Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 45

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
zniszczenie
przecinanego
RÓWNIEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ OBRAŻEŃ CIAŁA.
Ponadto, po zakończeniu cięcia NIE podnoś tarczy
dopóki się całkowicie nie zatrzyma.
UWAGA:
Podczas
cięcia
podpórek o wysokości równej wysokości górnej
powierzchni podstawy obrotowej. Nie ograniczaj
się tylko do zamocowania elementu w zacisku
pionowym i/lub poziomym.
Elementy wykonane z cienkiego materiału mają
tendencję do uginania się. Podeprzyj element na
całej jego długości, aby uniknąć zakleszczania się
tarczy i ewentualnego ODRZUTU.
Rys.32
Zacisk pionowy
Rys.33
Zacisk
pionowy
można
położeniach z lewej lub prawej strony prowadnicy lub
zestawu do mocowania (wyposażenie opcjonalne). Włóż
drążek zacisku w otwór w prowadnicy lub zestawu do
mocowania i dokręć śrubę, aby go zablokować.
Ustawienie ramienia zacisku dostosuj do grubości i
kształtu obrabianego elementu i zablokuj je w tym
położeniu dokręcając śrubę. Jeżeli śruba mocująca ramię
zacisku dotyka prowadnicy, wkręć ją z drugiej strony
ramienia. Upewnij się, że żadna część narzędzia nie styka
się z zaciskiem podczas opuszczania do oporu uchwytu i
ciągnięcia lub pchania suportu wzdużnego. Jeżeli jakaś
część dotyka zacisku, zmień ustawienie ramienia zacisku.
Dociśnij płasko obrabiany element do prowadnicy i
podstawy obrotowej. Ustaw element w wybranej pozycji
do cięcia i unieruchom go, dokręcając mocno śrubę
zacisku.
UWAGA:
Obrabiany element podczas wszystkich operacji
musi być dobrze zamocowany w podstawie
obrotowej i w prowadnicy za pomocą zacisku.
Zacisk poziomy (wyposażenie opcjonalne)
Rys.34
Zacisk poziomy może być zamocowany z lewej strony
podstawy. Obracanie pokrętłem zacisku przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara powoduje zwolnienie śruby i
daje możliwość szybkiego przesuwania wałka zacisku do
środka i na zewnątrz. Obracanie pokrętła zgodnie z
ruchem wskazówek zegara powoduje dokręcenie i
zablokowanie śruby. Aby zamocować obrabiany element,
obracaj delikatnie pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, aż występ znajdzie się w najwyższym położeniu,
a następnie dokręć je do oporu. Jeżeli pokrętło, podczas
obracania, będzie zbyt mocno dociskane do środka lub
odciągane na zewnątrz, występ może zablokować się
pod kątem. W takim przypadku obróć pokrętło
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż śruba
przedmiotu.
długich
elementów
zamocować
w
MOŻE
zostanie zwolniona, a następnie ponownie dokręć je
delikatnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Maksymalna
zamocować w zacisku poziomym, wynosi 120 mm.
UWAGA:
używaj
Obrabiany element należy mocować, gdy występ
znajduje się w swoim skrajnym górnym położeniu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować, że element nie zostanie zamocowany
z dostateczną siłą. A to z kolei może doprowadzić
do wyrwania elementu z zacisku, uszkodzenia
tarczy lub utraty kontroli nad narzędziem, a w
konsekwencji do wypadku i obrażeń ciała.
Uchwyty i układ mocowania (wyposażenie
dodatkowe)
Rys.35
Uchwyty i układ mocowania mogą być założone po obu
dwóch
stronach i służyć do wygodnego podparcia w poziomie
przecinanych przedmiotów. Zamocuj je zgodnie z
rysunkiem.
zablokować uchwyty i zestaw do mocowania.
W przypadku przecinania długich elementów skorzystaj
z zestawu do mocowania z uchwytami na prętach
(wyposażenie dodatkowe). Składa się on z dwóch
uchwytów i dwóch prętów 12.
Rys.36
UWAGA:
Aby zapewnić dokładne cięcie i zapobiec utracie
kontroli nad urządzeniem, zawsze podpieraj długie
elementy w taki sposób, aby znajdowały się na
równi z górną powierzchnią podstawy obrotowej.
DZIAŁANIE
UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy koniecznie zwolnij
uchwyt pilarki z dolnej pozycji, wyciągając kołek
oporowy.
Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że
tarcza nie dotyka obrabianego elementu.
Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego nacisku
na uchwyt. Zbyt duża siła może spowodować
przeciążenie silnika i zmniejszenie wydajności
cięcia. Dociskaj uchwyt tylko z taką siłą, jaka jest
potrzebna do równego cięcia bez znaczącego
obniżenia prędkości obrotowej tarczy.
Aby wykonać cięcie, delikatnie dociśnij do dołu
uchwyt pilarki. Jeżeli uchwyt zostanie zbyt mocno
dociśnięty do dołu lub wywarta zostanie siła
poprzeczna, tarcza zacznie drgać, pozostawiając
znak (nacięcie) na obrabianym elemencie i
pogorszy się dokładność cięcia.
Podczas cięcia przesuwnego delikatnie popychaj
suport wzdłużny ku prowadnicy, nie zatrzymując go.
Jeżeli suport zostanie zatrzymany podczas cięcia,
45
szerokość
elementu,
Następnie
dokręć
mocno
jaki
można
śruby,
aby

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l