Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 71

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
kloķi, pieskrūvējot skrūvi. Ja skrūve, ar ko piestiprināts
skrūvspīļu kloķis, saskaras ar vadotnes ierobežotāju,
uzstādiet to šī kloķa pretējā pusē. Pārliecinieties, vai,
nolaižot rokturi uz leju līdz galam un pilnībā pavelkot vai
pastumjot atbalstu, darbarīks nesaskaras ar skrūvspīlēm.
Ja darbarīks ar tām saskaras, mainiet skrūvspīļu
stāvokli.
Spiediet apstrādājamo materiālu līdzeni uz vadotnes
ierobežotāja un pagriežamās pamatnes. Novietojiet
apstrādājamo materiālu vēlamajā zāģēšanas stāvoklī un
cieši to piestipriniet, pievelkot skrūvspīļu rokturi.
UZMANĪBU:
Ekspluatācijas laikā apstrādājamajam materiālam
jābūt ar skrūvspīlēm cieši piestiprinātam pie
pagriežamās pamatnes un vadotnes ierobežotāja.
Horizontālās skrūvspīles (papildpiederums)
Att.34
Horizontālās skrūvspīles iespējams uzstādīt kreisajā
pamatnes
pusē.
Griežot
pulksteņrādītāja virzienam, skrūve tiek atbrīvota, un
skrūvspīļu vārpsta var strauji pārvietoties uz iekšu un uz
āru. Griežot skrūvspīļu rokturi pulksteņrādītāja virzienā,
skrūve paliek pieskrūvēta. Lai satvertu apstrādājamo
materiālu,
uzmanīgi
pulksteņrādītāja virzienā, līdz izcilnis ir sasniedzis
augstāko stāvokli, tad to cieši nostipriniet. Ja, griežot
skrūvspīļu rokturi pulksteņrādītāja virzienā, to ar spēku
spiež uz iekšu vai velk ārā, izcilnis var apstāties kādā leņķī.
Šajā gadījumā pagrieziet skrūvspīļu rokturi atpakaļ pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, līdz skrūve ir atbrīvota, un tad
to atkal uzmanīgi grieziet pulksteņrādītāja virzienā.
Maksimālais apstrādājamā materiāla, ko var nostiprināt
ar horizontālajām skrūvspīlēm, platums ir 120 mm.
UZMANĪBU:
Satveriet apstrādājamo materiālu tikai tad, ja
izcilnis atrodas augstākajā stāvoklī. Ja šādi
nerīkosieties, apstrādājamais materiāls var nebūt
pietiekami
cieši
apstrādājamais
asmeni vai izraisīt kontroles zaudēšanu, kā
rezultātā iespējams gūt IEVAINOJUMUS.
Turekļi un turekļu montējums
(papildpiederums)
Att.35
Turekļu un to montējumu iespējams uzstādīt jebkurā
pusē, izmantojot tos par ērtiem apstrādājamā materiāla
horizontālā stāvokļa atbalstiem. Uzstādiet tos, kā
attēlots zīmējumā. Tad cieši pieskrūvējiet skrūves, lai
nostiprinātu turekļus un to montējumu.
Zāģējot garus materiālus, izmantojiet turētāju un stieņu
montējumu (papildpiederums). Tas sastāv no divu
turekļu montējumiem un diviem stieņiem 12.
Att.36
skrūvspīļu
rokturi
pagrieziet
skrūvspīļu
nostiprināts.
materiāls
var
izkrist, sabojāt
UZMANĪBU:
Garus apstrādājamos materiālus vienmēr balstiet
vienā līmenī ar pagriežamās pamatnes augšējo
virsmu, lai sazāģētu precīzi un lai neapdraudētu
darbarīka darbības pārvaldīšanu.
EKSPLUATĀCIJA
UZMANĪBU:
Pirms ekspluatācijas obligāti atbrīvojiet rokturi no
zemākā stāvokļa, pavelkot aiztura tapu
Pirms slēdža ieslēgšanas pārbaudiet, vai asmens
nesaskaras ar apstrādājamo materiālu, u.c..
Zāģējot nespiediet pārāk daudz uz roktura. Spiežot
pārāk stipri, dzinējam var rasties pārslodze un/vai
zāģēšanas efektivitāte var mazināties. Spiediet
rokturi uz leju tikai tik spēcīgi, cik vajadzīgs, lai
sazāģētu
asmens ātrumu.
Lai zāģētu, uzmanīgi spiediet uz leju rokturi. Ja
pretēji
rokturi spiedīsiet uz leju spēcīgi vai ja spiedīsiet to
no sāniem, asmens vibrēs un vairs nevirzīsiet pa
atzīmēto līniju uz apstrādājamā materiāla (zāģa
atzīmi), un zāģis vairs nesazāģēs precīzi.
Virzot zāģi zāģējot, uzmanīgi bīdiet atbalstu
rokturi
vadotnes ierobežotāja virzienā, nepārtraucot šo
darbību. Ja zāģēšanas laikā pārtrauksiet bīdīt
atbalstu, apstrādājamā materiālā būs redzamas šīs
vietas pēdas, kā arī zāģis vairs nesazāģēs precīzi.
1.
Zāģēšana ar spiedienu
(zāģējot mazus materiālus)
Att.37
Apstrādājamos materiālus 50 mm augstumā un 97
mm platumā iespējams sazāģēt šādi.
Bīdiet atbalstu vadotnes ierobežotāja virzienā līdz
galam un, lai nostiprinātu atbalstu, pulksteņrādītāja
virzienā pieskrūvējiet abas spīlējuma skrūves, ar
ko
nostipriniet apstrādājamo materiālu. Ieslēdziet
Tādējādi
darbarīku, asmenim nesaskaroties ar virsmu, un
pirms tā nolaišanas lejup nogaidiet, kamēr asmens
darbojas ar pilnu jaudu. Tad, lai zāģētu materiālu,
uzmanīgi nolaidiet rokturi līdz viszemākajam
stāvoklim. Kad zāģēšana ir pabeigta, izslēdziet
darbarīku un NOGAIDIET, LĪDZ ASMENS IR
PILNĪBĀ PĀRSTĀJIS DARBOTIES pirms atgriežat
to atpakaļ pilnībā paceltajā stāvoklī.
UZMANĪBU:
Lai
pulksteņrādītāja virzienā cieši pieskrūvējiet abas
spīlējuma skrūves, ar ko piestiprināti slīdbalsti. Ja
asmens
negaidīti var rasties atsitiens. Varat gūt nopietnus
IEVAINOJUMUS.
71
vienmērīgi,
ievērojami
piestiprināti
slīdbalsti.
atbalsts
darba
nebūs
pietiekami
nemazinot
Ar
skrūvspīlēm
laikā
nekustētos,
cieši
nospriegots,

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl