Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 44

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
stopni).
A) Gdy uzyskasz prawidłowy rozmiar po lewej stronie
obrabianego elementu.
Przesuń wiązkę lasera na lewą stronę ostrza.
B) Gdy uzyskasz prawidłowy rozmiar po prawej stronie
obrabianego elementu.
Przesuń wiązkę lasera na prawą stronę ostrza.
Wyrównaj linię cięcia na obrabianym elemencie z wiązką
laserową.
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE:
Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Przechowywanie klucza sześciokątnego
Rys.22
Klucz sześciokątny należy przechowywać w sposób
pokazany na ilustracji. W przypadku konieczności użycia
klucza sześciokątnego, należy wyjąć go z uchwytu. Po
użyciu klucza sześciokątnego należy włożyć go z
powrotem w uchwyt.
Zakładanie lub zdejmowanie tarczy
Rys.23
OSTRZEŻENIE:
Przed przystąpieniem do wymiany tarczy zawsze
upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone i
odłączone od zasilania.
UWAGA:
Do montażu i demontażu tarczy należy używać
wyłącznie klucza sześciokątnego firmy Makita.
Niestosowanie się do tego zalecenia może
spowodować
nadmierne
dokręcenie śruby z gniazdem sześciokątnym.
Może to przyczynić się do powstania obrażeń ciała.
Zablokuj uchwyt w podniesionej pozycji, wpychając kołek
oporowy.
Aby zdemontować tarczę, należy za pomocą klucza
sześciokątnego
poluzować
sześciokątnym mocującą pokrywę środkową, obracając
ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Podnieś osłonę tarczy i pokrywę środkową.
Rys.24
Nacisnąć blokadę wałka, aby zablokować trzpień
obrotowy, a następnie poluzować za pomocą klucza
sześciokątnego śrubę z gniazdem sześciokątnym,
obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara.
Następnie
sześciokątnym, kołnierz zewnętrzny oraz tarczę.
Rys.25
Aby zamontować tarczę, należy ją dokładnie umieścić na
trzpieniu obrotowym, upewniając się, czy kierunek
strzałki na powierzchni tarczy jest zgodny z kierunkiem
lub
niedostateczne
śrubę
z
gniazdem
wyjąć
śrubę
z
gniazdem
strzałki na jej obudowie. Założyć kołnierz zewnętrzny i
śrubę z gniazdem sześciokątnym, a następnie dokręcić
ją do oporu, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za
pomocą
klucza
równocześnie blokadę wałka.
Rys.26
Rys.27
Zamontować ponownie tarczę i pokrywę środkową w
pierwotnym położeniu. Następnie dokręcić w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara śrubę z
gniazdem sześciokątnym mocującą pokrywę środkową.
Zwolnić uchwyt z podniesionej pozycji, pociągając za
kołek oporowy. Opuścić uchwyt, aby upewnić się, że
osłona tarczy otwiera się i zamyka prawidłowo. Przed
rozpoczęciem cięcia sprawdzić, czy blokada wałka jest
zwolniona.
Worek na pył (wyposażenie dodatkowe)
Rys.28
Stosowanie worka na pył zapewnia czyste cięcie i ułatwia
zbieranie pyłu. Worek mocuje się na dyszy odpylania.
Kiedy worek zapełni się w przybliżeniu w połowie, zdejmij
go z urządzenia i wyciągnij łącznik. Opróżnij worek i
lekko go wytrzep, aby usunąć cząstki pyłu przylegające
do powierzchni wewnętrznych, gdyż mogą pogarszać
skuteczność odbierania pyłu.
UWAGA:
Skuteczniejsze
odsysanie
podłączając odpylacz firmy Makita.
Pojemnik na pył (wyposażenie dodatkowe)
Rys.29
Wsuń pojemnik na kurz na dyszę odpylającą.
Pojemnik na pył należy opróżniać jak najczęściej.
Aby opróżnić pojemnik na pył, otwórz pokrywę,
wciskając w tym celu przycisk i wyrzuć na zewnątrz
trociny. Umieść pokrywę na miejscu i zablokuj ją.
Pojemnik na pył można łatwo zdjąć, obracając go w
pobliżu dyszy odpylającej na narzędziu.
UWAGA:
Bardziej wydajną i czystą pracę można osiągnąć
podłączając do narzędzia odkurzacz firmy Makita.
UWAGA:
Opróżniaj zawsze pojemnik na pył, zanim poziom
trocin osiągnie część cylindra.
Rys.30
Rys.31
Mocowanie obrabianych elementów
OSTRZEŻENIE:
Jest rzeczą bardzo ważną, aby obrabiany element
był zawsze właściwie zamocowany za pomocą
zacisku. Niestosowanie się do tego zalecenia może
spowodować
44
sześciokątnego,
pyłu
można
uszkodzenie
urządzenia
naciskając
uzyskać
i

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l