Download  Print this page

Svenska - Kenwood KVC51 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Svenska

Lär känna din köksmaskin från Kenwood
Grattis till ditt köp av en Kenwood. Med ett stort sortiment av tillbehör är det mer
än en vanlig matberedare. Det är en toppmodern köksmaskin. Vi hoppas att du får
glädje av den.
Robust. Pålitlig. Mångsidig. Kenwood.
Säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida
l
bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
l
Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut
l
av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör.
Vrid hastighetsreglaget till "O" (AV) och dra ur stickkontakten
l
innan du monterar på eller tar av redskap/tillbehör, efter
användning samt före rengöring.
Håll fingrarna borta från rörliga delar och monterade tillbehör.
l
Lämna aldrig köksmaskinen utan uppsikt när den används.
l
Använd aldrig en skadad apparat. Lämna in den på kontroll
l
eller för reparation: se "Service och kundtjänst".
Använd aldrig köksmaskinen med huvudet i uppfälld position.
l
Lämna aldrig sladden så att ett barn kan nå den.
l
Låt aldrig motordel, sladd eller stickkontakt bli våt.
l
Använd aldrig tillbehör som inte är godkända. Använd bara ett
l
tillbehör åt gången.
Överskrid aldrig de kvantiteter som anges i tabellen för
l
apparatens maxkapacitet.
Läs och följ tillhörande säkerhetsinstruktioner innan du
l
använder ett tillbehör.
Var försiktig när du lyfter apparaten eftersom den är mycket
l
tung. Kontrollera att huvudet är låst i nedfälld position samt att
skål, verktyg, uttagslock och sladd sitter fast innan du lyfter
den.
Var försiktig när du tar bort skålverktygen efter långvarig
l
användning eftersom de kan bli heta.
82

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl