Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 43

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Można w ten sposób połamać przełącznik.
Kraje europejskie
Rys.16
Urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady
załączenia,
który
pociągnięciu za język spustowy przełącznika. Aby
uruchomić urządzenie, przesuń dźwignię w lewo,naciśnij
przycisk blokady,a następnie pociągnij za spust. W celu
zatrzymania
urządzenia
spustowy przełącznika.
Wszystkie kraje pozaeuropejskie
Rys.17
Urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady
załączenia,
który
pociągnięciu za język spustowy przełącznika. Aby
uruchomić urządzenie,naciśnij przycisk lokady i pociągnij
za spust. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy
zwolnić język spustowy przełącznika.
OSTRZEŻENIE:
NIE WOLNO używać urządzenia z niesprawnym
językiem
spustowym
narzędzie z niesprawnym przełącznikiem jest
BARDZO NIEBEZPIECZNE i wymaga naprawy
przed dalszym użytkowaniem.
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest
wyposażone w przycisk blokady, który zapobiega
przypadkowemu uruchomieniu narzędzia. NIE
WOLNO używać narzędzia, jeżeli mozna je
uruchomić tylko ciągnącciu za język spustowy
wyłącznika bez uprzedniego naciśnięcia przycisku
blokady.
PRZED
urządzenia oddaj je do punktu serwisowego
narzędzi Makita w celu naprawy.
NIE WOLNO zaklejać przycisku blokady taśmą ani
w inny sposób blokować jego działania.
Zaświecenie się lampek.
Dla modelu LS0714F, LS0714FL
Rys.18
UWAGA:
Lampka urządzenia nie jest wodoszczelna. Nie
wolno myć jej wodą,. Nie można również używać
narzędzia podczas deszczu, albo w wilgotnych
pomieszczeniach. W przeciwnym wypadku może
dojść do porażenia prądem elektrycznym lub
pożaru.
Soczewki lampki, gdy lampka jest włączona lub
krótko po jej wyłączeniu, nie wolno dotykać ze
względu na jej wysoką temperaturę. Można się
bowiem dotkliwie poparzyć.
Uważaj, aby nie uderzać w lampkę. Można ją w ten
sposób uszkodzić lub skrócić okres jej ekploatacji.
Nie kieruj strumienia światła w oczy. Można w ten
sposób popsuć sobie wzrok.
Nie należy przykrywać zapalonej lampki ubraniami,
kartonem lub innymi przedmiotami, które mogą
zapobiega
przypadkowemu
wystarczy
zwolnić
zapobiega
przypadkowemu
przełącznika.
dalszym
użytkowaniem
zapalić się i spowodować pożar.
Górne położenie przełącznika lampki służy do jej
włączania, a dolne do wyłączania.
Położenie lampki można zmieniać i w ten sposób
doświetlić wybrany obszar.
UWAGA:
Do czyszczenia soczewki lampki powinno się
używać suchej szmatki. Należy uważać, aby nie
język
porysować powierzchni soczewki lampki, co może
obniżyć natężenie światła.
Działanie wiązki laserowej
Dla modelu LS0714FL, LS0714L
Rys.19
UWAGA:
Nigdy nie patrz na wiązkę laserową. Wiązka
promieni laserowych może uszkodzić wzrok.
Promieniowanie laserowe, nie wpatrywać się w
wiązkę i nie oglądać jej bezpośrednio przy pomocy
przyrządów optycznych; urządzenie laserowe klasy
2M.
Każde
Aby włączyć wiązkę lasera, wciśnij górną pozycję (I)
przełącznika. Aby wyłączyć wiązkę lasera, wciśnij
pozycję (O).
Strumień laserowy może być przesuwany na lewą lub
prawą stronę ostrza przy pomocy śruby regulującej.
Rys.20
1.
Poluzuj śrubę regulującą, obracając ją w kierunku
odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.
2.
Gdy
przesuń ją maksymalnie w lewo lub w prawo.
3.
Dokręć solidnie śrubę regulującą w pozycji, w
której przestaje się przesuwać.
Strumień laserowy jest regulowany fabrycznie, tak więc
znajduje się około 1 mm od powierzchni bocznej ostrza
(pozycja cięcia).
UWAGA:
Gdy wiązka laserowa jest przyćmiona i prawie lub
calkowicie niewidoczna z powodu bezpośredniego
światła
pomieszczeniu, należy przemieścić stanowisko
pracy w miejsce niewystawione na bezpośrednie
działanie promieniowania słonecznego.
Wyrównywanie wiązki laserowej
Rys.21
Strumień laserowy może być przesuwany na lewą lub
prawą stronę ostrza w zależności od rodzaju cięcia, jakie
ma być wykonane. Sposób przesuwania opisano w
rozdziale „Działanie wiązki laserowej".
UWAGA:
Użyj drewnianej osłony prowadnicy podczas
wyrównywania linii cięcia z wiązką laserową po
boku prowadnicy w trakcie cięcia złożonego (kąt
cięcia w pionie 45 stopni i kąt cięcia w poziomie 45
43
śruba
regulująca
zostanie
słonecznego
na
odkręcona,
zewnątrz
lub
w

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l