Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 96

Hide thumbs

Advertisement

Vær forsiktig når du løfter maskinen – den er tung. Forsikre
l
deg om at hodet sitter korrekt fastlåst i ned-stillingen og at
bollen, redskaper, uttaksdeksler og ledningen er sikret før du
løfter.
Vær forsiktig når du tar av bolleredskaper etter langvarig bruk
l
– de kan være varme.
Forsikre deg om at ledningen er tatt helt ut av
l
oppbevaringsrommet
Barn må være under overoppsyn for å sikre at de ikke leker
l
med maskinen.
Ikke flytt eller hev mikserhodet mens tilbehør er satt på, dette
l
kan gjøre kjøkkenmaskinen ustabil.
Ikke bruk maskinen nær kanten av en benk.
l
Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske,
l
sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller
kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk
av apparatet og de forstår farene det innebærer.
Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.
l
Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og
l
den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
Maksimum kapasitet er basert på tilbehøret som bruker mest
l
strøm. Annet tilbehør bruker kanskje mindre strøm.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood
l
frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom
apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
Før du setter inn støpselet
• Pass på at strømforsyningen stemmer
overens med den som er oppgitt på
undersiden av hurtigmikseren.
• Dette apparatet overholder EC-
forordning 1935/2004 om materialer og
gjenstander som er bestemt å komme i
kontakt med næringsmidler.
før du bruker kjøkkenmaskinen.
m
Før førstegangs bruk
• Vask delene: se avsnittet «stell og
rengjøring».
92

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl