Download  Print this page

Kenwood KVC51 Instructions Manual page 77

Hide thumbs

Advertisement

Udvis forsigtighed, når skålredskaber aftages efter længere
l
tids brug, da de kan blive varme.
Sørg for, at ledningen er rullet helt ud af
l
ledningsopbevaringsrummet
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med
l
apparatet.
Flyt eller hæv ikke mixerhovedet med tilbehør påsat, da
l
køkkenmaskinen kan blive ustabil.
Betjen ikke dit apparat nær en bordkant.
l
Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske,
l
sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring
og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i
brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de
farer, der er involveret.
Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
l
Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet
l
og ledningen utilgængeligt for børn.
Den maksimale kapacitet er baseret på det tilbehør, der
l
kræver den største belastning. Andet tilbehør kan kræve
mindre strøm.
Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager
l
sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes
korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
Før stikket sættes i
• Sørg for at elforsyningen svarer til den,
der står på undersiden af motorenheden.
• Dette apparat overholder EF-
forordning 1935/2004 om materialer og
genstande, der kommer i kontakt med
levnedsmidler.
før brug af køkkenmaskinen.
m
Før første brug
• Vask delene: Se "Pleje og rengøring"-
afsnittet.
73

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KVC51

This manual is also suitable for:

Kvl61 chef xlKvl61Kvc51 chefChefChef xl