Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 103

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
čepeľ nie je v kontakte ani s jednou časťou dolnej
základne. Znova jemne nastavte, ak je to potrebné.
VAROVANIE:
Po inštalácii novej čepele sa vždy uistite, že čepeľ
nie je v kontakte ani s jednou časťou dolnej
základne, keď je rukoväť úplne znížená. Toto vždy
robte len s odpojeným nástrojom.
Rameno zarážky
Fig.11
Poloha dolného limitu čepele sa dá ľahko nastaviť
pomocou ramena zarážky. Ak ho chcete nastaviť,
posuňte rameno zarážky v smere šípky tak, ako je to
zobrazené na obrázku. Nastavte nastavovaciu skrutku
tak, že sa čepeľ zastaví v požadovanej polohe počas
úplného zníženia rukoväte.
Nastavenie uhla zrezania
Fig.12
Uvoľnite svorku otočením proti smeru hodinových
ručičiek. Otočte rotačnú základňu a zároveň stlačte dole
uzamykaciu páku. Keď ste posunuli svorku do polohy,
kde ukazovateľ nesmeruje do požadovaného uhla na
škále zrezania, bezpečne utiahnite svorku v smere
hodinových ručičiek.
POZOR:
Pri otočení rotačnej základne sa uistite, že ste
rukoväť zdvihli úplne.
Po zmene uhla zrezania vždy zaistite rotačnú
základňu pevným utiahnutím svorky.
Nastavenie uhla skosenia
Fig.13
Fig.14
Ak chcete nastaviť uhol skosenia, uvoľnite páku na
zadnej časti nástroja proti smeru hodinových ručičiek,
Potlačte rukoväť doľava, aby ste naklonili čepeľ píly, až
kým ukazovateľ nesmeruje do požadovaného uhla na
škále skosenia. Potom utiahnite páku v smere
hodinových ručičiek, aby ste pevne zaistili rameno.
Ak chcete nakloniť čepeľ doprava, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo na zadnej strane nástroja, zároveň jemne
nakláňajte čepeľ doľava po uvoľnení páky. So stlačeným
uvoľňovacím tlačidlom nakloňte čepeľ píly doprava.
POZOR:
Pri nakláňaní čepele píly sa uistite, že ste rukoväť
zdvihli úplne.
Po zmene uhla skosenia vždy zaistite rameno
utiahnutím páky v smere hodinových ručičiek.
Pri zmene uhlov skosenia dbajte na správne
polohovanie zárezových dosiek tak, ako je to
vysvetlené
v
časti
dosiek".
„Polohovanie
zárezových
Nastavenie polohy páky
Fig.15
Páku je možné znova polohovať pri každých 30°, keď
páka nie je úplne utiahnutá.
Uvoľnite a odstráňte skrutku, ktorá zaisťuje páku na
zadnej strane nástroja. Odstráňte páku a znova ju
nainštalujte tak, že bude kúsok nad plochou. Páku pevne
zaistite pomocou skrutky.
Zapínanie
POZOR:
Pred
pripojením
skontrolujte, či spúšť funguje správne a po
uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.
Keď nástroj nepoužívate, odstráňte odomykacie
tlačidlo a uložte ho na bezpečnom mieste.
Zabránite tak neodbornému používaniu nástroja.
Nevytiahnite silno spúšťač spínača bez zatlačenia
odomykacieho tlačidla. Môže to spôsobiť zlomenie
spínača.
Pre európske krajiny
Fig.16
Aby sa zabránilo náhodnému vytiahnutiu spúšťača
spínača, nachádza sa tu odomykacie tlačidlo. Ak chcete
zapnúť nástroj, posuňte páku doľava, stlačte uzamykacie
tlačidlo a potom potiahnite spúšťač spínača. Uvoľnením
spúšťača spínača ho zastavíte.
Pre všetky ostatné krajiny okrem Európy
Fig.17
Aby sa zabránilo náhodnému vytiahnutiu spúšťača
spínača, nachádza sa tu odomykacie tlačidlo. Ak chcete
zapnúť nástroj, stlačte uzamykacie tlačidlo a potiahnite
spúšťač spínača. Uvoľnením spúšťača spínača ho
zastavíte.
VAROVANIE:
NIKDY nepoužívajte nástroj bez úplne funkčného
spúšťača spínača. Každý nástroj s nefunkčným
spínačom je VEĽMI NEBEZPEČNÝ a musí sa pred
ďalším použitím opraviť.
Z dôvodu vašej bezpečnosti je tento nástroj
vybavený odomykacím tlačidlom, ktorý zabráni,
aby sa nástroj neúmyselne zapol. NIKDY nepoužite
nástroj, keď je v prevádzke, keď jednoducho
potiahnete
odomykacieho
servisného centra Makita, kde ho dôkladne opravia,
PRED ďalším použitím.
NIKDY neprelepujte alebo nezničte cieľ a funkciu
použitia na odomykacom tlačidle.
103
nástroja
do
zásuvky
spúšťač
spínača
bez
tlačidla.
Nástroj
vždy
stlačenia
vráťte
do

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l