Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 116

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Popraskaný nebo poškozený kotouč okamžitě
vyměňte.
12. Používejte pouze příruby určené pro tento
nástroj.
13. Dávejte pozor, abyste nepoškodili vřeteno,
příruby (zejména instalační povrch) nebo
šroub. Poškození těchto dílů může vést k
roztržení kotouče.
14. Přesvědčte se, zda je otočný stůl řádně zajištěn,
aby se během provozu nemohl pohybovat.
15. K zajištění vlastní bezpečnosti odstraňte před
zahájením provozu z povrchu stolu třísky,
drobný materiál, apod.
16. Neřežte hřebíky. Před zahájením provozu
zkontrolujte a odstraňte z dílu všechny
případné hřebíky.
17. Dbejte, aby byl před aktivací spínače uvolněn
zámek hřídele.
18. Ujistěte se, že se kotouč nedotýká otočného
stolu v nejnižší poloze.
19. Uchopte pevně držadlo. Nezapomeňte, že se
pila během spouštění a zastavování posunuje
mírně nahoru nebo dolů.
20. Před aktivací spínače se přesvědčte, že se
kotouč nedotýká dílu.
21. Před použitím nástroje na skutečném dílu jej
nechejte
na
nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly
signalizovat
špatně
nedostatečně vyvážený kotouč.
22. Před
řezáním
nedosáhne plných otáček.
23. Pokud si během provozu povšimnete čehokoliv
neobvyklého, přerušte okamžitě práci.
24. Nepokoušejte se zablokovat spoušť v aktivní
poloze.
25. Buďte vždy ostražití, zvláště při opakovaných
a monotónních pracích. Nenechte se ukolébat
falešným
pocitem
neodpouští žádné chyby.
26. Vždy používejte příslušenství doporučené v
této
příručce.
příslušenství, jako jsou například brusné
kotouče, může způsobit poranění.
27. Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů,
než je dřevo, hliník a podobné materiály.
28. Při řezání připojte pokosovou pilu k zařízení
na odsávání prachu.
29. Pilové kotouče volte podle řezaného materiálu.
30. Při řezání drážek postupujte s opatrností.
31. Drážkovací
desku
opotřebená.
32. Nepoužívejte
pilové
rychlořezné oceli.
33. Některých prach vzniklý při provozu obsahuje
chemikálie, o kterých je známo, že způsobují
rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohrožení
reprodukčního
chvíli
běžet.
Sledujte,
nainstalovaný
počkejte,
dokud
bezpečí.
Ostří
Použití
nesprávného
vyměňte,
jakmile
kotouče
vyrobené
systému.
chemikáliemi jsou například:
34. Pracujte vždy s ostrým a čistým kotoučem.
Omezíte tak hladinu vznikajícího hluku.
35. Obsluha musí být odpovídajícím způsobem
vyškolena
provozování stroje.
36. Používejte správně naostřené pilové kotouče.
Dodržujte maximální otáčky vyznačené na
pilovém kotouči.
37. Vyvarujte
odřezků nebo jiných částí dílu z oblasti řezání
během provozu nástroje, kdy se hlava pily
nenachází v klidové poloze.
zda
38. Používejte pouze pilové kotouče doporučené
výrobcem, jež vyhovují normě EN847-1.
nebo
39. Při manipulaci s pilovým kotoučem a surovým
materiálem používejte rukavice (pilové kotouče
kotouč
je třeba přenášet pokud možno v držáku).
40. Pokud je zařízení vybaveno laserem, není
dovoleno zaměňovat jej za jiný typ laseru.
Opravy je třeba provádět pouze správným
způsobem.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
nářadí
INSTALACE
Montáž stolu
Při expedici je držadlo nástroje zablokováno v dolní
poloze zarážkovým čepem. Uvolněte zarážkový čep
mírným snížením držadla a potažením.
Fig.1
Tento nástroj je třeba upevnit dvěma šrouby k rovnému a
stabilnímu povrchu pomocí otvorů pro šrouby, které jsou
k dispozici v základně nástroje. Zabráníte tak převržení
nástroje a možnému zranění.
je
Fig.2
z
Otáčejte stavěcí šroubem ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček, aby se dostal do kontaktu s
povrchem podlahy a byla tak zajištěna stabilita nástroje.
Fig.3
Takovými
116
olovo z materiálu opatřeného nátěrem na
bázi olova a
arsen a chrom z chemicky ošetřeného
řeziva.
Riziko
spojené
s
materiálům se liší podle toho, jak často
tento typ práce provádíte. Chcete-li omezit
expozici těmto materiálům: pracujte na
dobře
větraném
schválené bezpečnostní vybavení, jako
jsou
například
protiprachové
speciálně
určené
mikroskopických částic.
v
používání,
se
odstraňování
vystavením
těmto
místě
a
používejte
masky
k
odfiltrování
seřizování
jakýchkoliv
a

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l