Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 109

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viac ako 15mm (5/8")
Viac ako 420mm (16-1/2")
1
85mm
70mm
(3-3/8")
(2-3/4")
1. Otvory
002206
POZOR:
Použite rovné drevo rovnakej hrúbky ako má
drevené obloženie.
Použite skrutky na pripojenie dreveného obloženia
ku vodidlu ochranného zariadenia. Skrutky sa
musia nainštalovať tak, že hlavice skrutiek budú
pod povrchom dreveného obloženia.
Keď je pripojené drevené obloženie, neotáčajte
rotačnú základňu so zníženou rukoväťou. Čepeľ
a/alebo drevené obloženie sa poškodia.
9.
Rezanie opakujúcich sa dĺžok
Fig.43
Keď budete rezať niekoľko kusov z toho istého
zásobníka na rovnakú dĺžku, v rozpätí od 220 mm
do 385 mm, použitie nastavovacej dosky (voliteľný
doplnok)
umožní
Nainštalujte
nastavovaciu
(voliteľný doplnok) tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
Vyrovnajte čiaru rezania na vašom obrobku buď
ľavou alebo pravou stranou žliabku v zárezovej
doske a zatiaľ čo budete držať obrobok, aby sa
nehýbal, posuňte nastavovaciu dosku v jednej
rovine oproti koncu obrobku. Potom zaistite
nastavovaciu dosku pomocou skrutky. Ak sa
nastavovacia doska nepoužíva, uvoľnite skrutku a
otočte nastavovaciu dosku, aby neprekážala.
POZNÁMKA:
Použitie súpravy tyče držiaka (voliteľný doplnok)
umožňuje rezanie opakujúcich sa dĺžok približne do
2.200 mm.
10. Rezanie žliabkov
Fig.44
Drážkový typ rezania sa môže vykonať nasledovne:
Nastavte
dolnú
nastavovacej skrutky a rameno zarážky, aby
obmedzovalo reznú hĺbku čepele. Pozrite si už
opísanú časť "Rameno zarážky".
Po nastavení dolnej limitnej polohy čepele vyrežte
rovnobežné žliabky cez šírku obrobku pomocou
posuvného (tlačeného) rezania tak, ako je to
zobrazené na obrázku. Potom odstráňte materiál
obrobku
medzi
Nepokúšajte sa vykonať tento typ rezu so širokými
(hrubými) čepeľami alebo s drážkovou čepeľou.
Výsledkom môže byť strata kontroly a poranenie.
50mm-60mm
(2"-2-3/8")
27mm (1-1/16")
1
70mm
85mm
(2-3/4")
(3-3/8")
výkonnejšiu
prevádzku.
dosku
do
polohu
čepele
pomocou
žliabkami
pomocou
POZOR:
Dbajte na to, aby ste vrátili rameno zarážky do
pôvodnej polohy, keď vykonávate iné ako žliabkové
rezy.
Prenášanie nástroja
Fig.45
Fig.46
Uistite sa, že náradie je odpojené zo siete. Zaistite čepeľ
v 0° uhle úkosu a úplne otočte rotačnú základňu v
pravom uhle pokosu. Zaistite posuvné stĺpiky tak, aby sa
spodný posuvný kolík zablokoval v polohe rámu
nesúceho zariadenie úplne vytiahnutého smerom k
obsluhe a horné stĺpiky v polohe polohe rámu nesúceho
zariadenie úplne zatlačeného smerom k vodiacemu
pravítku. Úplne znížte rukoväť a zaistite ju v dolnej
polohe vtlačením kolíka zarážky.
Nástroj prenášajte držiac ho na oboch stranách základne
nástroja tak, ako je to zobrazené na obrázku. Ak
odstránite držiaky, vrecko na prach atď., nástroj sa vám
bude ľahšie prenášať.
POZOR:
Pred prenesením nástroja vždy zaistite všetky jeho
pohyblivé časti.
Kolík zarážky sa používa len na prenášanie a
držiaka
uskladnenie a nie na vykonanie rezaní.
ÚDRŽBA
POZOR:
Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja,
vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo
zásuvky.
Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani nič
podobné. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby,
deformácie alebo praskliny.
VAROVANIE:
Vždy dbajte o to, aby čepeľ bola ostrá a čistá, aby
ste získali najlepší a najrýchlejší výkon.
Nastavenie uhla rezania
Tento nástroj je starostlivo nastavený a vyrovnaný už pri
výrobe, ale neopatrné zaobchádzanie môže ovplyvniť
vyrovnanie. Ak nie je váš nástroj správne vyrovnaný,
vykonajte nasledovné:
1.
Uhol zrezania
Fig.47
Posuňte podvozok smerom ku vodidlu ochranného
zariadenia a utiahnite dve uťahovacie skrutky, aby
ste zaistili podvozok.
Uvoľnite svorku, ktorá zaisťuje rotačnú základňu.
dláta.
Otočte rotačnú základňu tak, že ukazovateľ
smeruje na hodnotu 0° na mierke pokosu. Potom
jemne otočte rotačnú základňu v smere hodinových
109

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l