Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 118

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
napájení.
Rameno zarážky
Fig.11
Polohu dolního limitu kotouče lze snadno upravovat
pomocí ramena zarážky. Chcete-li provést úpravu,
přesuňte rameno zarážky ve směru šipky, jak je
ilustrováno na obrázku. Seřiďte stavěcí šroub tak, aby se
při úplném spuštění držadla dolů kotouč zastavil na
požadovaném místě.
Nastavení úhlu pokosu
Fig.12
Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte rukojeť.
Stiskněte blokovací páčku a otáčejte otočným stolem.
Jakmile se rukojeť nachází v poloze, kde je ukazatel
zaměřen na požadovaný úhel na stupnici pokosu, pevně
zajistěte rukojeť ve směru hodinových ručiček.
POZOR:
Při otáčení otočného stolu je nutno úplně zvednout
rukojeť.
Po změně úhlu pokosu vždy otočný stůl zajistěte
pevným utažením rukojeti.
Nastavení úhlu úkosu
Fig.13
Fig.14
Chcete-li upravit úhel úkosu, otočte páčku na zadní
straně nástroje proti směru hodinových ručiček.
Zatlačte držadlo doleva a sklápějte pilový kotouč, dokud
nebude ukazatel nastaven na požadovaný úhel na
stupnici úkosu. Poté rameno zajistěte přesunutím páčky
ve směru hodinových ručiček.
Chcete-li sklopit kotouč doprava, uvolněte páčku,
naklopte kotouč mírně doleva a poté odblokujte
uvolnovací tlačítko. Při stisknutém uvolňovacím tlačítku
sklopte pilový kotouč doprava.
POZOR:
Při sklápění pilového kotouče je nutno úplně
zvednout rukojeť.
Po úpravě úhlu úkosu rameno vždy zajistěte
otočením páčky ve směru hodinových ručiček.
Při úpravě úhlů úkosu nezapomeňte řádně umístit
desky se spárou, jak je vysvětleno v odstavci
„Umístění desek se spárou".
Nastavení polohy páčky
Fig.15
Páčku lze přesunovat do poloh po 30°, není-li plně
utažena.
Povolte a odstraňte šroub, který zajišťuje páčku na zadní
straně nástroje. Demontujte páčku a nainstalujte ji zpět
tak, aby se nacházela mírně nad povrchem. Zajistěte
páčku pevným dotažením šroubu.
Zapínání
POZOR:
Před
připojením
zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po
uvolnění se vrací do vypnuté polohy.
Pokud nástroj nepoužíváte, demontujte odjišťovací
tlačítko a uložte jej na bezpečném místě. Zabráníte
tak nepovolenému použití.
Nepokoušejte se spoušť aktivovat silou bez
stisknutí odjišťovacího tlačítka. Mohlo by dojít ke
zlomení spínače.
Pro země Evropy
Fig.16
Jako prevence náhodného stisknutí spouště je k
dispozici odjišťovací tlačítko. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, přesuňte páčku doleva, zamáčkněte odjišťovací
tlačítko a poté stiskněte spoušť. Chcete-li nástroj
vypnout, uvolněte spoušť.
Pro všechny země mimo Evropu
Fig.17
Jako prevence náhodného stisknutí spouště je k
dispozici odjišťovací tlačítko. Chcete-li nástroj uvést do
chodu, zamáčkněte odjišťovací tlačítko a stiskněte
spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.
VAROVÁNÍ:
NIKDY nepoužívejte nástroj bez plně funkční
spouště. Nástroj s nefunkčním spínačem je
VYSOCE NEBEZPEČNÝ a před dalším použitím
musí být opraven.
K
zajištění
odjišťovacím
nechtěnému
nepoužívejte nástroj, pokud jej lze uvést do chodu
pouhým
stisknutím
odjišťovacího tlačítka. V takovém případě nástroj
PŘED
dalším
středisku společnosti Makita k opravě.
Odjišťovací tlačítko NIKDY neuchycujte lepicí
páskou v aktivní poloze ani jinak nepotlačujte její
funkci.
Rozsvícení světla
Model LS0714F, LS0714FL
Fig.18
POZOR:
Toto světlo není odolné proti vodě. Neoplachujte
světlo ve vodě a nepoužívejte jej na místech
vystavených dešti nebo vlhkosti. V opačném
případě by mohlo dojít ke zranění elektrickým
proudem a vzniku kouře.
Nedotýkejte se skla světla, protože je během
provozu a bezprostředně po vypnutí nástroje velice
horké. V opačném případě může dojít k popálení.
Ne světlo nenarážejte, protože může dojít k jeho
poškození nebo zkrácení životnosti.
118
nástroje
do
zásuvky
bezpečnosti
je
nástroj
tlačítkem,
které
spuštění
nástroje.
spouště
bez
použitím
předejte
vždy
vybaven
zabraňuje
NIKDY
použití
servisnímu

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l