Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 145

Hide thumbs

Advertisement

Korzystając z nasadek, zapoznać się z załączoną do danej
l
nasadki instrukcją bezpieczeństwa i stosować do niej.
Podczas podnoszenia urządzenia zachować ostrożność,
l
ponieważ jest ciężkie. Przed podniesieniem sprawdzić,
czy głowica jest prawidłowo unieruchomiona w pozycji
opuszczonej, a miska, przybory, osłony gniazd i przewód
sieciowy nie są luźne.
Podczas wymontowywania przyborów do użytku w misce po
l
dłuższej pracy należy zachować ostrożność, ponieważ mogą
one być gorące.
Przed rozpoczęciem użytkowania robota sprawdzić, czy
l
przewód sieciowy jest całkowicie wyjęty ze schowka na
przewód
m
Dzieci należy nadzorować, aby nie dopuścić do tego, by
l
bawiły się urządzeniem.
Nie ruszać ani nie unosić głowicy miksera, gdy na robocie
l
zamocowana jest jedna z nasadek, ponieważ może on
utracić stabilność.
Nie użytkować urządzenia stojącego przy krawędzi blatu.
l
Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej
l
sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby
niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania
tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem
odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich
bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich
użytkowaniem.
Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z
l
przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie
l
i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Maksymalna moc urządzenia odnosi się do nasadki
l
pracującej pod największym obciążeniem. Pobór mocy
innych nasadek może być mniejszy.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego
l
z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia
powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub
w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
.
141

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl