Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 101

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10. Náradie
nepoužívajte
horľavých tekutín alebo plynov. Elektrickou
prevádzkou náradia môže dôjsť pri vystavení
účinkom horľavých tekutín alebo plynov k výbuchu
alebo k požiaru.
11.
Pred prácou dôkladne skontrolujte ostrie, či
neobsahuje praskliny alebo poškodenie.
Okamžite
vymeňte
poškodené ostrie.
12. Používajte len príruby určené pre tento nástroj.
13. Buďte opatrní, aby ste nepoškodili hriadeľ,
príruby
(najmä
maticovú skrutku. Poškodenie týchto dielov
by mohlo spôsobiť narušenie ostria.
14. Skontrolujte, či je rotačná základňa bezpečne
zaistená, aby sa počas práce nepohybovala.
15. Pre
vlastnú
prácou triesky, malé úlomky a pod. zo stola.
16. Nerežte klince. Pred prácou skontrolujte, či na
obrobku nie sú klince a prípadne ich odstráňte.
17. Predtým, ako zapnete spínač, skontrolujte, či
je posúvačový uzáver uvoľnený.
18. Dbajte na to, aby sa ostrie v najnižšej polohe
nedotklo rotačnej základne.
19. Pevne uchopte rúčku. Myslite na to, že píla sa
pri spustení a zastavení trochu pohne nahor
alebo nadol.
20. Skôr, ako zapnete spínač, skontrolujte, či sa
ostrie nedotýka obrobku.
21. Predtým, ako použijete nástroj na konkrétnom
obrobku, nechajte ho chvíľu bežať. Sledujte, či
nedochádza k vibráciám alebo hádzaniu, ktoré
by mohlo naznačovať nesprávnu montáž
alebo nesprávne vyvážené ostrie.
22. Kým začnete rezať, počkajte, kým ostrie
nedosiahne plnú rýchlosť.
23. Ak spozorujete niečo nezvyčajné, okamžite
zastavte prácu.
24. Nepokúšajte sa uzamknúť prepínač v zapnutej
polohe.
25. Neustále buďte strehu, zvlášť pri opakujúcich
sa a monotónnych úkonoch. Neupadnite do
stavu
falošnej
mimoriadne nemilosrdné.
26. Vždy používajte príslušenstvo odporúčané v
tomto návode. Pri používaní nevhodného
príslušenstva, napríklad brúsnych kotúčov,
môže dôjsť k poraneniu.
27. Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov
ako dreva, hliníka a podobných materiálov.
28. Pri pílení pripojte zrezávačky na zberač prachu.
29. Pílové
ostria
rezaného materiálu.
30. Pri drážkovaní buďte opatrní.
31. Keď je zárezová doska vydratá, vymeňte ju.
32. Nepoužívajte
rýchloreznej ocele.
za
prítomnosti
prasknuté
montážnu
plochu)
bezpečnosť
odstráňte
bezpečnosti.
Čepele
vyberajte
primerane
pílové
ostria
vyrobené
33. Niekedy prach vytváraný pri práci obsahuje
chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú
rakovinu,
reprodukčné poškodenia. Niekoľko príkladov
takýchto chemikálií:
olovo z maliarskych materiálov na báze
olova a,
alebo
Arzén a chróm z chemicky ošetreného
stavebného dreva.
Riziko pre vás z vystavenia týmto látkam
sa líši v závislosti od toho, ako často
alebo
vykonávate tento typ prác. Ako znížite
riziká z vystavenia týmto chemikáliám:
pracujte na dobre vetranom mieste a
pracujte s odporúčanými bezpečnostnými
pomôckami,
pred
maskami, ktoré sú špeciálne určené na
filtrovanie mikroskopických častíc.
34. Na zníženie emitovaného hluku zabezpečte,
aby bolo ostrie vždy ostré a čisté.
35. Obsluha musí byť primerane zaškolená na
používanie, nastavovanie a prevádzku nástroja.
36. Používajte správne naostrené pílové ostria.
Dodržiavajte označenie maximálnej rýchlosti
na pílovom ostrí.
37. Neodstraňujte žiadne odrezky či iné časti
obrobku z oblasti rezania, kým je nástroj
spustený a hlavica píly nie je v pokojovej
polohe.
38. Používajte jedine pílové listy odporúčané
výrobcom, ktoré vyhovujú norme EN847-1.
39. Počas manipulácie s pílovým listom používajte
rukavice (pokiaľ je to možné, pílové listy
prenášajte pomocou držiaka) a odolný materiál.
40. V prípade vybavenia laserom nie je dovolené
zamieňať za iný typ lasera. Opravy musia byť
vykonané správne.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
INŠTALÁCIA
Montáž plošiny
Keď sa nástroj doručí, rukoväť je uzamknutá v dolnej
polohe pomocou kolíka zarážky. Uvoľnite kolík zarážky
miernym znížením rukoväte a vytiahnutím kolíka zarážky.
Fig.1
Tento nástroj musí byť priskrutkovaný dvoma skrutkami s
maticou na rovný a stabilný povrch pomocou skrutkových
otvorov, ktoré sa nachádzajú v základni nástroja. Toto
podľa
pomôže zabrániť vyklopeniu a možnému poraneniu.
Fig.2
Otočte nastavovacím otočným gombíkom v smere alebo
z
proti smeru hodinových ručičiek, takže sa dostane do
kontaktu s povrchom dlážky, aby sa nástroj udržal
stabilným.
101
poruchy
plodov
napríklad
protiprachovými
alebo
iné

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l