Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 119

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nezaměřujte světelný paprsek přímo do očí osob.
Důsledkem by mohlo být poranění očí.
Během
provozu
lepenkou nebo podobnými hořlavými materiály,
které by mohly způsobit požár.
Světlo se zapíná posunutím spínače do horní polohy a
vypíná posunutím do dolní polohy.
Přesuňte světlo tak, aby byla osvětlena požadovaná
plocha.
POZNÁMKA:
K otření nečistot ze skla světla používejte suchý
hadřík. Dbejte, abyste nepoškrábali sklo světla.
Může se tím zmenšit jeho svítivost.
Použití laseru
Model LS0714FL, LS0714L
Fig.19
POZOR:
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. Přímé
vystavení laseru může způsobit poranění očí.
LASEROVÉ ZÁŘENÍ. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO
LASEROVÉHO PAPRSKU OČIMA ANI OPTICKÝMI
PŘÍSTROJI. LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 2M.
Laser se zapíná stisknutím horní části (I) spínače.
Stisknutím dolní části (O) se laser vypíná.
Laserovou rysku lze úpravou nastavení stavěcího
šroubu umístit buď na levou nebo pravou stranu pilového
kotouče, a to následujícím způsobem.
Fig.20
1.
Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte
stavěcí šroub.
2.
Při povoleném stavěcím šroubu jej přesuňte úplně
doprava nebo úplně doleva.
3.
V místě, kde se stavěcí šroub přestane pohybovat
jej pevně dotáhněte.
Laserová ryska je seřízena u výrobce tak, aby se
nacházela do 1 mm od boku pilového kotouče (řezná
poloha).
POZNÁMKA:
Je-li laserová ryska matná nebo téměř neviditelná z
důvodu přímého slunečního světla pronikajícího
vnějším nebo vnitřním oknem, přemístěte nástroj
na
místo,
kde
slunečnímu světlu.
Seřízení laserové rysky
Fig.21
Laserovou rysku lze podle typu prováděného řezání
umístit buď na levou nebo pravou stranu pilového kotouče
Způsob přesunutí se vysvětlen v odstavci „Použití laseru".
POZNÁMKA:
Při vyrovnávání rysky řezání s laserovou ryskou na
straně vodicího pravítka při složeném řezání (úhel
úkosu 45° a úhel pokosu 45°) použijte dřevěnou
desku umístěnou proti vodicímu pravítku.
nezakrývejte
světlo
nebude
vystaven
přímému
A) Když dosáhnete správného rozměru na levé straně dílu
Přesuňte laserovou rysku nalevo od kotouče.
látkou,
B) Když dosáhnete správného rozměru na pravé straně
dílu
Přesuňte laserovou rysku napravo od kotouče.
Vyrovnejte rysku řezání na dílu s laserovou ryskou.
MONTÁŽ
VAROVÁNÍ:
Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce,
vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Uložení imbusového klíče
Fig.22
Imbusový klíč je uložen v místě znázorněném na
obrázku. Budete-li chtít imbusový klíč použít, vytlačte jej
z držáku. Po použití imbusový klíč vraťte zpět do držáku.
Instalace a demontáž pilového kotouče
Fig.23
VAROVÁNÍ:
Před instalací a demontáží pilového kotouče se
vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a odpojený
od elektrické sítě.
POZOR:
K montáži či demontáži kotouče používejte pouze
dodaný imbusový klíč Makita. Nedodržením tohoto
pokynu může dojít k přetažení či nedostatečnému
dotažení šroubu s vnitřním šestihranem. Mohlo by
tak dojít k zapříčinění úrazu.
Zablokujte držadlo ve zvednuté poloze zatlačením
zarážkového čepu.
Jestliže chcete kotouč demontovat, povolte směrem
vlevo šestihranným klíčem šroub s vnitřním šestihranem
přidržující středový kryt. Zvedněte kryt kotouče a
středový kryt.
Fig.24
Stiskněte aretační tlačítko hřídele a směrem vpravo
povolte
šestihranným
šestihranem. Potom vymontujte šroub s vnitřním
šestihranem, vnější přírubu a kotouč.
Fig.25
Při montáži kotouč opatrně nasuňte na hřídel a dbejte,
aby směr šipky na ploše kotouče odpovídal směru šipky
na krytu kotouče. Namontujte vnější přírubu a šroub s
vnitřním šestihranem, stiskněte aretační tlačítko hřídele
a směrem vlevo dotáhněte imbusovým klíčem šroub s
vnitřním šestihranem (s levým závitem).
Fig.26
Fig.27
Vraťte kryt kotouče a středový kryt do původní polohy.
Potom středový kryt zajistěte dotažením šroubu s
vnitřním
šestihranem
119
klíčem
šroub
s
směrem
vpravo.
Vytažením
vnitřním

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l