Download  Print this page

Ïesky - Kenwood KVC51 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ïesky
Seznamte se se svým kuchyňským
robotem Kenwood
Blahopřejeme, že jste si zakoupili výrobek Kenwood. Díky širokému výběru
nástavců jde o více než mixér. Je to nejmodernější kuchyňský robot. Doufáme, že
si ho užijete.
Odolný. Spolehlivý. Víceúčelový. Kenwood.
Bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro
l
budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
l
Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je
l
z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel
vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného
servisního technika firmy KENWOOD.
Před připojením nebo odpojením nástrojů/nástavců, po
l
použití a před čištěním nastavte ovladač rychlosti do polohy
VYPNUTO ‚O' a odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
Nepřibližujte prsty k pohyblivým částem a připojeným
l
nástavcům.
Spuštěný kuchyňský robot nenechávejte bez dozoru.
l
Nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontrolovat
l
nebo opravit: viz část ‚servis a údržba'.
Kuchyňský robot nepoužívejte, když je hlavice ve zvednuté
l
poloze.
Nenechávejte volně viset napájecí kabel tam, kde by na něj
l
mohlo dosáhnout dítě.
Zabraňte namočení hnací jednotky, kabelu nebo zástrčky.
l
Nepoužívejte neschválené nástavce nebo více než jeden
l
nástavec najednou.
Nepřekračujte množství uvedená v tabulce maximálních
l
množství.
Při používání nástavce si přečtěte příslušný návod k obsluze
l
a řiďte se jím.
120

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl