Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 26

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
När en ny klinga monteras måste klingans lägsta
position alltid kontrolleras och om det är nödvändigt,
justera den enligt följande:
Koppla först bort maskinen från elnätet. Tryck vagnen
fullt mot anhållet och sänk handtaget helt och hållet.
Använd insexnyckeln för att vrida inställningsbulten tills
klingans
ytterkant
geringsskivan, vid den punkt där anhållets framsida
kommer i kontakt med geringsskivans ovansida.
Kontrollera att maskinens nätsladd är utdragen och
snurra på klingan för hand, medan handtaget hålls ner
fullständigt, och kontrollera att klingan inte kommer i
kontakt med någon del av undre basplattan. Finjustera
inställningen vid behov.
VARNING!
Efter monteringen av en ny klinga måste du alltid
kontrollera att klingan inte går emot någon del av
den undre basplattan när handtaget sänks helt.
Utför denna kontroll endast när maskinen är
urkopplad.
Stopparm
Fig.11
Den lägsta positionen för klingan kan enkelt justeras
med stopparmen. Justera höjden genom att först föra
stopparmen i pilens riktning, såsom visas i figuren.
Justera inställningsskruven så att klingan stannar på
önskat läge när maskinhandtaget sänks maximalt.
Justering av geringsvinkeln
Fig.12
Lossa handtaget genom att vrida det moturs. Vrid
geringsskivan medan låsspaken hålls nedtryckt. Dra åt
handtaget ordentligt genom att vrida det medurs, när
handtaget flyttats till det läge där pekaren indikerar
önskad vinkel på geringsskalan.
FÖRSIKTIGT!
Lyft handtaget maximalt när geringsskivan vrids.
Fäst alltid geringsskivan genom att dra åt handtaget
ordentligt efter ändringen av geringsvinkeln.
Justering av vinkeln vid vinkelsågning
Fig.13
Fig.14
För att ändra vinkeln för vinkelsågning, lossar du spaken
på maskinens baksida genom att dra den moturs.
Tryck handtaget till vänster för att luta sågklingan tills
pekaren indikerar önskad vinkel på vinkelskalan. Dra
sedan åt spaken ordentligt medurs för att fästa armen.
För att luta klingan till höger trycker du in låsknappen på
maskinens baksida, samtidigt som du lutar klingan något
till vänster efter att du lossat på spaken. Luta sedan
sågklingan åt höger medan låsknappen är intryckt.
sticker
ut
en
aning
FÖRSIKTIGT!
Lyft handtaget maximalt när sågklingan lutas.
Fäst alltid armen genom att dra åt spaken medurs
efter ändringen av vinkeln för vinkelsågning.
Vid ändring av vinkeln för vinkelsågning måste
spårbädden ställas in ordentligt såsom beskrivits i
under
avsnittet "Inställning av spårbäddar".
Inställning av spakens läge
Fig.15
Spaken kan byta läge vid varje 30° vinkel när den inte är
helt åtdragen.
Lossa och ta bort skruven som fäster spaken på
maskinens baksida. Ta bort spaken och montera
skruven på nytt så att den befinner sig lätt ovanför
spaken. Fäst spaken med skruven ordentligt.
Avtryckarens funktion
FÖRSIKTIGT!
Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du
kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till
läget "OFF" när du släpper den.
När
säkerhetsknappen tas bort och förvaras på ett
säkert ställe. På så vis kan ingen obehörig
använda sågen.
Tryck inte in avtryckaren utan att ha tryckt in
säkerhetsspärren, annars kan avtryckaren gå
sönder.
För länder i Europa
Fig.16
En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av
avtryckaren. För att starta maskinen för du spaken till
vänster, trycker in säkerhetsknappen och sedan
avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.
För alla länder utanför Europa
Fig.17
En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av
avtryckaren. Tryck in säkerhetsknappen och tryck sedan
in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp avtryckaren
för att stoppa maskinen.
VARNING!
Använd ALDRIG maskinen om inte avtryckaren
fungerar riktigt. Att använda maskinen när inte
avtryckaren fungerar
Reparera den före fortsatt användning.
Denna maskin är utrustat med en säkerhetsknapp
som förhindrar oavsiktlig start för din säkerhet.
Använd ALDRIG maskinen om den startar när du
trycker in avtryckaren utan att ha tryckt in
säkerhetsknappen. Returnera maskinen till ett
MAKITA servicecenter för reparation INNAN du
fortsätter att använda den.
Du får ALDRIG tejpa fast säkerhetsknappen i
intryckt läge, eller på annat sätt förhindra dess
26
maskinen
inte
är
MYCKET FARLIGT.
används
skall

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl