Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 174

Hide thumbs

Advertisement

Problém
Kuchynský robot je
zapojený do elektrickej
siete, ale svetelná
kontrolka pripravenosti
robota na použitie nesvieti. preto prešlo do
Servis
a starostlivosť
o zákazníkov
• Ak pri používaní tohto zariadenia
narazíte na nejaké problémy, pred
vyžiadaním pomoci si najprv prečítajte
časť „riešenie problémov" v príručke
alebo navštívte webovú lokalitu
www.kenwoodworld.com.
• Na váš výrobok sa vzťahuje záruka
vyhovujúca všetkým právnym
ustanoveniam týkajúcim sa
akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských
práv existujúcim v krajine, v ktorej bol
výrobok zakúpený.
• Ak váš výrobok Kenwood zlyhá
alebo na ňom nájdete nejaké
chyby, pošlite alebo odneste ho
autorizovanému servisnému centru
KENWOOD. Najbližšie autorizované
servisné centrum KENWOOD
môžete nájsť na webovej lokalite
www.kenwoodworld.com alebo na jej
stránke špecifickej pre vašu krajinu.
• Navrhla a vyvinula spoločnosť
Kenwood v Spojenom kráľovstve.
• Vyrobené v Číne.
Príčina
Zariadenie je zapojené do Ovládač rýchlosti pretočte
elektrickej siete dlhšie než do pozície „min" a potom ho
30 minút, ale nebolo
uvedené do chodu, a
pohotovostného režimu.
170
vráťte do pozície „O", aby ste
zariadenie zresetovali.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE
SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU
PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE O
ODPADE Z ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
(OEEZ)
Po skončení životnosti sa tento výrobok
nesmie likvidovať spoločne s domácim
odpadom.
Musí sa odovzdať na príslušné zberné
miesto špecializované na triedenie
odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje
takúto službu.
Oddelenou likvidáciou domácich
spotrebičov sa predchádza negatívnym
následkom na životné prostredie a na
zdravie človeka, ku ktorým by mohlo
dôjsť v dôsledku ich nevhodnej likvidácie.
Zároveň to umožňuje recykláciu
jednotlivých materiálov, vďaka ktorej
sa dosahuje značná úspora energií a
prírodných zdrojov. Na pripomenutie
nutnosti oddelenej likvidácie domácich
spotrebičov je tento výrobok označený
symbolom preškrtnutej nádoby na domáci
odpad.
Riešenie

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl