Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 16

Hide thumbs

Advertisement

Zorg ervoor dat de kop omlaag staat en vergrendeld is, en dat
de kom, de hulpstukken, de contactdeksels en het snoer vast
zitten, voordat u de machine optilt.
Wees voorzichtig bij het verwijderen van de komhulpstukken
l
na langdurig gebruik, omdat ze heet kunnen zijn.
Zorg ervoor dat u het hele snoer uit het opbergvak
l
gehaald, voordat u de keukenmachine gebruikt.
Kinderen mogen de machine alleen onder toezicht gebruiken,
l
om te voorkomen dat ze ermee spelen.
Verplaats de machine niet en haal de Mixerkop niet omhoog
l
als een hulpstuk aangebracht is, omdat de keukenmachine
dan instabiel kan worden.
Gebruik de machine niet aan de rand van het werkoppervlak.
l
Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met
l
verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder
toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig
gebruik van het apparaat en de betrokken risico's begrijpen.
Misbruik van uw apparaat kan tot letsel leiden.
l
Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd
l
het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
Het maximum vermogen is afhankelijk van het hulpstuk dat de
l
grootste hoeveelheid energie verbruikt. Andere hulpstukken
verbruiken misschien minder energie.
Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik
l
waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk
worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
Voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
• Zorg dat de elektriciteitsvoorziening
dezelfde spanning heeft als op de
onderkant van het apparaat wordt
aangegeven.
• Dit apparaat voldoet aan EG Verordening
1935/2004 inzake materialen en
voorwerpen die bestemd zijn om met
levensmiddelen in contact te komen.
Voordat u de machine voor
het eerst gebruikt
• Lees het deel 'Onderhoud en reiniging',
voordat u de onderdelen gaat
schoonmaken.
12
hebt
m

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl