Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 120

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
zarážkového čepu uvolněte držadlo ze zvednuté polohy.
Spusťte držadlo dolů a ujistěte se, zda se kryt kotouče
správně pohybuje. Před řezáním se ujistěte, zda aretační
tlačítko hřídele uvolnilo vřeteno.
Vak na prach (volitelné příslušenství)
Fig.28
Vak na prach usnadňuje shromažďování prachu a
zvyšuje čistotu při provádění práce. Vak na prach se
umisťuje na prachovou hubici.
Je-li vak na prach přibližně z poloviny plný, odstraňte jej z
nástroje a vysuňte ven upevňovací prvek. Vysypte vak.
Současně na vak jemně klepejte, aby došlo k odstranění
materiálu přilnulého na jeho bocích, který by mohl
narušovat další provoz odsávání.
POZNÁMKA:
Pokud k pile připojíte odsavač prachu Makita, lze
provádět účinnější a čistší práci.
Prachová nádoba (volitelné příslušenství)
Fig.29
Zasuňte prachovou nádobu do prachové hubice.
Prachovou nádobu vyprazdňujte co nejdříve.
Chcete-li vyprázdnit prachovou nádobu, otevřete kryt
stisknutím tlačítka a vysypte piliny. Vraťte kryt do původní
polohy a zajistěte jej. Prachovou nádobu lze snadno
demontovat vytažením při současném otáčení v blízkosti
prachové hubice na nástroji.
POZNÁMKA:
Pokud k nástroji připojíte odsavač prachu Makita,
lze provádět účinnější a čistší práci.
POZOR:
Prachovou nádobu vysypte před tím, než hladina
shromážděných pilin dosáhne válcového dílu.
Fig.30
Fig.31
Zajištění dílu
VAROVÁNÍ:
Řádné a pevné uchycení dílu svěrákem je vždy
nanejvýš důležité. V opačném případě může dojít k
poškození
nástroje
zpracovávaného dílu. MOHLO BY TAKÉ DOJÍT KE
ZRANĚNÍ. Po dokončení řezání NEZVEDEJTE
kotouč, dokud se úplně nezastaví.
POZOR:
Při řezání dlouhých dílů používejte podpěry
umístěné ve stejné výšce jako horní povrch
otočného stolu. Při uchycování se nespoléhejte
pouze na svislý a/nebo vodorovný svěrák.
Materiál má tendenci prohýbat se. Podepřete díl po
jeho celé délce, aby se zamezilo sevření kotouče a
potenciálnímu ZPĚTNÉMU RÁZU.
Fig.32
a/nebo
zničení
120
Svislý svěrák
Fig.33
Svislý svěrák lze nainstalovat ve dvou polohách, a to buď
nalevo nebo napravo od vodicího pravítka nebo sestavy
držáku (volitelné příslušenství). Vložte tyč svěráku do
otvoru ve vodicím pravítku nebo sestavě držáku a
dotažením šroubu tyč svěráku zajistěte.
Umístěte rameno svěráku podle tloušťky a tvaru dílu a
zajistěte jej dotažením šroubu. Pokud se šroub určený k
uchycení ramena svěráku dotýká vodicího pravítka,
nainstalujte šroub na opačné straně ramena svěráku.
Přesvědčte se, že se při úplném spuštění držadla a
posunování vozíku dopředu a dozadu nedotýká svěráku
žádný díl nástroje. Pokud se dílu dotýká jakýkoliv díl,
upravte polohu svěráku.
Přitlačte díl k vodicímu pravítku a otočnému stolu.
Umístěte díl do požadované polohy řezání a zajistěte jej
pevně dotažením knoflíku svěráku.
POZOR:
Při veškerých pracích je díl nutno pevně uchytit na
otočném stole a vodicím pravítku pomocí svěráku.
Vodorovný svěrák (volitelné příslušenství)
Fig.34
Vodorovný svěrák lze nainstalovat nalevo od základny.
Otáčením knoflíku svěráku proti směru hodinových
ručiček se uvolňuje šroub a následně lze rychle zasunout
a vysunout hřídel svěráku. Otáčením knoflíku svěráku ve
směru hodinových ručiček se šroub utahuje. Při
uchycování dílu otáčejte knoflíkem svěráku mírně ve
směru hodinových ručiček, dokud výstupek nedosáhne
nejvyšší polohy. Poté jej pevně dotáhněte. Pokud je při
otáčení ve směru hodinových ručiček na knoflík svěráku
vyvíjen tlak nebo je vytažen, může se výstupek zastavit
pod úhlem. V takovém případě otáčejte knoflíkem
svěráku proti směru hodinových ručiček, dokud nedojde
k uvolnění šroubu. Poté opět začněte otáčet mírně ve
směru hodinových ručiček.
Maximální
šířka
dílu,
vodorovného svěráku je 120 mm.
POZOR:
Díl uchyťte pouze tehdy, když je výstupek v poloze
úplně nahoře. V opačném případě by mohlo dojít k
nedostatečnému upevnění dílu. To by mohlo
způsobit vyhození dílu, poškození kotouče nebo
ztrátě kontroly nad prováděnou činností a v
důsledku toho ZRANĚNÍ OSOB.
Držáky a sestava držáku (volitelné
příslušenství)
Fig.35
Držáky a sestavu držáku lze nainstalovat na libovolně
straně jako vhodný prostředek pro vodorovné podepření
zpracovávaných dílů. Instalaci proveďte podle obrázku.
Poté držáky a sestavu držáku zajistěte pevným
který
lze
uchytit
pomocí

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l