Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 125

Hide thumbs

Advertisement

Při zvedání spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Před
l
zvednutím zkontrolujte, zda je hlavice správně zajištěná
v dolní poloze a zda jsou mísa, nástroje, kryty výstupů a
napájecí kabel zajištěné.
Při odpojování nástrojů k míse po delším používání buďte
l
opatrní, protože mohou být horké.
Před použitím kuchyňského robotu musí být napájecí kabel
l
zcela vytažen z úložného prostoru pro kabel
Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
l
S hlavicí mixéru, ke které je připojen nástavec, nehýbejte ani
l
ji nezvedejte, protože byste ohrozili stabilitu kuchyňského
robotu.
Nepoužívejte spotřebič blízko hrany pracovní plochy.
l
Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
l
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a
chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.
l
Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho
l
kabel musí být mimo dosah dětí.
Udávaná hodnota maximálního výkonu je údaj získaný při
l
použití příslušenství, které odebírá nejvíce energie. Ostatní
příslušenství mohou odebírat energie méně.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
l
Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v
případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud
nebyly dodrženy tyto pokyny.
Před zapojením
• Ujistěte se, že jmenovité hodnoty
napájecí sítě odpovídají údajům
vyznačeným na spodní části přístroje.
• Tento spotřebič splňuje nařízení ES č.
1935/2004 o materiálech a výrobcích
určených pro styk s potravinami.
Před prvním použitím
• Omyjte jednotlivé části: viz část ‚péče a
čištění'.
121
.
m

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl