Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 24

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sågblad.
12. Använd endast flänsar avsedda för den här
maskinen.
13. Var försiktig så att inte axeln, flänsarna
(särskilt monteringsytan) eller bulten inte
skadas. Skador på någon av dessa delar kan
medföra att bladet förstörs.
14. Se till att bordet är ordentligt fast, så att det
inte rör sig under arbetet.
15. Avlägsna av säkerhetsskäl spån, småbitar etc.
från bordets översida innan arbetet påbörjas.
16. Undvik
att
arbetsstycket och ta bort alla spikar före
arbetet.
17. Se till att spindellåset
strömbrytaren slås på.
18. Kontrollera att bladet i sin lägsta position inte
vidrör bordet.
19. Håll handtaget stadigt. Var uppmärksam på att
sågen rör sig något upp och ned under start
och stopp.
20. Se till att sågbladet inte är i kontakt med
arbetsstycket innan du trycker på avtryckaren.
21. Låt verktyget vara igång en stund innan det
används på arbetsstycket. Kontrollera att
sågbladet inte vibrerar eller skakar vilket kan
innebära att den är felaktigt monterad eller
dåligt balanserad.
22. Vänta tills bladet når full hastighet innan du
skär.
23. Stanna maskinen omedelbart om du lägger
märke till något onormalt.
24. Försök inte att låsa avtryckaren i påslaget läge.
25. Var
alltid
uppmärksam,
upprepade och monotona arbeten. Låt dig inte
vaggas in i falsk säkerhet. Sågblad är mycket
farliga.
26. Använd alltid de tillbehör som rekommenderas
i denna bruksanvisning. Opassande tillbehör
som till exempel sliprondeller kan orsaka skada
om de används.
27. Använd inte sågen till annat än för sågning av
trä, aluminium eller liknande material.
28. Anslut geringssågar till en anordning för
dammuppsamling innan sågning.
29. Välj sågblad som passar det material som
skall sågas.
30. Var försiktig vid spårsågning.
31. Byt ut sågskäret när det är slitet.
32. Använd inte sågblad som tillverkats av
snabbstål.
33. Visst damm som skapas vid användning
innehåller kemikalier som kan orsaka cancer,
födelsedefekter
fortplantning.
kemikalier är:
bly från material målat med blybaserad
färg och
såga
i
spik.
Kontrollera
är öppet innan
särskilt
eller
annan
skada
Några
exempel
arsenik och krom från kemiskt behandlat
virke.
Riskerna vid exponering varierar beroende
på hur ofta du utför denna typ av arbete.
För att minska risken för exponering av
dessa kemikalier: arbeta i ett välventilerat
område
säkerhetsutrustning
dammask vilken skapats speciellt för
filtrering av mikroskopiska partiklar.
34. För att minska bullret, se alltid till att
sågbladet är vasst och rengjort.
35. Att
användning, justering och drift av maskinen.
36. Använd korrekt slipade sågblad. Observera
maximal
sågbladet.
37. Ta inte bort avsågade bitar eller andra delar av
arbetsstycket
maskinen körs och såghuvudet inte är i sitt
viloläge.
38. Använd
rekommenderas
överensstämmer med EN847-1.
39. Bär alltid handskar när du hanterar sågblad
(sågblad ska alltid bäras i en hållare om det är
möjligt) och grova material.
40. När maskinen är utrustad med laser, får den
inte bytas ut mot en annan sorts laser.
Reparationer ska endast utföras på ett korrekt
sätt.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
under
vid
dessa
24
och
arbeta
operatören
är
tillräckligt
hastighet
som
från
sågningsområdet
endast
de
av
med
godkänd
som
till
exempel
utbildad
i
markerats
när
sågblad
som
tillverkaren
vilka

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl