Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 166

Hide thumbs

Advertisement

Pri používaní príslušenstva si prečítajte aj bezpečnostné
l
informácie, ktoré sú s ním dodané, a dodržiavajte ich.
Pri zdvíhaní tohto zariadenia postupujte opatrne, lebo je
l
ťažké. Pred jeho zdvihnutím zabezpečte, aby jeho hlava
bola správne zaistená v dolnej pozícii a nádoba, nástroje,
kryty výstupov a elektrická šnúra boli zaistené na svojom
mieste.
Pri vyberaní nástrojov do nádoby po ich dlhšom používaní
l
postupujte opatrne, lebo môžu byť horúce.
Pred použitím tohto zariadenia zabezpečte, aby jeho
l
elektrická šnúra bola riadne vytiahnutá z úložného priestoru
pre elektrickú šnúru
Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo to, že sa
l
nebudú s týmto zariadením hrať.
Nehýbte hlavou mixéra ani ju nedvíhajte, keď je do nej
l
založený nejaký nástroj, lebo vtedy by toto zariadenie mohlo
stratiť stabilitu.
Neuvádzajte toto zariadenie do chodu blízko okraja
l
pracovného povrchu.
Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo
l
mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach
málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami
málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod
dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe,
pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
Nesprávne používanie tohto zariadenia môže spôsobiť
l
zranenie.
Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho
l
elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
Maximálny výkon závisí od príslušenstva, ktoré vyvoláva
l
najväčšie zaťaženie. Iné príslušenstvo môže vyvolávať
menší výkon.
Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený
l
účel. Firma Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť
za následky nesprávneho používania zariadenia, ani za
následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
.
m
162

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl