
horisontalt. Monter dem som vist i figuren. Stram
skruene godt for å sikre holderne og holderenheten.
Når du sager lange arbeidsemner, må du bruke
holderstangenheten (valgfritt tilbehør). Den består av to
holderenheter og to stenger 12.
Fig.36
FORSIKTIG:
Lange arbeidsemner må alltid støttes opp jevnt med
overflaten på dreiefoten for å oppnå nøyaktie kutt og
forhindre at du mister kontrollen over sagen.
BRUK
FORSIKTIG:
Før bruk må du frigjøre hendelen fra senket
posisjon ved å dra i anslagsstiften.
Forviss deg om at bladet ikke har kontakt med
arbeidsstykket osv. før startbryteren slås på.
Ikke legg stort trykk på hendelen når du sager. For
mye kraft kan føre til at motoren overbelastes
og/eller at sageeffekten reduseres. Skyv ned
hendelen med den kraften som trengs for jevn
saging og uten merkbar reduksjon i bladets
hastighet.
Trykk hendelen forsiktig ned for å gjennomføre
kuttet. Hvis håndtaket trykkes ned med makt eller
det brukes sidekraft, vil bladet vibrere og lage et
merke
(sagmerke)
ødelegger presisjonen i kuttet.
Under et skyvekutt må du skyve sleden forsiktig mot
føringsflaten uten å stoppe. Hvis sledebevegelsen
stopper under kuttet, etterlates det et merke i
arbeidsstykket og presisjonen i kuttet ødelegges.
1.
Pressaging (sage små arbeidsemner)
Fig.37
Arbeidsemner opptil 50 mm høyde og 97 mm
bredde kan sages på følgende måte.
Skyv sleden mot føringsplaten og stram to
klemskruer somfester skyvepolene med klokken
for å sikre sleden. Fest arbeidsstykket med
skrustikken. Slå på sagen uten at bladet er i
kontakt med noe, og vent til bladet oppnår full
hastighet før du senker. Senk hendelen forsiktig til
helt senket posisjon for å sage arbeidsemnet. Når
kuttet er ferdig, må du slå av sagen og VENTE TIL
BLADET HAR STOPPET HELT før du hever det
helt igjen.
i
arbeidsemnet.
Dette
FORSIKTIG:
Stram de to klemskruene som fester skyve polene
godt med klokken slik at sleden ikke beveger seg
under drift. For dårlig stramming kan forårsake
uventet tilbakeslag av bladet. Dette kan føre til
alvorlige PERSONSKADER.
2.
Skyvesaging (sage brede arbeidsemner)
Fig.38
Løsne de to klemskruene som fester skyvepolene
mot klokken slik at sleden kan bevege seg fritt.
Fest
arbeidsstykket
vognen helt mot deg. Skru på verktøyet uten at
bladet er i kontakt med noe, og vent til bladet når
full hastighet. Trykk hendelen ned og SKYV
SLEDEN MOT FØRINGSFLATEN OG GJENNOM
ARBEIDSEMNET. Når kuttet er ferdig, må du slå
av sagen og VENTE TIL BLADET HAR STOPPET
HELT før du hever det helt igjen.
FORSIKTIG:
Når du gjennomfører et skyvekutt, må du FØRST
DRA SLEDEN HELT MOT DEG og trykke ned
hendelen til helt senket posisjon, og deretter
SKYVE SLEDEN MOT FØRINGSFLATEN. DU MÅ
ALDRI STARTE SAGINGEN HVIS IKKE SLEDEN
IKKE ER TRUKKET HELT MOT DEG. Gjør du det,
eller du gjennomfører skyvesagingen i retning mot
deg, kan bladet slå uventet tilbake og forårsake
alvorlig PERSONSKADE.
Du må aldri utføre skyvesaging med hendelen låst
i senket posisjon ved å trykke på anslagsstiften.
Aldri løsne klemskruen som fester sleden mens
bladet roterer. Dette kan føre til alvorlig skade.
3.
Gjærsaging
Se avsnittet "Justere gjæringsvinkelen".
4.
Skråskjæring
Fig.39
Løsne spaken og vipp sagbladet for å stille inn
skråvinkelen (se avsnittet "Justere skråvinkelen").
Stram spaken godt igjen for å sikre skråvinkelen du
har valgt. Fest arbeidsstykket med en skrustikke.
Sørg for at sleden er trukket helt tilbake til brukeren.
Skru på verktøyet uten at bladet er i kontakt med
noe, og vent til bladet når full hastighet. Senk så
hendelen forsiktig til helt senket posisjon mens du
utøver trykk parallelt med bladet, og SKYV
SLEDEN MOT FØRINGSFLATEN FOR Å SAGE
ARBEIDSEMNET. Når kuttet er ferdig, må du slå
av sagen og VENTE TIL BLADET HAR STOPPET
HELT før du hever det helt igjen.
FORSIKTIG:
Du må alltid være sikker på at bladet går ned til
skråretningen under skråsaging. Hold hendene
43
med
skrustikken.
Trekk

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl