Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood KVC51 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Poznajte svoj kuchynský robot Kenwood
Blahoželáme vám ku kúpe výrobku značky Kenwood. Vďaka širokej škále
dostupného príslušenstva je to viac než len obyčajný mixér. Je to najmodernejší
kuchynský robot. Dúfame, že vám bude prinášať radosť.
Výkon. Spoľahlivosť. Všestrannosť. Kenwood.
Bezpečnosť
Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre
l
budúcu potrebu.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
l
Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných
l
príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo
pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD.
Po použití tohto zariadenia, pred zakladaním alebo
l
vyberaním nástrojov/príslušenstva a pred jeho čistením
pretočte ovládač rýchlosti do pozície VYPNUTIA „O" a
zariadenie odpojte z elektrickej siete.
Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých súčastí
l
a založených nástrojov.
Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je v
l
chode.
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené. V
l
takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte
si časť „Servis a starostlivosť o zákazníkov".
Toto zariadenie nikdy neuvádzajte do chodu, keď je jeho
l
hlava vyklopená.
Elektrickú šnúru nikdy nenechávajte visieť smerom nadol
l
tak, že by ju mohlo zdrapnúť dieťa.
Pohonnú jednotku, elektrickú šnúru a zástrčku nikdy
l
nenechajte zmoknúť.
Nikdy nepoužívajte nejaký neschválený nástroj alebo
l
niekoľko nástrojov naraz.
Nikdy neprekračujte množstvá uvedené v tabuľke
l
maximálnych množstiev.
161
Slovenčina

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl