Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Kontrollera att sladden är helt uttagen från sladdfacket
l
innan du använder köksmaskinen.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
l
apparaten.
Flytta inte apparaten och fäll inte upp huvudet när ett tillbehör
l
är monterat eftersom köksmaskinen blir instabil.
Använd inte apparaten nära kanten på arbetsbänken.
l
Apparaten kan användas av personer med begränsad
l
fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med
bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får
instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och
förstår de medföljande riskerna.
Om apparaten används på fel sätt kan det orsaka skador.
l
Denna apparat ska inte användas av barn. Håll apparat och
l
sladden utom räckhåll för barn.
Maxbedömningen baseras på det tillbehör som kräver störst
l
effekt. Andra tillbehör kan vara mindre energikrävande.
Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet.
l
Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används
på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
Innan du sätter i
stickkontakten
• Se till att nätspänningen hos dig
motsvarar den som visas på apparatens
undersida.
• Den här apparaten uppfyller EG
förordning 1935/2004 om material och
produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel.
Innan du använder maskinen
för första gången
• Diska alla delar: se "Skötsel och
rengöring".
83
m

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl