Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 29

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
delen fastna i en vinkel. I detta fall skall du vrida tvingens
ratt tillbaka moturs tills skruven frigörs, innan du på nytt
skruvar in den försiktigt medurs.
Den maximala bredden på ett arbetsstycke som kan
fästas med den horisontala tvingen är 120 mm.
FÖRSIKTIGT!
Fäst endast arbetsstycket när den utskjutande
delen är i sitt översta läge. I annat fall kan det
resultera i att arbetsstycket inte fästs tillförlitligt.
Detta kan leda till att arbetsstycket kastas iväg,
orsaka skada på klingan eller att kontrollen över
maskinen
förloras,
PERSONSKADOR.
Hållare och hållarsats (valfritt tillbehör)
Fig.35
Hållarna och hållarsatsen kan monteras på endera sidan,
för att på ett bekvämt sätt stötta arbetsstycket
horisontellt. Montera dem såsom visas i figuren. Dra
sedan åt skruvarna ordentligt för att fästa hållarna och
hållarsatsen.
Använd stånghållarsatsen (valfritt tillbehör) vid sågning
av långa arbetsstycken. Den består av två hållarsatser
och två stänger av typ 12.
Fig.36
FÖRSIKTIGT!
Stötta alltid långa arbetsstycken så att de är på
samma höjd som geringsskivans ovansida, för att
få ett exakt sågresultat och för att förhindra att
kontrollen förloras över maskinen.
ANVÄNDNING
FÖRSIKTIGT!
Se till att lösgöra handtaget från dess nedsänkta
läge genom att dra ut låstappen.
Kontrollera att inte klingan är i kontakt med
arbetsstycket eller något annat innan sågen sätts
på.
Tryck inte för mycket på handtaget vid sågningen.
Detta kan leda till att motorn överbelastas och/eller
försämrad sågning. Tryck ner handtaget endast så
mycket som behövs för att sågningen ska löpa
smidigt utan att klingans hastighet minskar
påtagligt.
Tryck försiktigt ner handtaget för att såga. Om
handtaget trycks ner hårt eller i sidled kommer
klingan att vibrera vilket ger sågmärken i
arbetsstycket
samtidigt
försämras.
Vid skjutsågning skall vagnen försiktigt tryckas mot
anhållet utan att stoppa. Om vagnens rörelser
upphör under sågningen lämnas ett märke på
arbetsstycket och precisionen i snittet minskar.
vilket
kan
leda
som
sågprecisionen
1.
Sågning genom tryck
(sågning av små arbetsstycken)
Fig.37
Arbetsstycken som är upp till 50 mm höga och 97
mm breda kan sågas på följande sätt.
Tryck vagnen fullständigt mot anhållet och dra åt
de
två
skjutstängerna,
arbetsstycket med tvingen. Starta maskinen utan
att klingan har kontakt med arbetsstycket och
vänta tills klingan har uppnått full hastighet. Sänk
sedan handtaget försiktigt tills det har sänkts helt
till
för att såga arbetsstycket. Stäng av maskinen när
sågningen
KLINGAN HAR STANNAT FULLSTÄNDIGT innan
klingan återförs till sitt helt uppfällda läge.
FÖRSIKTIGT!
Dra åt de två låsskruvarna ordentligt (medurs) som
fäster skjutstängerna, så att vagnen inte rör sig
under användningen. Otillräcklig åtdragning kan
resultera i bakåtkast av klingan, vilket kan leda till
allvarlig PERSONSKADA som följd.
2.
Sågning genom skjutning
(sågning av breda arbetsstycken)
Fig.38
Lossa de två låsskruvarna (moturs) som fäster
skjutstängerna så att vagnen kan glida fritt. Fäst
arbetsstycket med tvingen. Dra vagnen mot dig
helt och hållet. Starta maskinen utan att klingan
vidrör arbetsstycket och vänta tills klingan uppnår
full hastighet. Tryck ner handtaget och SKJUT
VAGNEN MOT ANHÅLLET FÖR ATT SÅGA
IGENOM ARBETSSTYCKET. Stäng av maskinen
när sågningen är avslutad och VÄNTA TILLS
KLINGAN HAR STANNAT FULLSTÄNDIGT innan
klingan återförs till sitt helt uppfällda läge.
FÖRSIKTIGT!
När du utför skjutsågning skall du FÖRST DRA
VAGNEN FULLSTÄNDIGT MOT DIG och trycka
ner handtaget till dess helt nedsänkta läge och
sedan
SKJUTA VAGNEN
BÖRJA ALDRIG SÅGNINGEN OM VAGNEN INTE
ÄR DRAGEN FULLSTÄNDIGT MOT DIG. Om
sågning genom skjutning utförs utan att du dragit
vagnen
helt
skjutsågningen i riktning mot dig själv, kan klingan
oväntat
PERSONSKADOR.
Utför aldrig skjutsågningen med handtaget låst i
dess nedsänkta läge genom att låstappen trycks
in.
Lossa aldrig låsskruven som fäster vagnen medan
klingan roterar. Det kan orsaka allvarliga skador.
29
låsskruvarna
medurs
för
att
fästa
är
avslutad
och
MOT
mot
dig
eller
kasta
med
risk
som
fäster
vagnen.
Fäst
VÄNTA
TILLS
ANHÅLLET.
om
du
utför
för
allvarliga

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714lLs0714fLs0714fl