Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 110

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek, a to aby
rotačná základňa zapadla na svoje miesto v drážke
pre 0° pokos. (Nechajte ju tak, ak ukazovateľ
nesmeruje na 0°.) Uvoľnite skrutku s vnútorným
šesťhranom, ktorá zaisťuje vodidlo ochranného
zariadenia pomocou nástrčkového kľúča.
Úplne znížte rukoväť a zaistite ju v dolnej polohe
vtlačením
kolíka
trojuholníkového
zarovnajte do pravého uhla bočnú stranu čepele a
čelo vodiaceho pravítka. Následne dôkladne
utiahnite skrutky s vnútorným šesťhranom v poradí
z pravej strany.
Fig.48
Uistite sa, že ukazovateľ smeruje do 0° na škále
zrezania. Ak ukazovateľ nesmeruje do 0°, uvoľnite
skrutku, ktorá zaisťuje ukazovateľ, a nastavte
ukazovateľ tak, že bude smerovať ku 0°.
Fig.49
2.
Uhol skosenia
(1)
0° uhol skosenia
Posuňte
podvozok
ochranného zariadenia
uťahovacie skrutky, aby ste zaistili podvozok.
Úplne znížte rukoväť a uzamknite ju v dolnej
polohe vtlačením kolíka zarážky. Uvoľnite
páku na zadnej strane nástroja.
Otočte nastavovaciu závoru s uhlom skosenia
0° (nižšia závora) na pravej strane rotačnej
základne o dve alebo tri otočenia proti smeru
hodinových ručičiek, aby ste naklonili čepeľ
doprava.
Fig.50
Opatrne vyrovnajte do pravého uhla bočnú
stranu stola s vrchným povrchom rotačnej
základne pomocou trojuholníkového meradla,
uhlomera atď. otočením nastavovaciu závoru
s uhlom skosenia 0° v smere hodinových
ručičiek. Potom bezpečne utiahnite páku.
Fig.51
Uistite sa, že ukazovateľ na ramene ukazuje
do 0° na škále skosenia na držiaku ramena.
Ak ukazovateľ nesmeruje do 0°, uvoľnite
skrutku, ktorá zaisťuje ukazovateľ, a nastavte
ukazovateľ tak, že bude smerovať ku 0°.
Fig.52
(2)
45° uhol skosenia
Fig.53
Nastavte 45° uhol skosenia len po vykonaní
nastavenia 0° uhla skosenia. Ak chcete
nastaviť 45° uhol skosenia, uvoľnite páku a
nakloňte čepeľ úplne doľava. Uistite sa, že
ukazovateľ na ramene ukazuje do 45° na
škále skosenia na držiaku ramena. Ak
ukazovateľ
zarážky.
Pomocou
pravítka,
uhlomeru
smerom
ku
a utiahnite
nesmeruje
do
45°,
Nastavenie polohy laserovej čiary
Len pre model LS0714FL, LS0714L
Fig.54
Fig.55
a
pod.
VAROVANIE:
Keďže je nástroj zapojený do siete, keď budete
nastavovať polohu laserovej čiary, dávajte pozor
najmä pri spínaní. Náhodné potiahnutie spúšťača
spínača zapríčiní náhodné zapnutie nástroja a
osobné zranenie.
POZOR:
Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.
Priame laserové lúče môžu zapríčiniť poškodenie
vašich očí.
Nikdy neudrite alebo nenarazte do nástroja. Úder
alebo náraz zapríčiní nesprávnu polohu laserovej
čiary, poškodenie časti nástroja, ktorá vysiela
laserový lúč, alebo krátku životnosť nástroja.
vodidlu
Ak sa vyskytne nejaká chyba na laserovej jednotke,
dve
opravu prenechajte autorizovanému servisnému
centru Makita. Nie je dovolené vymeniť laser za iný
typ lasera.
Pri nastavovaní sa objaví laserová čiara na ľavej
strane čepele píly.
1
1. Skrutka na zmenu pohyblivého rozsahu nastavovacej
skrutky
2. Nastavovacia skrutka
3. Šesťhranný francúzsky kľúč
4. Laserová čiara
5. Čepeľ píly
005527
otočte
110
nastavovaciu závoru s uhlom skosenia 45°
(horná závora) na pravej strane ramena, až
kým ukazovateľ nebude smerovať do 45°.
2
4
3
5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714flLs0714fLs0714l