Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 124

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Mohlo by dojít ke ztrátě kontroly a zranění.
POZOR:
Při provádění jiného řezání, než je řezání drážek,
nezapomeňte vrátit rameno zarážky do původní
polohy.
Přenášení nástroje
Fig.45
Fig.46
Ujistěte se, zda je nářadí odpojeno od zdroje napájení.
Zajistěte kotouč v úhlu úkosu 0 ° a otočný stůl přesuňte
do polohy zcela k pravému úhlu pokosu. Zajistěte kluzné
tyče tak, aby byla dolní kluzná tyč zajištěna v poloze
vozíku zcela přitaženého k obsluze a horní tyče zajištěny
v poloze vozíku zcela zatlačeného vpřed k vodicímu
pravítku. Spusťte držadlo zcela dolů a v této poloze jej
zajistěte stlačením zarážkového čepu.
Nástroj přenášejte uchopením za obě strany základny
nástroje, jak je ilustrováno na obrázku. Nástroj lze
přenášet snadněji, pokud demontujete držáky, vak na
prach, atd.
POZOR:
Před přenášením nástroje vždy zajistěte všechny
pohyblivé díly.
Zarážkový čep slouží pouze pro účely přenášení a
skladování. Není určen pro žádné činnosti spojené
s řezáním.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Nikdy nepoužívejte
alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke
změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.
VAROVÁNÍ:
K zajištění nejefektivnějšího a nejbezpečnějšího
provozu dbejte, aby byl kotouč vždy ostrý a čistý.
Nastavení úhlu řezání
Nástroj byl pečlivě seřízen a nastaven u výrobce. Hrubé
zacházení však může seřízení narušit. Není-li nástroj
řádně seřízen, proveďte následující kroky:
1.
Úhel pokosu
Fig.47
Posuňte vozík směrem k vodicímu pravítku a
utažením dvou upínacích šroubů vozík zajistěte.
Povolte rukojeť zajišťující otočný stůl. Otočný stůl
přesuňte tak, aby ukazatel mířil na 0° stupnice
pokosu. Potom otočný stůl natočte mírně doprava a
doleva, aby se usadil v zářezu pokosu 0°. (Není-li
ukazatel nasměrován na 0° nechte jej tak.)
benzín,
benzen, ředidlo,
Imbusovým klíčem povolte šroub s vnitřním
šestihranem přidržující vodicí pravítko.
Spusťte držadlo zcela dolů a v této poloze jej
zajistěte stlačením zarážkového čepu. Srovnejte
bok kotouče s plochou vodicího pravítka pomocí
trojúhelníkového pravítka, příložného úhelníku,
apod. Potom na vodicím pravítku postupně pevně
dotáhněte šrouby s vnitřním šestihranem počínaje
od pravé strany.
Fig.48
Přesvědčte se, zda ukazatel směřuje na 0° na
stupnici pokosu. Pokud ukazatel nesměřuje na 0°,
povolte šroub uchycující ukazatel a upravte
ukazatel tak, aby byl zaměřen na 0°.
Fig.49
2.
Úhel úkosu
(1)
Úhel úkosu 0°
Posuňte vozík směrem k vodicímu pravítku a
utažením dvou upínacích šroubů vozík
zajistěte. Spusťte držadlo úplně dolů a v této
poloze jej zajistěte stlačením zarážkového
čepu. Uvolněte páčku na zadní straně
nástroje.
Otočte stavěcí šroub úhlu úkosu 0° (dolní
šroub) na pravé straně ramena o dvě nebo tři
otáčky proti směru hodinových ručiček, aby
se kotouč sklopil doprava.
Fig.50
Otáčením stavěcího šroubu úhlu úkosu 0° ve
směru hodinových ručiček opatrně srovnejte
bok kotouče s horním povrchem otočného
stolu
pomocí
příložného úhelníku, apod. Poté pevně
utáhněte páčku.
Fig.51
Přesvědčte se, že ukazatel na ramenu
ukazuje na 0° na stupnici úkosu na držáku
ramena. Pokud ukazatel nesměřuje na 0°,
povolte šroub uchycující ukazatel a upravte
ukazatel tak, aby byl zaměřen na 0°.
Fig.52
(2)
Úhel úkosu 45°
Fig.53
Úhel úkosu 45° nastavte až po provedení
seřízení úhlu úkosu 0°. Chcete-li seřídit úhel
úkosu 45°, povolte páčku a sklopte kotouč
úplně doleva. Přesvědčte se, že ukazatel na
ramenu ukazuje na 45° na stupnici úkosu na
držáku ramena. Pokud ukazatel neukazuje na
45°, otáčejte stavěcím šroubem úhlu úkosu
45° (levý šroub) na pravé straně ramena,
dokud ukazatel nesměřuje na 45°.
124
trojúhelníkového
pravítka,

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l