Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 125

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Seřízení polohy laserové rysky
Model LS0714FL, LS0714L
Fig.54
Fig.55
VAROVÁNÍ:
Vzhledem k tomu, že při seřizování polohy laserové
rysky je nástroj připojený ke zdroji napájení,
věnujte činnosti plnou pozornost, zejména při
zapínání. Náhodným stisknutím spouště se nástroj
uvede do chodu a způsobí zranění.
POZOR:
Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
Přímý pohled do laserového paprsku způsobuje
poškození zraku.
Nikdy na nástroj nenarážejte ani s ním neházejte.
Rány nebo nárazy způsobují nesprávné umístění
laserové rysky, poškození vysílací části laserového
paprsku, případě zkracují provozní životnost
nástroje.
Pokud na laserové jednotce vznikne jakákoliv
porucha, svěřte opravu nástroje autorizovanému
servisnímu středisku společnosti Makita. Výměna
laseru za jiný typ není povolena.
Při seřizování se laserová ryska objevuje nalevo od
pilového kotouče.
1
1. Šroub umožňující změnu rozsahu pohybu stavěcího
šroubu
2. Stavěcí šroub
3. Imbusový klíč
4. Laserová ryska
5. Pilový list
005527
Při seřizování se laserová ryska objevuje napravo
od pilového kotouče.
1
1. Šroub umožňující změnu rozsahu pohybu stavěcího
šroubu
2. Pilový list
3. Laserová ryska
005528
Při obou seřízeních postupujte následovně.
2
4
3
2
1.
Přesvědčte se, zda je nástroj odpojen od zdroje
napájení.
2.
Vyznačte na dílu rysku pro řezání a umístěte díl na
otočný stůl. V této chvíli neuchycujte díl svěrákem
ani jiným podobným zařízením.
3.
Snižte kotouč spuštěním rukojeti a zkontrolujte, v
jaké poloze se nachází ryska řezání a pilový
kotouč. (Rozhodněte se, kterou pozici chcete
řezat na rysce.)
4.
Po stanovení místa řezání vraťte držadlo do
původní polohy. Upněte díl svislým svěrákem bez
posunutí dílu z předem zkontrolované polohy.
5.
Připojte nástroj ke zdroji napájení a zapněte
spínač laseru.
6.
Následujícím způsobem seřiďte polohu laserové
rysky.
Polohu laserové rysky lze změnit. Rozsah pohybu
stavěcího šroubu pro laser se mění otáčením dvou
šroubů pomocí imbusového klíče. (Rozsah nastavení
laserové rysky je u výrobce nastaven do 1 mm od
bočního povrchu kotouče.)
Chcete-li přesunout rozsah pohybu laserové rysky dále
od bočního povrchu kotouče, povolte stavěcí šroub a
otáčejte dvěma šrouby proti směru hodinových ručiček.
Povolte stavěcí šroub a otáčením těchto dvou šroubů ve
směru hodinových ručiček ji posuňte blíže k bočnímu
povrchu kotouče.
Pomocí informací uvedených v odstavci „Použití
laserové rysky" seřiďte stavěcí šroub tak, aby byla řezná
5
ryska na dílu vyrovnána s laserovou ryskou.
POZNÁMKA:
Pravidelně kontrolujte přesnost polohy laserové
rysky.
Pokud na laserové jednotce vznikne jakákoliv
porucha, svěřte opravu nástroje autorizovanému
servisnímu středisku společnosti Makita.
Výměna zářivky
Pouze model LS0714F, LS0714FL
Fig.56
POZOR:
Před výměnou zářivky se vždy přesvědčte, zda je
nástroj vypnutý a odpojený od zdroje napájení.
Nevyvíjejte na zářivku tlak, nenarážejte do ní ani ji
nepoškrábejte. Mohlo by dojít k poškození skla
3
zářivky a následně zranění okolostojících osob.
Po provozu nechejte zářivku po určitou dobu stát a
až poté ji vyměňte. V opačném případě se můžete
popálit.
Demontujte šrouby uchycující skříň pracovního osvětlení.
Vytáhněte skříň pracovního osvětlení; tlačte jemně na
její horní část jak je ilustrováno na obrázku vlevo.
Vytáhněte zářivku a poté ji vyměňte na originální zářivku
společnosti Makita.
125

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l