Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 104

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Zapnutie svetla
Len pre model LS0714F, LS0714FL
Fig.18
POZOR:
Toto nie je dažďu odolné svetlo. Neumývajte svetlo
vo vode a ani ho nepoužívajte v daždi alebo v
mokrom prostredí. Takéto zaobchádzanie môže
zapríčiniť zásah elektrickým prúdom a dymenie.
Nedotýkajte sa šošoviek svetla, keďže je veľmi
horúce, keď svieti, alebo krátko potom, ako sa
vyplo. Toto môže spôsobiť popálenie ľudského tela.
Do
svetla
nenarážajte,
poškodenie alebo kratšiu životnosť.
Nedovoľte, aby vám lúče z lampy svietili do očí.
Môže to spôsobiť bolesť očí.
Svetlo nezakrývajte textíliami, lepenkou, kartónom
a podobnými predmetmi, keď svieti, pretože to
môže spôsobiť požiar alebo vzplanutie.
Potlačte hornú polohu spínača, ak chcete svetlo zapnúť
a dolnú polohu, ak ju chcete vypnúť.
Posuňte svetlo, aby sa posunula osvetlená oblasť.
POZNÁMKA:
Použite suchú handričku na utretie znečistených
šošoviek lampy. Dbajte na to, aby ste nepoškriabali
šošovky svetla, pretože to môže znížiť osvetlenie.
Činnosť laserového lúča
Len pre model LS0714FL, LS0714L
Fig.19
POZOR:
Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča. Priamy
laserový lúč môže poškodiť vaše oči.
LASEROVÉ
ŽIARENIE,
PRIAMO DO LÚČA ALEBO PRIAMO S OPTICKÝMI
PRÍSTROJMI, LASEROVÝ VÝROBOK 2. TRIEDY.
Ak chcete zapnúť laserový lúč, stlačte hornú polohu (I)
spínača. Stlačte dolnú polohu (O), čím ho vypnete.
Laserová čiara sa môže nasmerovať buď na ľavú alebo
pravú stranu čepele píly tak, že nastavíte nastavovaciu
skrutku nasledovným spôsobom.
Fig.20
1.
Uvoľnite nastavovaciu skrutku otočením proti
smeru hodinových ručičiek.
2.
S uvoľnenou nastavovacou skrutkou posuňte
nastavovaciu skrutku doprava alebo doľava tak
ďaleko, ako to len ide.
3.
Pevne utiahnite nastavovaciu skrutku v polohe,
kde sa počas posúvania zastaví.
Laserová čiara je nastavená už pri výrobe tak, že je
umiestnená do 1 mm od bočného povrchu čepele
(poloha rezania).
POZNÁMKA:
Keď je laserová čiara zahmlená a takmer alebo
úplne neviditeľná kvôli priamemu slnečnému svetlu,
môže
to
spôsobiť
NEPOZERAJTE
SA
104
prenikajúcemu cez vnútorné alebo vonkajšie okno
pri práci, premiestnite pracovnú plochu na miesto,
ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému svetlu.
Vyrovnanie laserovej čiary
Fig.21
Laserová čiara sa môže nasmerovať buď na ľavú alebo
pravú stranu čepele v závislosti od spôsobu rezania.
Pozrite si vysvetlenie v časti „Práca laserového lúča"
týkajúce sa spôsobu nasmerovania.
POZNÁMKA:
Použite drevené obloženie proti vodidlu ochranného
zariadenia, keď vyrovnávate čiaru rezania pomocou
laserovej čiary na bočnej strane vodidla ochranného
zariadenia pri zloženom rezaní (uhol skosenia 45
stupňov a uhol zrezania 45 stupňov).
A) Keď získate správnu veľkosť na ľavej strane obrobku
Posuňte laserovú čiaru naľavo od čepele.
B) Keď získate správnu veľkosť na pravej strane obrobku
Posuňte laserovú čiaru napravo od čepele.
Vyrovnajte čiaru rezania na vašom obrobku pomocou
laserovej čiary.
MONTÁŽ
VAROVANIE:
Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce,
vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
Uskladnenie šesťhranného francúzskeho
kľúča
Fig.22
Nástrčkový šesťhranný kľúč sa uskladňuje tak, ako je to
zobrazené na obrázku. Keď chcete použiť nástrčkový
šesťhranný kľúč, vytiahnite ho z držiaka na kľúč. Po
použití nástrčkový šesťhranný kľúč vráťte do držiaka na
kľúč.
Inštalácia alebo demontáž ostria píly
Fig.23
VAROVANIE:
Vždy sa uistite, že je nástroj vypnutý a odpojený
pred inštaláciou alebo odstránením čepele.
POZOR:
Na vloženie alebo vybratie čepele používajte
výhradne šesťhranný kľúč spoločnosti Makita. Ak
tak neurobíte, môže to viesť k prílišnému utiahnutiu
alebo k nedostatočnému utiahnutiu skrutky s
vnútorným šesťhranom. Toto môže zapríčiniť
zranenie.
Uzamknite rukoväť v zodvihnutej polohe zatlačením
kolíka zarážky.
Ak
chcete
odstrániť
nástrčkový kľúč na uvoľnenie skrutky s vnútorným
šesťhranom, ktorá drží centrálny kryt, a to jej otočením
proti smeru hodinových ručičiek. Zodvihnite chránič
čepeľ,
použite
šesťhranný

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l