Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 68

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Maksimālās zāģēšanas jaudas saglabāšana
Att.9
Att.10
Šis darbarīks ir rūpnīcā noregulēts tā, lai nodrošinātu
maksimālo zāģēšanas jaudu 190 mm zāģa asmenim.
Uzstādot jaunu asmeni, vienmēr pārbaudiet tā zemāko
robežatzīmes stāvokli un, ja vajadzīgs, noregulējiet to
šādi:
Vispirms atvienojiet instrumentu no elektrotīkla. Bīdiet
atbalstu vadotnes ierobežotāja virzienā līdz galam un
pilnībā nolaidiet rokturi uz leju. Ar seššķautņu uzgriežņu
atslēgu pagrieziet regulēšanas bultskrūvi, līdz asmens
perifērija
ir
nedaudz
pamatnes
augšējās
ierobežotāja priekšējā daļa saskaras ar pagriežamās
pamatnes augšējo virsmu.
Kad darbarīks ir atvienots no elektrotīkla, ar roku
pagrieziet asmeni līdz galam lejup, turot rokturi, lai
pārliecinātos par to, vai asmens nesaskaras ar apakšējo
pamatni. Ja nepieciešams, nedaudz pārregulējiet.
BRĪDINĀJUMS:
Kad ir uzstādīts jauns asmens, vienmēr pārbaudiet,
vai tas nesaskaras ar apakšējo pamatni, kad rokturis
ir līdz galam nolaists uz leju. Šo darbību vienmēr
veiciet, atvienojot darbarīku no elektrotīkla.
Aiztura kloķis
Att.11
Asmens apakšējās robežas stāvokli iespējams viegli
regulēt ar aiztura kloķi. Lai to regulētu, pārvietojiet
aiztura kloķi bultiņas virzienā, kā attēlots zīmējumā.
Noregulējiet regulēšanas skrūvi tā, lai asmens apstātos
vēlamajā stāvoklī, rokturi nolaižot uz leju līdz galam.
Zāģēšanas leņķa noregulēšana
Att.12
Atskrūvējiet rokturi, griežot to pretēji pulksteņrādītāja
virzienam. Grieziet pagriežamo pamatni, turot nospiestu
bloķēšanas sviru. Kad rokturis ir pārvietots tādā stāvoklī,
kur rādītājs ir vērsts pret vēlamo leņķi uz leņķa skalas,
pulksteņrādītāja virzienā cieši pieskrūvējiet rokturi.
UZMANĪBU:
Griežot pagriežamo pamatni, obligāti paceliet
rokturi līdz galam.
Kad zāģēšanas leņķis ir nomainīts, vienmēr
nostipriniet pagriežamo pamatni, cieši pievelkot
rokturi.
Slīpā leņķa noregulēšana
Att.13
Att.14
Lai noregulētu slīpo leņķi, pretēji pulksteņrādītāja
virzienam atskrūvējiet sviru, kas atrodas darbarīka
aizmugurē.
izvirzīta
zem
pagriežamās
virsmas
vietā, kur vadotnes
Spiediet rokturi uz kreiso pusi, lai sasvērtu zāģa asmeni,
līdz rādītājs ir vērsts pret vēlamo leņķi uz leņķa skalas.
Tad pulksteņrādītāja virzienā cieši nostipriniet sviru, lai
nofiksētu kloķi.
Lai asmeni sasvērtu uz labo pusi, nospiediet atlaišanas
pogu, kas atrodas darbarīka aizmugurē, sasverot asmeni
nedaudz pa kreisi, kad svira ir atlaista. Turot atlaišanas
pogu ir nospiestu, sasveriet zāģa asmeni pa labi.
UZMANĪBU:
Sasverot zāģa asmeni, obligāti paceliet rokturi līdz
galam.
Kad zāģēšanas leņķis ir nomainīts, vienmēr
nostipriniet kloķi, pievelkot sviru pulksteņrādītāja
virzienā.
Mainot
zāģēšanas
iezāģēšanas plātnes ir novietotas pareizi, kā
paskaidrots
novietošana".
Sviras stāvokļa regulēšana
Att.15
Sviras stāvokli iespējams mainīt ik pēc 30° leņķa, ja tā
pietiekami cieši nenospriego.
Atskrūvējiet un izņemiet skrūvi, ar ko piestiprināta svira
darbarīka aizmugurē. Noņemiet sviru un uzstādiet to no
jauna vēlreiz tā, lai atrastos nedaudz virs līmeņa. Ar
skrūvi cieši pieskrūvējiet sviru.
Slēdža darbība
UZMANĪBU:
Pirms
instrumenta
pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un
atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlaista.
Ja
neekspluatējat
atbloķēšanas pogu un glabājiet to drošā vietā.
Tādējādi novērsīsiet neatļautu darbarīka lietošanu.
Nevelciet slēdža mēlīti ar spēku, neiespiežot
atbloķēšanas pogu uz iekšu. Rezultātā varat
sabojāt slēdzi.
Eiropas valstīm
Att.16
Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu pavilkšanu,
darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas pogu. Lai
iedarbinātu darbarīku, nospiediet sviru uz kreiso pusi,
iespiediet atbloķēšanas pogu uz iekšu un pēc tam
pavelciet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet
slēdža mēlīti.
Visām citām valstīm, izņemot Eiropas valstis
Att.17
Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu pavilkšanu,
darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas pogu. Lai darbarīku
iedarbinātu, iespiediet atbloķēšanas pogu uz iekšu un
pavelciet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet
slēdža mēlīti.
68
leņķus,
pārbaudiet,
sadaļā
„Iezāģēšanas
pieslēgšanas
darbarīku,
vai
plātņu
vienmēr
noņemiet

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl