Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 133

Hide thumbs

Advertisement

Problém
Když je přístroj zapojený,
světelný indikátor
připravenosti robotu
nesvítí.
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO
SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V
SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ
O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
(OEEZ)
Po ukončení doby provozní životnosti se
tento výrobek nesmí likvidovat společně s
domácím odpadem.
Výrobek se musí odevzdat na
specializovaném místě pro sběr tříděného
odpadu, zřizovaném městskou správou
anebo prodejcem, kde se tato služba
poskytuje.
Pomocí odděleného způsobu likvidace
elektrospotřebičů se předchází vzniku
negativních dopadů na životní prostředí
a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít
v důsledku nevhodného nakládání s
odpadem, a umožňuje se recyklace
jednotlivých materiálů při dosažení
významné úspory energií a surovin.
Pro zdůraznění povinnosti tříděného
sběru odpadu elektrospotřebičů
je výrobek označený symbolem
přeškrtnutého odpadkového koše.
Příčina
Kuchyňský robot byl
ponechán zapojený déle
než 30 minut bez
provozu a přešel do
pohotovostního režimu.
129
Řešení
Otočte přepínač rychlostí na
„min" a pak otočením na „O"
přístroj resetujte.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl