Download  Print this page

Dansk - Kenwood KVC51 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dansk

Kend din Kenwood-køkkenmaskine
Tillykke med din nye Kenwood. Med et så bredt udvalg af tilbehør er det mere end
blot en mixer. Det er en højtudviklet køkkenmaskine. Vi håber, du får fornøjelse af
den.
Robust. Driftssikker. Alsidig. Kenwood.
Sikkerhed
Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af,
l
at du får brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
l
Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
l
udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør.
Drej hastighedsregulatoren til FRA-positionen "0", og træk
l
stikket ud, før redskaber/tilbehør påsættes eller aftages, efter
brug og før rengøring.
Hold dine fingre væk fra bevægelige dele og påsat tilbehør.
l
Lad aldrig køkkenmaskinen være uden opsyn, når den er i
l
drift.
Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret eller
l
repareret: Se afsnittet "Service og kundepleje".
Betjen aldrig køkkenmaskinen med hovedet i hævet position.
l
Lad aldrig ledningen hænge ned, så et barn kan gribe fat i
l
den.
Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.
l
Brug aldrig uautoriseret tilbehør eller mere end et tilbehør ad
l
gangen.
Overskrid aldrig mængderne, der er angivet i oversigten over
l
maksimal kapacitet.
Når et tilbehør bruges, skal sikkerhedsvejledningen, der
l
leveres med det, læses og følges.
Vær forsigtig ved løft af dette apparat, da det er tungt. Sørg
l
for, at hovedet er korrekt låst i den nedadpegende position,
og at skålen, redskaberne, udtagsdækslerne og ledningen er
fastgjort før løft.
72

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl