Download  Print this page

Opis Działania - Makita LS0714 Instruction Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
zaleceniami.
ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.
MONTAŻ
Mocowanie do stołu roboczego
W
przypadku
nowego
zablokowany w dolnym położeniu za pomocą kołka
oporowego. Aby zwolnić blokadę, przesuń nieznacznie w
dół uchwyt pilarki i wyciągnij kołek oporowy.
Rys.1
Urządzenie należy przykręcić dwiema śrubami do
płaskiej i stabilnej powierzchni, wykorzystując otwory w
jego podstawie. Pomoże to zapobiec przewróceniu się i
możliwemu zranieniu.
Rys.2
Przekręć śrubę regulującą w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara lub odwrotnym do ruchu
wskazówek zegara tak, aby stykała się z powierzchnią
podłoża, co zapewni stabilność narzędzia.
Rys.3
OPIS DZIAŁANIA
OSTRZEŻENIE:
Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania
działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy
jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.
Osłona tarczy
Wszystkie kraje pozaeuropejskie
Rys.4
Podczas opuszczania uchwytu pilarki osłona tarczy
podnosi się automatycznie. Po zakończeniu cięcia i
podniesieniu uchwytu sprężyna powoduje powrót osłony
do jej pierwotnego położenia. NIE WOLNO BLOKOWAĆ
LUB
DEMONTOWAĆ
SPRĘŻYNY PRZYMOCOWANEJ DO OSŁONY.
Ze względów bezpieczeństwa osłona zabezpieczająca
musi być zawsze sprawna. Jakiekolwiek nieprawidłowości
w jej działaniu należy natychmiast usunąć. Upewnij się,
czy sprężynowy mechanizm powrotny osłony działa
prawidłowo. NIE WOLNO UŻYWAĆ NARZĘDZIA, JEŻELI
OSŁONA
TARCZY
USZKODZONE,
NIESPRAWNE
ZDEMONTOWANE. UŻYWANIE NARZĘDZIA W TAKIM
STANIE JEST BARDZO NIEBEZPIECZNE I MOŻE BYĆ
PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
Kraje europejskie
Rys.5
Podczas opuszczania uchwytu pilarki osłona tarczy A
podnosi się automatycznie. Osłona tarczy B podnosi się,
gdy styka się z obrabianym elementem. Po zakończeniu
cięcia i podniesieniu uchwytu sprężyna powoduje powrót
urządzenia
uchwyt
OSŁONY
TARCZY
LUB
JEJ
SPRĘŻYNA
ALBO
ZOSTAŁY
osłony do jej pierwotnego położenia. NIE WOLNO
BLOKOWAĆ LUB DEMONTOWAĆ OSŁONY TARCZY
ANI SPRĘŻYNY PRZYMOCOWANEJ DO OSŁONY.
Ze względów bezpieczeństwa osłona zabezpieczająca
musi być zawsze sprawna. Jakiekolwiek nieprawidłowości
w jej działaniu należy natychmiast usunąć. Upewnij się,
czy sprężynowy mechanizm powrotny osłony działa
prawidłowo. NIE WOLNO UŻYWAĆ NARZĘDZIA, JEŻELI
OSŁONA
TARCZY
jest
USZKODZONE,
ZDEMONTOWANE. UŻYWANIE NARZĘDZIA W TAKIM
STANIE JEST BARDZO NIEBEZPIECZNE I MOŻE BYĆ
PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.
Jeżeli przezroczysta osłona tarczy zabrudzi się albo
pokryje pyłem w takim stopniu, że tarcza i przecinany
przedmiot nie są dobrze widoczne, wyciągnij wtyczkę
kabla zasilającego pilarki z gniazdka i starannie wyczyść
pokrywę wilgotną ściereczką. Do czyszczenia osłony
wykonanej z tworzywa sztucznego nie wolno używać
rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie
ropy naftowej.
Jeżeli osłona tarczy jest wyjątkowo zabrudzona i
widoczność przez osłonę pogorszy się, należy skorzystać
z klucza sześciokątnego znajdującego się w zestawie w
celu poluzowania śruby z gniazdem sześciokątnym
mocującej pokrywę środkową. Odkręcić śrubę z gniazdem
sześciokątnym w lewo. Następnie podnieść osłonę tarczy
i pokrywę środkową. Takie położenie osłony tarczy
pozwala
na
wyczyszczenie. Po zakończeniu czyszczenia należy
wykonać podane powyżej czynności w odwrotnej
kolejności i dokręcić śrubę. Nie wolno demontować
sprężyny przytrzymującej osłonę tarczy. Jeżeli osłona z
czasem przebarwi się pod wpływem promieniowania
ultrafioletowego, należy skontaktować się z punktem
serwisowym narzędzi Makita w celu zamówienia nowej
osłony. NIE BLOKOWAĆ ANI DEMONTOWAĆ OSŁONY.
Rys.6
Pozycjonowanie płyty z nacięciem
ANI
Rys.7
Rys.8
Urządzenie jest wyposażone w płytę z nacięciem
mocowaną w podstawie obrotowej, która minimalizuje
tarcie po stronie wyjściowej podczas cięcia. Płyty z
nacięciem są wyregulowane fabrycznie tak, aby ostrze
piły nie stykało się z nimi. Przed użyciem narzędzia
wyreguluj płyty z nacięciem w następujący sposób:
Najpierw należy wyj¹ć wtyczkę narzędzia z gniazda
zasilaj¹cego. Odkręć wszystkie śruby (2 po lewej i po
prawej stronie) blokujące płyty z nacięciami. Przykręć je
ponownie tylko do takiego stopnia, aby płyty z nacięciami
można było łatwo przesunąć ręką. Obniż do oporu
uchwyt i wepchnij kołek oporowy, aby zablokować
uchwyt w najniższej pozycji. Poluzuj dwie śruby
zaciskowe, które unieruchamiają pręty przesuwne.
Pociągnij do siebie suport wzdłużny do oporu. Wyreguluj
41
LUB
JEJ
SPRĘŻYNA
NIESPRAWNE
ALBO
jej
dokładniejsze
i
ZOSTAŁY
sprawniejsze

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l